Dokument & lagar (18 träffar)

Betänkande 2006/07:UU3

Regeringen har berättat för riksdagen om det nordiska samarbetet under 2006, med huvudsaklig inriktning på regeringssamarbetet inom Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har berättat för riksdagen om parlamentarikersamarbetet inom Nordiska rådet. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2007-05-29 Debatt: 2007-06-07 Beslut: 2007-06-14

Betänkande 2006/07:UU3 (pdf, 150 kB) Webb-tv debatt om förslag: Norden

Betänkande 2006/07:UU8

Regeringen har för riksdagen redovisat genomförandet av Sveriges politik för global utveckling 2006. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg till regeringens redovisning. Riksdagen sade dessutom nej till ett antal motioner om politiken för global utveckling och om biståndsfrågor. Skälet är främst att det redan pågår arbete i flertalet av de frågor motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 10
Beredning: 2007-05-08 Justering: 2007-05-24 Debatt: 2007-06-01 Beslut: 2007-06-01

Betänkande 2006/07:UU8 (pdf, 288 kB)

Betänkande 2006/07:UU10

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2006. Regeringens skrivelse täcker hela EU:s verksamhet men riksdagen har särskilt tagit upp följande ämnen: den övergripande utvecklingen i EU, EU:s förbindelser med omvärlden, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, miljö, handel samt jordbruk och fiske, EU:s institutioner samt skrivelsens utformning. Frågan om EU:s konstitutionella fördrag behandlas i ett separat ärende av det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet. Riksdagen godkände skrivelsen utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 17
Beredning: 2007-04-24 Justering: 2007-04-26 Debatt: 2007-06-01 Beslut: 2007-06-01

Betänkande 2006/07:UU10 (pdf, 2732 kB)

Betänkande 2006/07:UU12

Regeringen har lämnat en redogörelse för Sveriges exportkontrollpolitik 2006 när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden och om internationellt samarbete när det gäller exportkontroll på de aktuella områdena. Regeringen har också redovisat den faktiska svenska exporten av krigsmateriel under år 2006. Riksdagen sade nej till motioner om exportkontrollfrågor och avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 12
Justering: 2007-05-10 Debatt: 2007-05-23 Beslut: 2007-05-24

Betänkande 2006/07:UU12 (pdf, 252 kB)

Betänkande 2006/07:UU13

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2006. Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2006. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2007-04-12 Debatt: 2007-04-25 Beslut: 2007-04-25

Betänkande 2006/07:UU13 (pdf, 93 kB)

Betänkande 2006/07:UU6

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté med mera under 2006. Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2006. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2007-04-12 Debatt: 2007-04-25 Beslut: 2007-04-25

Betänkande 2006/07:UU6 (pdf, 93 kB)

Betänkande 2006/07:UU7

Den svenska Kosovostyrkan, som är en del av den Nato-ledda styrkan i Kosovo (KFOR), ska vid behov få delta i den EU-ledda militära krishanteringsinsatsen i Bosnien och Hercegovina (EUFOR Althea). Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma med ett förslag om fortsatt svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo. I propositionen bör det bland annat ingå förslag om tidsbegränsning av mandatet respektive antalet personer som omfattas av mandatet. Regeringen bör lämna propositionen under riksmötet 2007/08, dock senast innan propositionsfristen löpt ut i mars 2008.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2007-03-15 Debatt: 2007-03-28 Beslut: 2007-03-28

Betänkande 2006/07:UU7 (pdf, 151 kB) Webb-tv debatt om förslag: Den svenska Kosovostyrkans deltagande i den EU-ledda insatsen i Bosnien och Hercegovina

Utlåtande 2006/07:UU11

Utrikesutskottet redovisade sin granskning av EU-kommissionens grönbok om diplomatiskt och konsulärt skydd av unionsmedborgarna i tredjeland (KOM(2006)712). Utskottet ser positivt på de idéer som kommissionen lägger fram och pekar på förhållanden som vidare bör uppmärksammas i den fortsatta beredningen. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-03-01 Debatt: 2007-03-14 Beslut: 2007-03-14

Utlåtande 2006/07:UU11 (pdf, 119 kB)

Betänkande 2006/07:UU5

Riksdagen godkände stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Albanien. Syftet med avtalet är att bidra till stabilitet samt en positiv ekonomisk och social utveckling i regionen. Avtalet innehåller bestämmelser om frihandel, politisk dialog och samarbete på en rad olika områden.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-03-01 Debatt: 2007-03-21 Beslut: 2007-03-21

Betänkande 2006/07:UU5 (pdf, 120 kB)

Betänkande 2006/07:UU2

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 26,7 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd. Det svenska biståndet för 2007 ska vara 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI).

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Beredning: 2006-11-14 Justering: 2006-11-23 Debatt: 2006-12-14 Beslut: 2006-12-19

Betänkande 2006/07:UU2 (pdf, 355 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Betänkande 2006/07:UU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,5 miljarder kronor i anslag till internationell samverkan.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Beredning: 2006-11-07 Justering: 2006-11-14 Debatt: 2006-12-14 Beslut: 2006-12-19

Betänkande 2006/07:UU1 (pdf, 133 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Betänkande 2006/07:UU4

En ny lag om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr börjar gälla den 1 januari 2007. Lagen innebär att det blir möjligt att verkställa en EU-förordning om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Lagen innehåller bestämmelser om straffansvar för dem som bryter mot EU-förordningens bestämmelser om tillhandahållande och mottagande av tekniskt bistånd samt om förverkande vid sådan brottslighet. Smugglingslagen ändras samtidigt så att Tullverket och Kustbevakningen får möjlighet att motverka brott mot den nya lagen.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2006-11-21 Debatt: 2006-12-06 Beslut: 2006-12-06

Betänkande 2006/07:UU4 (pdf, 4898 kB)