Dokument & lagar (87 träffar)

Riksdagens protokoll 1945:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1945. Andra kammaren. Nr 43. Måndagen den 17 december. Kl. 4 em. 1. Justerades protokollet för den 11 innevarande december. 2. Föredrogos, men bordlädes åter konstitutionsutskottets utlåtande nr 27, statsutskottets utlåtanden och memorial nr 295300, bevillningsutskottets betänkande och memorial nr

1945-12-29

Riksdagens protokoll 1945:43 (pdf, 9203 kB)

Riksdagens protokoll 1945:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1945. Första kammaren. Nr 41. Tisdagen den 18 december. Kammaren sammanträdde kl. 2 eftermiddagen. Justerades protokollen för den 12 och den 14 innevarande månad. Upplästes följande till kammaren inkomna ansökning: Till riksdagens första kammare. Under hänvisning till det tidigare insända läkarintyget

1945-12-29

Riksdagens protokoll 1945:41 (pdf, 7495 kB)

Riksdagens protokoll 1945:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1945. Första kammaren. Nr 40. Lördagen den 15 december förmiddagen. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Herr statsrådet och chefen för socialdepartementet Möller, som tillkännagivit, att han hade för avsikt att vid detta sammanträde besvara herr Nordensons interpellation örn ny livsmedelslagstiftning,

1945-12-17

Riksdagens protokoll 1945:40 (pdf, 7746 kB)

Riksdagens protokoll 1945:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1945. Andra kammaren. Nr 41. Lördagen den 8 december. Kl. 3 em. 1. Justerades protokollet för den 1 innevarande december. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna protokoll: År 1945 den 6 december sammanträdde kamrarnas valmän för utseende av kommitterade till tryckfrihetens vård för att utse en

1945-12-14

Riksdagens protokoll 1945:41 (pdf, 7593 kB)

Riksdagens protokoll 1945:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1945. Första kammaren. Nr 39. Tisdagen den 11 december. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen. Justerades protokollen för den 5 och den 8 innevarande månad. Föredrogos och bordlädes ånyo statsutskottets utlåtanden nr 285292, bevillningsutskottets betänkanden nr 63 och 64, bankoutskottets utlåtanden

1945-12-14

Riksdagens protokoll 1945:39 (pdf, 2529 kB)

Riksdagens protokoll 1945:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1945. Andra kammaren. Nr 40. Lördagen den 1 december. Kl. 4 em. Förhandlingarna vid detta sammanträde leddes av herr andre vice talmannen. I Herr audre vice talmannen yttrade:I dag på morgonen har nått oss det sorgliga budskapet, att ledamoten av denna kammare Erik Johansson från Öckerö i går eftermiddag

1945-12-11

Riksdagens protokoll 1945:40 (pdf, 8110 kB)

Riksdagens protokoll 1945:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1945. Första kammaren. Nr 38. Lördagen den 1 december Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen. Justerades protokollen för den 23, 24 och 27 nästlidne november. Herr statsrådet Wigforss avlämnade Kungl. Maj:ts proposition nr 388, angående ytterligare kreditgivning till Finland. Herr statsrådet och

1945-12-07

Riksdagens protokoll 1945:38 (pdf, 5849 kB)

Riksdagens protokoll 1945:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. k 1945. Andra kammaren. Nr39. Tisdagen deli 27 november. Kl. 4 em. I Justerades protokollet för deri 21 innevarande november. 2. Herr talmannen meddelade, att herr Witzell, som vid kammarens sammanträde den 14 innevarande november med läkarintyg styrkt sig från och med den 12 i samma månad tills

1945-11-28

Riksdagens protokoll 1945:39 (pdf, 4935 kB)

Riksdagens protokoll 1945:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1945. Andra kammaren. Nr 38. Fredagen den 23 november. Kl. 2 eiri. På grund av förfall för sekreteraren tjänstgjorde, jämlikt kerr talmannens förordnande, undertecknad vid protokollet. 1. Justerades protokollen för den 17 och den 20 innevarande november. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna

1945-11-24

Riksdagens protokoll 1945:38 (pdf, 2500 kB)

Riksdagens protokoll 1945:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1945. Första kammaren. Nr 35. Tisdagen deli 20 november. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen. Herr statsrådet Wigforss avlämnade Kungl. Maj:ts proposition nr 382, med förslag till utbyggnad och omläggning av uppbördsorganisationen. Justerades protokollen för den 13, 14 och 17 innevarande månad.

1945-11-21

Riksdagens protokoll 1945:35 (pdf, 854 kB)

Riksdagens protokoll 1945:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 945. Andra kammaren. Nr 37. Lördagen den 17 november Kl. 4 em. I Justerades protokollet för den 10 innevarande november. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna läkarintyg: Att riksdagsmannen Arvid Karlsson, Granebo, Vittsjö, på grund av luftrörskatarr med feber är i behov av tjänstledighet

1945-11-20

Riksdagens protokoll 1945:37 (pdf, 2361 kB)

Riksdagens protokoll 1945:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1945. Andra kammaren. Nr 36. Tisdagen den 6 november. Kl. 4 em. Justerades protokollet för den 31 nästlidna oktober. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna ansökan: Till andra kammarens herr talman. Med stöd av bilagda läkarintyg får undertecknad härmed vördsamt anhålla örn befrielse från riksdagsarbetet

1945-11-14

Riksdagens protokoll 1945:36 (pdf, 1706 kB)

Riksdagens protokoll 1945:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1945. Första kammaren. Nr 34. Lördagen den 10 november. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen och dess förhandlingar leddes av herr förste vice talmannen. Justerades protokollet för den 6 innevarande månad. Upplästes en till kammaren inkommen ansökning, som jämte därvid fogat läkarintyg var så

1945-11-08

Riksdagens protokoll 1945:34 (pdf, 2076 kB)

Riksdagens protokoll 1945:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1945. Andra kammaren. Nr 34. Måndagen den 22 oktober. Kl. 11 fm. 1. Upplästes följande till kammaren inkomna läkarintyg: Riksdagsman J. Nilson är på grund av akut hjärtaffektion coronarkärlsocclusion oförmögen att deltaga i riksdagsarbetet under minst en månad vilket härmed intygas. Eskilstuna den

1945-10-22

Riksdagens protokoll 1945:34 (pdf, 9974 kB)

Riksdagens protokoll 1945:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1945. Första kammaren. Nr 32. Måndagen den 22 oktober. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Herr talmannen yttrade:Den 16 i denna månad avled helt oväntat ledamoten av denna kammare Jacob Hansson i Kristianstad. Det var med förstämning som detta budskap mottogs av hans vänner och jag tror av

1945-10-22

Riksdagens protokoll 1945:32 (pdf, 9132 kB)

Riksdagens protokoll 1945:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1945. Andra kammaren. Nr35. Onsdagen den 31 oktober. Kl. 4 em. I Justerades protokollen för den 22 och den 24 innevarande oktober. 2. Herr statsrådet Wigforss avlämnade Kungl. Maj:ts proposition, nr 370, med förslag till uppbördsförordning, m. m. Denna proposition bordlädes. 3. Upplästes följande

1945-10-18

Riksdagens protokoll 1945:35 (pdf, 665 kB)

Riksdagens protokoll 1945:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1945. Första kammaren. Nr 33. Onsdagen den 31 oktober. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen. Herr statsrådet Wigforss avlämnade Kungl. Majlis proposition nr 370, med förslag till uppbördsförordning, m. m. Justerades protokollen för den 22, 24 och 26 innevarande månad. Upplästes följande skrivelse

1945-10-18

Riksdagens protokoll 1945:33 (pdf, 700 kB)

Riksdagens protokoll 1945:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1945. Andra kammaren. Nr33. Lördagen den 30 juni. Kl. 11 fm. Förhandlingarna vid detta sammanträde leddes till en början av herr förste vice talmannen. 1. Herr förste vice talmannen lämnade på begäran ordet till Chefen för försvarsdepartementet, herr statsrådet Sköld, som yttrade:Herr talman Herr

1945-07-03

Riksdagens protokoll 1945:33 (pdf, 4791 kB)

Riksdagens protokoll 1945:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1945. Andra kammaren. Nr 32. Torsdagen den 28 juni. Kl. 11 fm. 1. Herr talmannen lämnade på begäran ordet till Chefen för socialdepartementet, herr statsrådet Möller, som anförde:Herr talman Ledamoten av denna kammare, herr Haeggblom, har till statsrådet Erlander riktat följande fråga: Är statsrådet

1945-06-28

Riksdagens protokoll 1945:32 (pdf, 13108 kB)

Riksdagens protokoll 1945:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1945. Färsta kammaren. Nr 31. Onsdagen den 27 juni förmiddagen. Kammaren sammanträdde kl. 2 eftermiddagen. Herr talmannen tillkännagav, att anslag före kl. 2 eftermiddagen utfärdats till sammanträdets fortsättande kl. 7.30 på aftonen. Herr statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet Andrén,

1945-06-25

Riksdagens protokoll 1945:31 (pdf, 7059 kB)