Dokument & lagar (2 516 träffar)

Riksdagsskrivelse 1945:612 - höst

6 Riksdagens skrivelse nr 612. Nr 612. Godkänd av första kammaren den 20 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 20 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående delaktighet i statens pensionsanstalt för heltidsanställda hemvårdarinnor inom den sociala hemhjälpsverksamheten

1945-12-20

Riksdagsskrivelse 1945:612 - höst (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:609 - höst

2 Riksdagens skrivelse nr 608609. Nr 608. Godkänd av första kammaren den 19 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majds proposition angående Sveriges anslutning till ett vid den nordiska socialministerkonferensen i Köpenhamn i september

1945-12-20

Riksdagsskrivelse 1945:609 - höst (pdf, 168 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:611 - höst

Riksdagens skrivelse nr 610611. 5 ringar i kommunallagarna med flera ovan omförmälda författningar. Vid prövningen av de härom i propositionen framlagda förslagen ha erinringar riktats mot desamma, i vad de avse redovisning av kommun tillkommande till statsverket influtna utskylder. Sålunda har bevillningsutskottet

1945-12-19

Riksdagsskrivelse 1945:611 - höst (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:610 - höst

4 Riksdagens skrivelse nr 610. Nr 610. Godkänd av första kammaren den 20 december 1945 Godkänd av andra kammaren den 20 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maurts proposition till riksdagen med förslag till uppbördsförordning to. m. i vad propositionen hänvisats till konstitutionsutskottet.

1945-12-19

Riksdagsskrivelse 1945:610 - höst (pdf, 189 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:608 - höst

2 Riksdagens skrivelse nr 608609. Nr 608. Godkänd av första kammaren den 19 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majds proposition angående Sveriges anslutning till ett vid den nordiska socialministerkonferensen i Köpenhamn i september

1945-12-19

Riksdagsskrivelse 1945:608 - höst (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:607 - höst

Riksdagens skrivelse nr 607. 1 Nr 607. Godkänd av första kammaren den 19 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av äktenskap eller havandeskap m.

1945-12-19

Riksdagsskrivelse 1945:607 - höst (pdf, 137 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:606 - höst

Riksdagens skrivelse nr 606. 7 Nr 606. Godkänd av första kammaren den 19 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen angående tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1945146. Statsutskottets memorial nr 300.Till KONUNGEN. I propositionen nr 334 har Kungl. Maj:t,

1945-12-19

Riksdagsskrivelse 1945:606 - höst (pdf, 410 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:605 - höst

Riksdagens skrivelse nr 605. 1 Nr 605. Godkänd av första kammaren den 19 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till utbyggnad och omläggning av uppbördsorganisationen jämte i ämnet väckta motioner. Statsutskottets

1945-12-19

Riksdagsskrivelse 1945:605 - höst (pdf, 402 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:598 - höst

Riksdagens skrivelse nr 597598. 9 Nr 597. Godkänd av första kammaren den 19 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående reglering av tjänste- och familjepensioneringen för personal vid HalmstadNässjö och Nässjö Oskarshamns

1945-12-19

Riksdagsskrivelse 1945:598 - höst (pdf, 194 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:597 - höst

Riksdagens skrivelse nr 597598. 9 Nr 597. Godkänd av första kammaren den 19 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 19 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående reglering av tjänste- och familjepensioneringen för personal vid HalmstadNässjö och Nässjö Oskarshamns

1945-12-19

Riksdagsskrivelse 1945:597 - höst (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:604 - höst

Riksdagens skrivelse nr 602604. 3 ock bemyndigat Kungl. Maj t att i övrigt vidtaga de anordningar, som må befinnas erforderliga för ett genomförande av nämnda åtgärder. Stockholm den 18 december 1945. Med undersåtlig vördnad. Nr 603. Godkänd av första kammaren den 18 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 18 december

1945-12-18

Riksdagsskrivelse 1945:604 - höst (pdf, 173 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:603 - höst

Riksdagens skrivelse nr 602604. 3 ock bemyndigat Kungl. Maj t att i övrigt vidtaga de anordningar, som må befinnas erforderliga för ett genomförande av nämnda åtgärder. Stockholm den 18 december 1945. Med undersåtlig vördnad. Nr 603. Godkänd av första kammaren den 18 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 18 december

1945-12-18

Riksdagsskrivelse 1945:603 - höst (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:602 - höst

Riksdagens skrivelse nr 602. 1 Nr 602. Godkänd av första kammaren den 18 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 18 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående åtgärder för ökad utbildning av tandläkare m. m. jämte i ämnet väckta motioner. Statsutskottets utlåtande

1945-12-18

Riksdagsskrivelse 1945:602 - höst (pdf, 251 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:601 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr 600601. utanför landsting, vilka skulle stimuleras till ordnande av en sådan verksamhetsgren genom ett väsentligt statsbidrag. I det första utbyggnadsskedet föreslås statsbidragsgivningen begränsad till 10 institutioner, envar med en läkare och en kvinnlig kurator. I dessa avseenden föranleder

1945-12-18

Riksdagsskrivelse 1945:601 - höst (pdf, 236 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:600 - höst

12 Riksdagens skrivelse nr 600. Nr 600. Godkänd av första kammaren den 18 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 18 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till abortförebyggande åtgärder m. m. jämte i ämnet väckt motion. Statsutskottets utlåtande

1945-12-18

Riksdagsskrivelse 1945:600 - höst (pdf, 244 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:599 - höst

10 Riksdagens skrivelse nr 598599. Eders Kungl. Maj ts den 2 november 1945 dagtecknade proposition nr 380 nied förslag till viss ändring av övergångsbestämmelserna till folkskolans tjänstepensionsreglemente. Stockholm den 19 december 1945. Med undersåtlig vördnad. Nr 599. Godkänd av första kammaren den 18 december 1945.

1945-12-18

Riksdagsskrivelse 1945:599 - höst (pdf, 185 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:596 - höst

8 Riksdagens skrivelse nr 595596. I samband med propositionen Ilar riksdagen till behandling förehaft tolv i anledning av densamma väckta motioner. I ärendet har sammansatt andra lag- och jordbruksutskott avgivit utlåtande, nr 1, som av riksdagen godkänts. Under hänvisning till vad utskottet anfört i berörda utlåtande.varav

1945-12-18

Riksdagsskrivelse 1945:596 - höst (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:595 - höst

Riksdagens skrivelse nr 594595. 7 funnit de föreslagna åtgärderna vara sakligt motiverade och av den angelägenhctsgrad, att medel i föreslagen omfattning må tagas i anspråk härför. Riksdagen har i detta sammanhang velat anmäla, att enligt vad riksdagen erfarit statens arbetsmarknadskommission förfogar över ett belopp

1945-12-18

Riksdagsskrivelse 1945:595 - höst (pdf, 179 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:594 - höst

6 Riksdagens skrivelse nr 594. Nr 594. Godkänd av första kammaren den 18 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 18 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående fortsatt disposition av vissa under den förstärkta försvarsberedskapen anvisade medel. Statsutskottets

1945-12-18

Riksdagsskrivelse 1945:594 - höst (pdf, 189 kB)