Dokument & lagar (17 träffar)

Register 1945:Bevu

1 Register över de av bevillningsutskottet vid 1945 års lagtima riksdag vårsessionen avgivna betänkanden och memorial. Nr å betänk, eller mern. A. Accis: om införande av en malmaccis eller annan särskild beskattning av gruvindustrien.38 Arvsskatt: ang. befrielse för kyrka, landsting, kommun eller annan menighet ävensom

1945-12-31

Register 1945:Bevu (pdf, 286 kB)

Register 1945:reg - höst

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSDAGEN 1945 HÖSTSESSIONEN STOCKHOLM 1946 K. L. BECKMANS B OK TBYCKEBI 102 46 Sami, 1 3 4 5 6 6 7 8 9 9 9 10 14 15 Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid lagtima riksdagen år 1945. Höstsessionen. Protokoll. Första kammarens protokoll

1945-07-31

Register 1945:reg - höst (pdf, 7910 kB)

Register 1945:L1u - höst

Första lagutskottets register. 1 Register till första lagutskottets utlåtanden vid 1945 års lagtima riksdags höstsession. A. Administration: förslag till lag om administration av vissa bolag m. m Nr å uti. 56 B. Betalningsskyldighet: förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 lagen den 16 februari 1934 nr 19 örn

1945-06-29

Register 1945:L1u - höst (pdf, 180 kB)

kadep 1945:2

Riksdagens kanslideputerades memorial nr 2. 1 Sr 2. Ankom till riksdagens kansli den 15 juni 1945 kl. 5 em. Riksdagens kanslideputerades memorial angående tillämpningsföreskrifter beträffande riksdagsmännens resor. Mod stöd av 7 stadgan om ersättning för riksdagsmannauppdragets fullgörande ha kanslideputerade tillika

1945-06-15

Register 1945:reg

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSDAGEN 1945 stockholm 1945 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1888 45 Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid lagtima riksdagen år 1945. Sami. 1 1 1 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 Protokoll. Första kammarens protokoll

1945-05-09

Register 1945:reg (pdf, 30728 kB)

kadep 1945:1

Riksdagens kanslideputerades memorial nr 1. 1 3Jr 1. Ankom till riksdagens kansli den 15 januari 1945 kl. 11 fm. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 15 innevarande månad i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1945-01-15

Register 1945:Tfu Andra kammaren

1 Register över andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid lagtima riksdagen år 1945. Av siffrorna angiva I, II och III resp. första, andra och tredje tillfälliga utskottet samt det därefter följande talet utlåtandets nummer.A. Aga 1:4 Andra kammarens ordningsstadga III: 2 Arbetarbostäder II: 7 Arbetsplatser

1945-01-01

Register 1945:Tfu Andra kammaren (pdf, 208 kB)

Register 1945:Tfu Första kammaren

1 Register över första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid lagtima riksdagen år 1945. Av siffrorna angiva I och II första resp. andra tillfälliga utskottet och sista talet utlåtandets nummer.A. Arbetarbostäder Arbetsplatser Arbetsstudier II:Il II:10 I:15 B. Barnkolonier 1:6 Befolknings- och näringsförhållandena

1945-01-01

Register 1945:Tfu Första kammaren (pdf, 180 kB)

Register 1945:Su

Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1945 års lagtima riksdag vårsessionenNr å uti. eller mern. A. Abisko, seismologiska och magnetiska iakttagelser i.6:55. Abrahamsons, August, stiftelse för slöjdlärarutbildning 8:151 51:12 250. Adresseringsmaskiner för försvaret, vård och underhåll av.4:158. Aerologisk

1945-01-01

Register 1945:Su (pdf, 2889 kB)

Register 1945:Su - höst

1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1945 års lagtima riksdags höstsession. Nr å uti. eller mern. A. Abortförebyggande åtgärder, anslag till, jämte motioner.292. Arbetslöshet: bemyndigande för Kungl. Majit att i arbetslöshetsbekämpande syfte disponera anslag på 1944/45 års allmänna beredskapsstat.284.

1945-01-01

Register 1945:Su - höst (pdf, 283 kB)

Register 1945:L2u

Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1945 års riksdag 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden oell memorial vid 1945 års riksdag vårsessionenNr å uti. A. resp. mern. Arbetsdomstolen: förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 lagen den 22 juni 1928 nr 254 om arbetsdomstol 27 Arbetslöshetsnämnd:

1945-01-01

Register 1945:L2u (pdf, 515 kB)

Register 1945:L1u

Register till första lagutskottets utlåtanden vid 1945 års lagtima riksdag. 1 Register till första lagutskottets utlåtanden vid 1945 års lagtima riksdag vårsessionenNr å uti. A. Agenturverksamheten: angående utredning om kontroll av agenturverksamheten 43 Aktiebolag: lag angående fortsatt tillämpning av lagen den 5

1945-01-01

Register 1945:L1u (pdf, 441 kB)

Register 1945:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1945 års lagtima riksdag vårsessionenNr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling i Anmärkningar första kammaren andra kammaren 1 I anledning av väckta motionei om viss ändring i lagen

1945-01-01

Register 1945:Ku (pdf, 625 kB)

Register 1945:Ju

1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1945 års riksdag vårsessionenPersonregister se under Motioner.Nr å uti. eller mern. A. Ackordslån och hjälplån till jordbrukare.34. Affärsverksfonder, Statens.2:12 34. Allmänna arvsfonden, försäljning av fonden tillfallna fastigheter 26. avstående av lätt

1945-01-01

Register 1945:Ju (pdf, 1135 kB)

Register 1945:Bu - höst

Bankoutskottets register. 1 Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1945 års riksdag höstsessionenI. Riksbanken. Nr å uti. eller meni. Bankoutskottet, ang. dess instruktion 68. II. Riksgäldskontoret, riksdagens hus, riksdagsbiblioteket, riksdagens personal m. in. Arvode för utarbetande av register

1945-01-01

Register 1945:Bu - höst (pdf, 177 kB)

Register 1945:Bu

Bankoutskottets register. 1 Regis ter över bankoutskottets utltanden och memorial vid 1945 års riksdag vårsessionenI. Riksbanken. Nr å uti. eller mern. Ansvarsfrihet för fullmäktige.5:3. Avdelningskontor, Se Kalmar och Karlskrona. Avskrivning av osäkra fordringar.37. Bankoreglementet, ang. tillämpningen av vid krig eller

1945-01-01

Register 1945:Bu (pdf, 587 kB)

Register 1945:Bevu - höst

Bevillningsutskottets register. 1 Register över de av bevillningsutskottet vid 1945 års lagtima riksdag höstsessionen avgivna betänkanden och memorial. AXr å betänk. eller mern. Automobilskatt: om höjning av fordonsskatten.62 B. Bensin: om höjning av skatten å bensin samt avskaffande av tilläggsskatten å bensin 62

1945-01-01

Register 1945:Bevu - höst (pdf, 176 kB)