Dokument & lagar (726 träffar)

Riksdagsskrivelse 1945:592 - höst

Riksdagens skrivelse nr 591592. 3 för att de föreslagna bestämmelserna om fria resor och andra förmåner tilllämpas jämväl för julperioden. Vad departementschefen föreslagit i de delar, varom riksdagen icke särskilt yttrat sig, har icke givit riksdagen anledning till erinran. Under åberopande av det anförda får riksdagen

1945-12-14

Riksdagsskrivelse 1945:592 - höst (pdf, 239 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:591 - höst

Riksdagens skrivelse nr 591. 1 Nr 591. Godkänd av första kammaren den 14 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 14 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa förmåner till värnpliktiga. Statsutskottets utlåtande nr 286.Till Konungen. I propositionen

1945-12-14

Riksdagsskrivelse 1945:591 - höst (pdf, 254 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:590 - höst

Riksdagens skrivelse nr 589590. 15 Nr 589. Godkänd av första kammaren den 12 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 12 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av punkt 1 av anvisningarna till 41 kommunalskattelagen den 28

1945-12-14

Riksdagsskrivelse 1945:590 - höst (pdf, 186 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:586 - höst

12 Riksdagens skrivelse nr 586. Nr 586. Godkänd av första kammaren den 14 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 14 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utbyggnad av tekniska högskolan i Stockholm. m. m. Statsutskottets utlåtande nr 289.Till Konungen.

1945-12-14

Riksdagsskrivelse 1945:586 - höst (pdf, 191 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:585 - höst

8 Riksdagens skrivelse nr 584585. vilka anslag uppförts å allmän beredskapsstat II och allmän beredskapsstat III för budgetåret 1944/45. I likhet med departementschefen Ilar riksdagen funnit övervägande skäl tala för att ny allmän beredskapsstat för innevarande budgetår icke nu fastställes. Med hänsyn till läget på arbetsmarknaden

1945-12-14

Riksdagsskrivelse 1945:585 - höst (pdf, 329 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:589 - höst

Riksdagens skrivelse nr 589590. 15 Nr 589. Godkänd av första kammaren den 12 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 12 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av punkt 1 av anvisningarna till 41 kommunalskattelagen den 28

1945-12-12

Riksdagsskrivelse 1945:589 - höst (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:588 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr 587588. Nr 587. Godkänd av första kammaren den 14 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 14 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående statsbidrag till ryska institutet vid Stockholms högskola. Statsutskottets utlåtande nr 290.Till

1945-12-12

Riksdagsskrivelse 1945:588 - höst (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:587 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr 587588. Nr 587. Godkänd av första kammaren den 14 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 14 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående statsbidrag till ryska institutet vid Stockholms högskola. Statsutskottets utlåtande nr 290.Till

1945-12-12

Riksdagsskrivelse 1945:587 - höst (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:584 - höst

Riksdagens skrivelse nr 583584. 7 Nr 583. Godkänd av första kammaren den 12 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 12 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om tullfrihet för vissa till riket införda partier penicillin. Statsutskottets utlåtande nr 283.Till Konungen.

1945-12-12

Riksdagsskrivelse 1945:584 - höst (pdf, 200 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:583 - höst

Riksdagens skrivelse nr 583584. 7 Nr 583. Godkänd av första kammaren den 12 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 12 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om tullfrihet för vissa till riket införda partier penicillin. Statsutskottets utlåtande nr 283.Till Konungen.

1945-12-12

Riksdagsskrivelse 1945:583 - höst (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:582 - höst

6 Riksdagens skrivelse nr 581582. lagda, i statsrådet och lagrådet förda protokoll föreslagit riksdagen att antaga vid propositionen fogade förslag till 1 lag om administration av vissa bolag m. m.och 2 lag angående ändrad lydelse av 2 och 3 lagen den 29 juni 1945 nr 522 örn kontroll å viss utländsk egendom m. m. Under

1945-12-12

Riksdagsskrivelse 1945:582 - höst (pdf, 134 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:581 - höst

Riksdagens skrivelse nr 580581. 5 Nr 580. Godkänd av första kammaren den 12 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 12 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 lagen den 16 februari 1934 nr 19 om fullgörande i vissa

1945-12-12

Riksdagsskrivelse 1945:581 - höst (pdf, 195 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:580 - höst

Riksdagens skrivelse nr 580581. 5 Nr 580. Godkänd av första kammaren den 12 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 12 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 lagen den 16 februari 1934 nr 19 om fullgörande i vissa

1945-12-12

Riksdagsskrivelse 1945:580 - höst (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:579 - höst

4 Riksdagens skrivelse nr 578579. noin, Karl Johan Daniel Schlyter, att vara en av kommitterade för tryckfrihetens vård och åligger honom att i utövningen av denna befattning ställa sig tryckfrihetsförordningen och rikets övriga grundlagar till efterrättelse. Till yttermera visso hava vi detta förordnande underskrivit

1945-12-12

Riksdagsskrivelse 1945:579 - höst (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:578 - höst

Riksdagens skrivelse nr 576578. 3 gat förslag till lag om vissa inskränkningar i rätten att driva försäkringsrörelse. Riksdagen får härmed anmäla, att Eders Kungl. Maj ts förevarande proposition bifallits av riksdagen. Stockholm den 8 december 1945. Med undersåtlig vördnad. Nr 577. Godkänd av första kammaren den 8 december

1945-12-12

Riksdagsskrivelse 1945:578 - höst (pdf, 193 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:577 - höst

Riksdagens skrivelse nr 576578. 3 gat förslag till lag om vissa inskränkningar i rätten att driva försäkringsrörelse. Riksdagen får härmed anmäla, att Eders Kungl. Maj ts förevarande proposition bifallits av riksdagen. Stockholm den 8 december 1945. Med undersåtlig vördnad. Nr 577. Godkänd av första kammaren den 8 december

1945-12-08

Riksdagsskrivelse 1945:577 - höst (pdf, 131 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:576 - höst

2 Riksdagens skrivelse nr 575576. 3 lag angående ändrad lydelse av 17 och 18 lagen den 9 april 1937 nr 119 om verkställighet av bötesstraff 4 lag örn ändrad lydelse av 38 strafflagen för krigsmakten 5 lag angående ändring i lagen den 15 juni 1935 nr 343 örn ungdomsfängelse 6 lag angående ändrad lydelse av 7 och 8 lagen

1945-12-08

Riksdagsskrivelse 1945:576 - höst (pdf, 198 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:575 - höst

Riksdagens skrivelse nr 574575. 1 Nr 574. Godkänd av första kammaren den 5 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 5 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen angående ändrad lydelse av 33 mom. 5, 45 mom. 2 och 80 riksdagsordningen. Konstitutionsutskottets memorial nr 25.Till Konungen. Sedan 1944 års lagtima

1945-12-08

Riksdagsskrivelse 1945:575 - höst (pdf, 185 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:573 - höst

Riksdagens skrivelse nr 572673. 15 Nr 572. Godkänd av första kammaren den 8 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 8 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den 19 juni 1942 nr 430 örn kontroll av upplåtelse och överlåtelse

1945-12-08

Riksdagsskrivelse 1945:573 - höst (pdf, 181 kB)

Riksdagsskrivelse 1945:572 - höst

Riksdagens skrivelse nr 572673. 15 Nr 572. Godkänd av första kammaren den 8 december 1945. Godkänd av andra kammaren den 8 december 1945. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den 19 juni 1942 nr 430 örn kontroll av upplåtelse och överlåtelse

1945-12-08

Riksdagsskrivelse 1945:572 - höst (pdf, 135 kB)