Dokument & lagar (70 träffar)

Riksdagens protokoll 1942:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1942. Andra kammaren. Nr 30. Onsdagen den 30 december. Kl. 11 f. m. 1. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag till Sveriges riksdags beslut å innevarande lagtima riksmöte. 2. Justerades protokollsutdrag. 3. Hans excellens herr statsministern Hansson avlämnade Kungl. Maj ts skrivelse, nr

1942-12-30

Riksdagens protokoll 1942:30 (pdf, 188 kB)

Riksdagens protokoll 1942:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1942. Första kammaren. Nr 30. Onsdagen den 30 december. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr talmannen yttrade:Även vid detta sammanträde har jag smärtsamt nog att börja med erinran örn att en kammarkamrat slutat sina dagar. Den 23 sistlidne november avled lantbrukaren Rudolf Aronsson, Vallentuna.

1942-12-18

Riksdagens protokoll 1942:30 (pdf, 233 kB)

Framställning / redogörelse 1942:KMB367 - höst

Kungl. Majlis skrivelse nr 367. 1 Nr 367. Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen om avslutande av innevarande års lagtima riksdag givet Stockholms slott den 18 december 1942. Kungl. Majit vill härmed giva riksdagen till känna Sitt beslut att innevarande års lagtima riksdag skall avslutas den 30 december 1942. GUSTAF. K. G. Westman. Bihang lill riksdagens protokoll 19A2. 1 sami. Nr 367-

1942-12-18

Framställning / redogörelse 1942:KMB367 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagens protokoll 1942:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1942. Andra kammaren. Nr 29. Torsdagen den 5 november. Kl. 11 f. m. 1. Fortsattes överläggningen i anledning av vissa statsrådsledamöters vid kammarens sammanträde den 2 innevarande november lämnade meddelanden oell gavs därvid ordet enligt förut skedd anteckning till Herr Severin, som anförde:Herr

1942-11-13

Riksdagens protokoll 1942:29 (pdf, 12563 kB)

Riksdagens protokoll 1942:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1942. Första kammaren. Nr 29. Torsdagen den 5 november. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Fortsattes den vid kammarens sammanträde nästlidna tisdag avbrutna över- Äng. landels läggningen i anslutning till de meddelanden, som den 2 innevarande månad järn- försörjmngslikt Kungl. Mai ts skrivelse nr

1942-11-11

Riksdagens protokoll 1942:29 (pdf, 5563 kB)

Riksdagens protokoll 1942:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1942. Andra kammaren. Nr 28. Måndagen den 2 november. Kl. 10.45 f. m. I Upplästes följande till kammaren inkomna protokoll: Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för justitiedepartementet den 22 oktober 1942. Till justitiedepartementet hade den 3 augusti 1942 från länsstyrelsen i Gävleborgs

1942-11-03

Riksdagens protokoll 1942:28 (pdf, 6165 kB)

Riksdagens protokoll 1942:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1942. Första kammaren. Nr 28. Måndagen den 2 november. Kammaren sammanträdde kl. 10.45 f. m. Herr talmannen yttrade:Sedan kammaren sist sammanträdde, hava tvenne ledamöter avlidit. Den 20 augusti ingick det oväntade budet, att godsägare Carl Bengtsson slutat sina dagar. Han föreföll väl för oss alla

1942-10-16

Riksdagens protokoll 1942:28 (pdf, 6329 kB)

Riksdagens protokoll 1942:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1942. Färsta kammaren. Nr 27. li. i 00 I Onsdagen den 8 juli. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Justerades protokollen för den 26, 27, 29 och 30 nästlidne juni. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 423, till Konungen i anledning av riksdagens år 1941 församlade

1942-07-11

Riksdagens protokoll 1942:27 (pdf, 6355 kB)

Riksdagens protokoll 1942:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1942. Andra kammaren. Nr 27. Onsdagen den 8 juli. Kl. 4 e. m. 1. Justerades protokollen för den 26, den 27, den 29 och den 30 nästlidna juni. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna läkarintyg: Riksdagsman K. F. Söderdahl, som jag denna dag undersökt, är på grund av sjukdom:Rammollitio cerebri,

1942-07-10

Riksdagens protokoll 1942:27 (pdf, 4844 kB)

Riksdagens protokoll 1942:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1942. Första kammaren. Nr 26. Fredagen den 26 juni. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Justerades protokollen för den 16, 17, 18 och 19 innevarande månad. Anmäldes och godkändes tredje särskilda utskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 374, till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts propositioner

1942-06-30

Riksdagens protokoll 1942:26 (pdf, 11965 kB)

Riksdagens protokoll 1942:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1942. Andra kammaren. Nr 26. Fredagen den 26 juni. Kl. 4 e. m. 1. Justerades protokollen för deri 16, den 17 och deri. 18 innevarande juni. 2. Föredrogos, men bordlädes åter statsutskottets utlåtanden nr 225229, bevillningsutskottets betänkanden nr 4146, första lagutskottets utlåtanden nr 5759, andra

1942-06-30

Riksdagens protokoll 1942:26 (pdf, 15112 kB)

Riksdagens protokoll 1942:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1942. Första kammaren. Nr 25. Fredagen den 19 juni f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 13 innevarande månad. Herr Fahlander infann sig och intog sin plats i kammaren. Föredrogos och bordlädes åns-o bankoutskottets utlåtanden nr 5860. Föredrogs ånyo andra lagutskottets

1942-06-20

Riksdagens protokoll 1942:25 (pdf, 11132 kB)

Riksdagens protokoll 1942:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1942. Första kammaren. Nr 24. Tisdagen den 16 juni. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Herr statsrådet och chefen för försvarsdepartementet Sköld, som meddelat, Äng. svenskt att han hade för avsikt att vid detta sammanträde besvara herr Brandts in- delägande i terpellation angående svenska officerares

1942-06-18

Riksdagens protokoll 1942:24 (pdf, 11254 kB)

Riksdagens protokoll 1942:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1942. Andra kammaren. Nr 24. Tisdagen den 16 juni. kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollen för den 9 och den 10 innevarande juni. 2. Herr talmannen meddelade, att enligt överenskommelse, som träffats mellan kamrarnas talmän, de gemensamma omröstningar, för vilka voteringspropositioner blivit av riksdagen

1942-06-17

Riksdagens protokoll 1942:24 (pdf, 9790 kB)

Riksdagens protokoll 1942:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1942. Andra kammaren. Nr 23. Fredagen den 12 juni. Kl. 3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 6 innevarande juni. 2. Upplästes tre till kammaren inkomna, så lydande protokoll: År 1942 den 12 juni sammanträdde kamrarnas valmän, för att jämlikt 71 och 73 riksdagsordningen utse dels riksdagens fullmäktige

1942-06-13

Riksdagens protokoll 1942:23 (pdf, 3610 kB)

Riksdagens protokoll 1942:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1942. Första kammaren. Nr 23. Fredagen den 12 juni. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Herr statsrådet och chefen för finansdepartementet Wigforss, som meddelat, att han ämnade vid detta sammanträde besvara herr Wohlins interpellation angående skatt å tidningar och tidskrifter, erhöll ordet och anförde:Herr

1942-06-13

Riksdagens protokoll 1942:23 (pdf, 1614 kB)

Riksdagens protokoll 1942:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1942. Andra kammaren. Nr 25. Fredagen den 19 juni. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för deri 13 innevarande juni. 2. Föredrogos, men bordlädes åter bankoutskottets utlåtanden nr 5860. 3. Föredrogs tredje särskilda utskottets utlåtande, nr 4, i anledning av Kungl. Vissa avidMaj:ts propositioner

1942-06-10

Riksdagens protokoll 1942:25 (pdf, 11146 kB)

Riksdagens protokoll 1942:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1942. Färsta kammaren. Nr 22. Lördagen den 6 juni. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Herr statsrådet Möller avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 340, med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av förordningen den 28 juni 1941 nr 591 örn familjebidrag åt värnpliktiga med flera,

1942-06-10

Riksdagens protokoll 1942:22 (pdf, 7165 kB)

Riksdagens protokoll 1942:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1942. Andra kammaren. Nr 22. Lördagen den 6 juni. Kl. 2 e. m. 1. Justerades protokollen för den 30 nästlidna maj och den 2 innevarande juni. 2. Herr statsrådet Wigforss avlämnade Kungl. Haj:ts propositioner: nr 340, med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av förordningen den 28

1942-06-10

Riksdagens protokoll 1942:22 (pdf, 5916 kB)

Riksdagens protokoll 1942:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1942. Andra kammaren. Nr 21. Lördagen den 30 maj. Kl. 11 f. m. I Herr talmannen meddelade, att sedan herr Rosander vid kammarens sammanträde den 5 i denna månad med läkarintyg styrkt sig från och med samma dag tills vidare vara hindrad att deltaga i riksdagsgöromålen, herr Rosander den 28 maj

1942-06-03

Riksdagens protokoll 1942:21 (pdf, 9197 kB)
Paginering