Dokument & lagar (7 träffar)

Framställning / redogörelse 1897:Kmsvar

Kongl. Maj:ts svar å rikssalen. 1 Kongl. Maj:ts svar i anledning af de utaf innevarande års Riksdag antagna grundlagsändringar gifvet Stockholms Slott ä rikssalen den 14 maj 1897. Gode Herrar och Svenske Män Uti underdånig skrifvelse den 10 i denna månad hafven I anmält, att I, vid företagen pröfning af de till slutligt

1897-05-14

Framställning / redogörelse 1897:Kmsvar (pdf, 114 kB)

Framställning / redogörelse 1897:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1896 af dem verkstälda granskning af STATSVERKETS jemte dertill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1895 jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KONGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MABCU8 BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG,

1897-02-04

Framställning / redogörelse 1897:SV (pdf, 20984 kB)

Framställning / redogörelse 1897:Rber

Berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 19 Januari 1897. Den 14 Januari 1896 undertecknades i Buenos Ayres en deklaration inne- Deklaration hållande tolkning af vissa punkter i vänskaps-handels- och siöfartstraktaten ageDd®lk n J

1897-01-19

Framställning / redogörelse 1897:Rber (pdf, 2953 kB)

Framställning / redogörelse 1897:Kmtal

KongIMIajrts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 19 Januari 1897. Gode herrar och svenske män i.i 1 jVlottagen Min helsning då I nu, genom Edra medborgares förtroende kallade till vigtiga värf, samlens för att pligtenligt fullgöra dem. Våra förhållanden till främmande magter äro fortfarande goda. De bero, i

1897-01-19

Framställning / redogörelse 1897:Kmtal (pdf, 197 kB)

Framställning / redogörelse 1897:RGK

RIKSDAGENS år I 89fi församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1897. i S1 I BUi!lot i. fl u n l 7 7V-4 11 W 1 W 8 f 1 s tf 7DmoT/U/7ini titi krJirliit Undertecknade, af innevarande års Riksdag utsedde, Revisorer

1897-01-01

Framställning / redogörelse 1897:RGK (pdf, 20210 kB)

Framställning / redogörelse 1897:RB

BERÄTTELSE TILL 1897 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1896. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1890. 3c i iTÅaaa uACiaii i amitoaj h A C8i T,5- M 5/ c ii 1 t.it i A a i U 9 i.J I y t 1. r r 1 H Qmn H 008 f i ti Vi iA Till 1897 års lagtima Riksdag. Jämte

1897-01-01

Framställning / redogörelse 1897:RB (pdf, 7006 kB)

Framställning / redogörelse 1897:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE afgifven Tid lagtima riksmötet år 1897 samt Tryckfrihetskomiterades berättelse. STOCKHOLM IVAR HiEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1897. t 4s INNEHÅLL. Sid. Inledning 1 Redogörelse för åtal, anstälda mot: 1 borgmästaren S. Vigelius m. fl.för det de underlåtit att förklara sig jäfvige forts,

1897-01-01

Framställning / redogörelse 1897:Jo (pdf, 5428 kB)