Dokument & lagar (28 träffar)

Betänkande 2005/06:UU22

Riksdagen har godkänt att utskottet skjuter upp behandlingen av regeringens redovisning av Sveriges politik för global utveckling till riksmötet 2006/07.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-06-01 Debatt: 2006-06-13 Beslut: 2006-06-14

Betänkande 2005/06:UU22 (pdf, 13 kB)

Betänkande 2005/06:UU20

Regeringen har redovisat sin Asienpolitik inom ett antal viktiga områden. Utgångspunkten är Sveriges intressen i internationella frågor, önskan att främja Sveriges välfärd genom sysselsättning och tillväxt samt de asiatiska ländernas egna mål och behov. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade nej till motioner om bland annat den svenska Asienpolitiken, demokrati och de mänskliga fri- och rättigheterna, Burma, Kina och Taiwan.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 6
Beredning: 2006-04-25 Justering: 2006-05-04 Debatt: 2006-05-12 Beslut: 2006-05-16

Betänkande 2005/06:UU20 (pdf, 330 kB) Webb-tv debatt om förslag: En svensk Asienpolitik

Betänkande 2005/06:UU17

Utrikesutskottet har redovisat för riksdagen sin syn på motioner om hållbar utveckling och miljö i ett internationellt perspektiv. Utskottet vill understryka det starka samband som råder mellan ekonomisk och social utveckling och skyddet av miljön. Det är viktigt att Sverige bidrar till att ytterligare stärka EU:s samarbete på miljöområdet i syfte att hantera de stora miljöproblemen både inom EU och globalt, betonar utskottet. Sverige måste även verka för att förbättra tillståndet för den globala miljön. För att uppnå detta krävs ett omfattande internationellt och europeiskt miljöarbete. Motionerna tar upp frågor om mål och inriktning på politiken, säkerhetspolitiska aspekter, organ inom det internationella miljöarbetet, genomförande av miljökonventioner samt en rad globala miljöfrågor, till exempel om vatten, klimat och energi. Riksdagen sade nej till samtliga motioner.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 12
Beredning: 2006-04-06 Justering: 2006-05-04 Debatt: 2006-05-17 Beslut: 2006-05-17

Betänkande 2005/06:UU17 (pdf, 448 kB) Webb-tv debatt om förslag: Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö

Betänkande 2005/06:UU16

Regeringen har berättat för riksdagen om det nordiska samarbetet under 2005 och Nordiska rådets svenska delegation har redogjort för parlamentarikersamarbetet inom Nordiska rådet. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sade också nej till ett antal motioner som tar upp olika frågor om nordiskt samarbete.

Förslagspunkter: 6
Justering: 2006-05-04 Debatt: 2006-05-17 Beslut: 2006-05-17

Betänkande 2005/06:UU16 (pdf, 95 kB) Webb-tv debatt om förslag: Norden

Betänkande 2005/06:UU19

Riksdagen godkände regeringens förslag om Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2006-05-02 Debatt: 2006-05-09 Beslut: 2006-05-09

Webb-tv debatt om förslag: Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

Betänkande 2005/06:UU23

Regeringen får rätt att ställa en väpnad styrka om högst 250 personer till förfogande som ett svenskt bidrag till den EU-ledda militära krishanteringsinsatsen i Bosnien och Hercegovina, längst till och med mars 2007. Detta under förutsättning att insatsen vilar på en folkrättslig grund i form av en resolution antagen av FN:s säkerhetsråd. För närvarande deltar cirka 70 svenskar i den EU-ledda styrkan. Syftet med den utökade personalramen är att göra en tillfällig förstärkning möjlig om behov skulle uppstå.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-04-25 Debatt: 2006-05-03 Beslut: 2006-05-03

Betänkande 2005/06:UU23 (pdf, 125 kB)

Betänkande 2005/06:UU14

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under 2005. Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för Europarådets roll i det europeiska samarbetet, den parlamentariska församlingens verksamhet under 2005 och den svenska representationen. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2006-04-25 Debatt: 2006-05-03 Beslut: 2006-05-03

Betänkande 2005/06:UU14 (pdf, 26 kB)

Betänkande 2005/06:UU13

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2005. Riksdagens delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2005. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 4
Justering: 2006-04-25 Debatt: 2006-05-03 Beslut: 2006-05-03

Betänkande 2005/06:UU13 (pdf, 36 kB)

Betänkande 2005/06:UU12

Regeringen har lämnat en redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken avseende krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2005. Skrivelsen innehåller också en redovisning av den faktiska exporten av krigsmateriel under år 2005. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 10
Justering: 2006-04-25 Debatt: 2006-05-03 Beslut: 2006-05-03

Betänkande 2005/06:UU12 (pdf, 207 kB) Webb-tv debatt om förslag: Strategisk exportkontroll 2005 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden m.m.

Betänkande 2005/06:UU10

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2005. Skrivelsen tar bland annat upp frågor kring den övergripande utvecklingen i EU och utvidgningen, EU:s förbindelser med omvärlden och EU:s utvecklingssamarbete. Riksdagen godkände skrivelsen och sade samtidigt nej till ett stort antal motioner.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 10
Beredning: 2006-04-06 Justering: 2006-04-25 Debatt: 2006-05-09 Beslut: 2006-05-10

Betänkande 2005/06:UU10 (pdf, 2653 kB) Webb-tv debatt om förslag: Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2005

Betänkande 2005/06:UU18

Riksdagen har behandlat vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik och fastslår följande. Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara fred och självständighet för vårt land, bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde samt stärka internationell fred och säkerhet. Sverige är militärt alliansfritt. Denna säkerhetspolitiska linje, med möjlighet till neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har tjänat oss väl. För framtiden är det tydligare än någonsin att säkerhet är mer än avsaknad av militära konflikter. Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder. På det globala planet är det främsta uttrycket för detta vårt stöd till FN. Genom vårt medlemskap i EU deltar vi i en solidarisk gemenskap vars främsta syfte är att förhindra krig på den europeiska kontinenten. Arbetet för en alleuropeisk fredsordning, där Sverige samverkar med samtliga organisationer och länder som delar våra värderingar och intressen, utgör en av hörnstenarna i svensk politik. Vårt medlemskap i EU är det främsta instrumentet för detta jämte vårt engagemang i OSSE, deltagande i Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap för fred (PFF) samt vårt omfattande bilaterala och multilaterala engagemang. Riksdagen sade nej till ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2005 som tog upp olika säkerhetspolitiska frågor.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 8
Beredning: 2006-03-21 Justering: 2006-03-28 Debatt: 2006-04-05 Beslut: 2006-04-05

Betänkande 2005/06:UU18 (pdf, 392 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik

Betänkande 2005/06:UU15

Utrikesutskottet redovisade för riksdagen sin syn på motionsförslag om bland annat mänskliga rättigheter. Utskottet har behandlat följande huvudområden: 1. Mänskliga rättigheter - politiska, sociala, kulturella rättigheter och rätten till utveckling. 2. Dödsstraff och tortyr. 3. FN-systemet. 4. Situationen för etniska, kulturella och religiösa minoriteter. 5. Barns situation, jämställdhet, kvinnors situation, könsrelaterad handel. 6. Förtryck på grund av sexuell läggning med mera. Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om mänskliga rättigheter.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 6
Beredning: 2006-02-14 Justering: 2006-03-16 Debatt: 2006-03-31 Beslut: 2006-04-05

Betänkande 2005/06:UU15 (pdf, 1087 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mänskliga rättigheter, FN-systemet m.m.

Betänkande 2005/06:UU21

Riksdagen godkände ett avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Tadzjikistan.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-03-14 Debatt: 2006-03-22 Beslut: 2006-03-22

Betänkande 2005/06:UU21 (pdf, 95 kB)

Betänkande 2005/06:UU9

Utrikesutskottet redovisade för riksdagen vad man kommit fram till då man studerat frågor om internationell terrorism. Utskottet utvecklar för första gången en mer samlad uppfattning i dessa frågor. Den internationella terrorismen utgör ett växande hot mot vårt öppna samhälle och vår säkerhet. Sverige deltar aktivt i det internationella samarbetet för att bekämpa terrorismen. Respekt för de mänskliga rättigheterna och för folkrätten är avgörande för att den kampen ska bli framgångsrik. Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2003, 2004 och 2005 om internationell terrorism.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 4
Beredning: 2006-02-14 Justering: 2006-03-14 Debatt: 2006-03-22 Beslut: 2006-03-22

Betänkande 2005/06:UU9 (pdf, 414 kB)

Betänkande 2005/06:UU8

Riksdagen anser att Sveriges och EU:s relationer till den muslimska världen i EU:s närområden måste förbättras. Riksdagen framhåller att det är av yttersta vikt att öka förståelsen och bygga broar mellan kulturerna i väst och den muslimska världen. Väst bör genom en offensiv utrikespolitik bidra till demokratisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna menar riksdagen och tillkännager bland annat följande. Regeringen bör utarbeta en samlad svensk strategi för alla politikområden gentemot den muslimska världen i EU:s närområde. Den så kallade MENA-strategin, som är en strategi för utvecklingssamarbetet med länderna i Mellanöstern och Nordafrika, bör innefatta insatser för att främja den religiösa och kulturella dialogen. Regeringen bör också stärka Sveriges dialogskapande institutioner, som till exempel Svenska Institutet i Alexandria, och Sveriges diplomatiska representation i den muslimska världen. Riksdagen bör försöka påverka andra länder att i större utsträckning prioritera arbetet i Europa-Medelhavs-partnerskapets parlamentariska församling, EMPA. Samtidigt bör riksdagen bidra till en dialog om demokrati med den muslimska världen i EU:s närområde. Riksdagen gör också ett antal uttalanden när det gäller konflikterna i Mellanöstern.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 6
Beredning: 2006-02-21 Justering: 2006-03-14 Debatt: 2006-03-22 Beslut: 2006-03-22

Betänkande 2005/06:UU8 (pdf, 943 kB)

Betänkande 2005/06:UU11

Riksdagen beslutade att regeringen får ställa en väpnad styrka om högst 500 personer till förfogande för att delta inom ramen för Förenta nationernas mission i Liberia längst till och med november 2006. Antalet personer som regeringen får sända till Liberia utökas från högst 300 personer 2005 till högst 500 i år. Det svenska förbandet - ett skyttekompani om cirka 240 personer - ingår i en irländsk bataljon som utgör FN-missionens reserv- och snabbinsatsstyrka. Förbandet har funnits på plats i Liberia sedan mitten av mars 2004.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2006-02-07 Debatt: 2006-02-16 Beslut: 2006-02-16

Betänkande 2005/06:UU11 (pdf, 140 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i FN:s mission (UNMIL) i Liberia

Betänkande 2005/06:UU2

Sverige ska nästa år lägga 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) på internationellt bistånd. Det innebär att biståndsramen är tillbaka på den nivå den hade före sänkningen i samband med 1990-talets ekonomiska kris. Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att presentera en ny Afrikastrategi. Mycket har hänt i Afrika sedan slutet av 1990-talet då Sveriges nuvarande strategi lades fast. EU:s åtaganden och andra internationella åtaganden om ökade biståndsinsatser i Afrika motiverar också en ny svensk strategi.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 10
Beredning: 2005-11-08 Justering: 2005-11-24 Debatt: 2005-12-05 Beslut: 2005-12-07

Betänkande 2005/06:UU2 (pdf, 20960 kB)

Betänkande 2005/06:UU7

Regeringen får rätt att genom försäljning överlåta den svenska aktieposten i Riga Graduate School of Law till Lettlands regering. Den ska sedan överlåta aktieposten till University of Latvia. I dag innehas aktierna av Svenska institutet. Sverige har finansierat uppbyggnaden och driften av Juristhögskolan i Riga med totalt 40 miljoner kronor under åren 1997-2004.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2005-10-20 Justering: 2005-11-08 Debatt: 2005-11-16 Beslut: 2005-11-16

Betänkande 2005/06:UU7 (doc, 92 kB)

Betänkande 2005/06:UU6

Regeringen har berättat för riksdagen om Europarådets verksamhet 2004 och dess roll i det europeiska samarbetet. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sa också nej till motioner om Europarådet.

Förslagspunkter: 6
Justering: 2005-11-08 Debatt: 2005-11-16 Beslut: 2005-11-16

Betänkande 2005/06:UU6 (pdf, 131 kB)

Betänkande 2005/06:UU5

Regeringen har berättat för riksdagen om Sveriges politik för global utveckling. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sa också nej till motioner som handlar om politiken för global utveckling.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 8
Beredning: 2005-10-11 Justering: 2005-11-08 Debatt: 2005-11-16 Beslut: 2005-11-16

Betänkande 2005/06:UU5 (pdf, 330 kB)
Paginering