Dokument & lagar (74 träffar)

Framställning 2019/20:RS6

Framställning till riksdagen 2019/20:RS6 Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation Sammanfattning Myndigheter under riksdagen som tillämpar lagen 2016:1091 om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter ska inte längre ha rätt till kompensation


Utskottsberedning: 2019/20:KU7
Sista motionsdag: 2019-11-28

Framställning 2019/20:RS6 (pdf, 263 kB)

Framställning 2019/20:RS5

Framställning till riksdagen 2019/20:RS5 Riksrevisionens ledningsstruktur Sammanfattning Riksdagsstyrelsen beslutade i december 2018 att sammankalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att förutsättningslöst utreda Riksrevisionens ledningsstruktur samt belysa för- och nackdelar med ett antal uppräknade alternativ.


Utskottsberedning: 2019/20:KU6
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2019-11-28

Framställning 2019/20:RS5 (pdf, 635 kB)

Framställning 2014/15:RS1

Framställning till riksdagen 2014/15:RS1 Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar Sammanfattning I framställningen föreslås en ny lag om ersättning till riksdagens ledamöter. Förslaget innebär att bestämmelserna i lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter förs över till den nya lagen med


Utskottsberedning: KU

Framställning 2014/15:RS1 (pdf, 865 kB)

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS25

Framställning till riksdagen 2006/07:RRS25 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter under åren 19962006. Resultatet av granskningen redovisas i rapporten


Utskottsberedning: ---2006/07:FiU20
Riksdagsbeslut (4 förslag): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS25 (doc, 135 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR17

Förslag till riksdagen 2002/03:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående upphandling vid Sveriges riksbank 2002/03 RR17 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat upphandlingen vid Sve-riges riksbank. Syftet har varit att undersöka om Riksbanken har följt bestämmelserna i lagen 1992:1528


Utskottsberedning: -2003/04:FiU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 2002/03:RR17 (doc, 292 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR13

Förslag till riksdagen 2002/03:RR13 Riksdagens revisorers förslag angående radiokommunikation för trygghet och säkerhet 2002/03 RR13 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat regeringens och olika myndigheters hantering av ärendet om ett gemensamt radiokommunikations-system för polisen,


Utskottsberedning: ---2002/03:FiU21
Riksdagsbeslut (4 förslag): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2002/03:RR13 (doc, 265 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR12

Förslag till riksdagen 2002/03:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående villkoren för veterinär verksamhet 2002/03 RR12 Revisorernas granskning Inom veterinärkåren har det sedan 1995 funnits missnöje med hur statsmakterna har utformat villkoren för konkurrens mellan privatpraktiserande veterinärer och statligt anställda


Utskottsberedning: -2002/03:MJU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2002/03:RR12 (doc, 364 kB)

RS3

Framställning / redogörelse 2000/01:RS3

Förslag till riksdagen RS3 Riksdagsledamöternas tjänsteresor Sammanfattning I detta ärende lämnar riksdagsstyrelsen förslag till ändringar i lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter ersättningslagen till följd av en översyn av lagstiftning och föreskrifter rörande riksdagsledamöternas tjänsteresor.


Utskottsberedning: -2000/01:KU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 2000/01:RS3 (doc, 106 kB)

Framställning / redogörelse 2000/01:RS1

Förslag till riksdagen 2000/01:RS1 Riksdagen inför 2000-talet Den av talmanskonferensen tillsatta Riksdagskommittén har utarbetat ett förslag med titeln Riksdagen inför 2000-talet. Med anledning härav föreslår riksdagsstyrelsen följande. Förslag till riksdagsbeslut Lagförslag 1. Riksdagen antar förslaget i bilaga 1


Utskottsberedning: ------------2000/01:KU23 2002/03:KU3
Riksdagsbeslut (26 förslag): , 1 bifall, 12 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2000/01:RS1 (doc, 842 kB)

Framställning / redogörelse 2000/01:RR12

Förslag till riksdagen 2000/01:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad 2000/01 RR12 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad. Revisorernas granskning Riksdagens revisorer


Utskottsberedning: --2000/01:UbU15 2001/02:AU5 2001/02:SoU5
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Framställning / redogörelse 2000/01:RR12 (doc, 1389 kB)

Framställning / redogörelse 2000/01:RR11

Förslag till riksdagen 2000/01:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Nya vägar till vägar och järnvägar 2000/01 RR11 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat väg- och järnvägsinvesteringar som helt eller delvis finansieras på annat sätt än med anslag över statsbudgeten. Granskningen


Utskottsberedning: ---2000/01:TU16
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 2000/01:RR11 (doc, 2093 kB)

RR9

Framställning / redogörelse 2000/01:RR9

Förslag till riksdagen 2000/01:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Bilprovningen, fordonskontrollen och trafiksäkerheten 2000/01 RR9 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat AB Svensk Bilprovning. Granskningen har omfattat hur AB Svensk Bilprovning följer upp verksamhetens


Utskottsberedning: ----2000/01:TU14
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

RR8

Framställning / redogörelse 2000/01:RR8

Förslag till riksdagen 2000/01:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Sjöfartsinspektionens tillsyn 2000/01 RR8 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av Sjöfartsinspektionens tillsyn. Genomförd granskning Riksdagens revisorer har granskat Sjöfartsverkets tillsyn. Granskningen har inriktats mot tidigare


Utskottsberedning: ----2000/01:TU8
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

RR7

Framställning / redogörelse 2000/01:RR7

Förslag till riksdagen 2000/01:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående otraditio-nella medel inom arbetsmarknadspolitiken 1 Granskningens bakgrund och inriktning 1.1 Granskningsförslagets ursprung I april 1999 beslutade Riksdagens revisorer att genomföra en granskning av otraditionella medel inom arbetsmarknadspolitiken.


Utskottsberedning: -2001/02:AU1
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 2000/01:RR4

Förslag till riksdagen 2000/01:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpning av skuldsaneringslagen 2000/01 RR4 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat tillämpningen av skuldsaneringslagen, SSLsom trädde i kraft den 1 juli 1994 SFS 1994:334Med skuldsanering menas att en fysisk person helt eller


Utskottsberedning: ----2000/01:LU12
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

RR3

Framställning / redogörelse 2000/01:RR3

Förslag till riksdagen 2000/01:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående regeringens redovisning av resurser inom olika politikområden 2000/01 RR3 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har genomfört en granskning av regeringens redovisning av resurser. Granskningen initierades av revisorerna själva. Riksdagens


Utskottsberedning: -----2000/01:FiU16
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

RR2

Framställning / redogörelse 2000/01:RR2

Förslag till riksdagen 2000/01:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Bemyndiganden med utgångspunkt i försvaret 2000/01 RR2 Inledning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat hur regeringen och För-svarsmakten hanterar och redovisar bemyndiganden i det militära försvaret. Granskningen har inriktats mot


Utskottsberedning: --2000/01:FöU1
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 2000/01:RR2 (doc, 278 kB)

RB4

Framställning / redogörelse 2000/01:RB4

Förslag till riksdagen 2000/01:RB4 Framställan om medgivande för Riksbanken att delta i finansiering av Internationella valutafondens IMF:s mjuka utlåning 2000/01 RB4 Dnr 01-761-DIR Sammanfattning IMF:s mjuka utlåning avser endast de fattigaste medlemsländerna. Finansieringen sker via frivilliga lån och gåvor till IMF


Utskottsberedning: -2001/02:FiU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 2000/01:RB4 (doc, 84 kB)

RB3

Framställning / redogörelse 2000/01:RB3

Förslag till riksdagen 2000/01:RB3 Fullmäktiges i Riksbanken förslag om ändring i lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank 2000/01 RB3 Sammanfattning Den nya lagstiftningen för Riksbanken har nu varit i kraft i snart två år. Bland annat regleras i denna att direktionen i Riksbanken skall bestå av sex ledamöter. Fullmäktige


Utskottsberedning: -2000/01:FiU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Framställning / redogörelse 2000/01:RB3 (doc, 81 kB)

RB2

Framställning / redogörelse 2000/01:RB2

Förslag till riksdagen 2000/01:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2000 m.m. 2000/01 RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2000 Inför fullmäktiges beslut om förslag till vinstdisposition våren 2000 genomförde direktionen en utredning


Utskottsberedning: -2000/01:FiU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Paginering