Dokument & lagar (12 träffar)

Register 1942:Bevu

1 V i 1b iv Register över de av bevillningsutskottet vid 1942 års lagtima riksdag avgivna betänkan den och memorial. Nr å betänk, eller mern. A. Accis: ang. ytterligare utsträckning av Kungl. Maj ts befogenhet att meddela förordnande jämlikt 1 förordningen om accis å margarin och vissa andra fettvaror.u JStitiit.tein

1942-10-01

Register 1942:Bevu (pdf, 352 kB)

Register 1942:reg

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSDAGEN 1942 STOCKHOLM 1942 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 2046 42 Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid lagtima riksdagen år 1942. Sami. 1 1 1 3 4 5 5 6 6 7 8 9 9 9 10 11 11 11 12 13 14 15 Protokoll. Första kammarens protokoll

1942-03-02

Register 1942:reg (pdf, 30487 kB)

kadep 1942:1

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1. Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 16 januari 1942 kl. 2 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 16 innevarande månad i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1942-01-16

Register 1942:Tfu Andra kammaren

1 Register över andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1942 års lagtima riksdag. Av siffrorna angiva de romerska första, andra eller tredje tillfälliga utskottet och arabiska siffror utlåtandets nummer.A. Andra kammarens ordningsstadga.lil: 8 Anmälningsskyldighet ang. sinnessjuka m. fl.lil: 1 Arbetskraftens

1942-01-01

Register 1942:Tfu Andra kammaren (pdf, 173 kB)

Register 1942:Tfu Första kammaren

1 Register över första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid lagtima riksdagen 1942. Av siffrorna angiva de romerska första resp. andra tillfälliga utskottet och arabiska siffror utlåtandets nummer.E. Ekonomiska stödåtgärder.I: 3 F. Film I:4 Forskningsstöd I:3 Första kammarens ordningsstadga.I:8 H. Hotellstadgan.II:

1942-01-01

Register 1942:Tfu Första kammaren (pdf, 165 kB)

Register 1942:Su

1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1942 års lagtima riksdag. r Nr å uti. eller mern. A. Abrahamsons, August, stiftelse för slöjdlärarutbildning.8:133. Adresseringsmaskiner vid försvarsväsendet, vård och underhåll av 4:154. avskrivning av kapitalinvesteringar i statens affärsverks fonder. jgj.

1942-01-01

Register 1942:Su (pdf, 3022 kB)

Register 1942:L2u

Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1942 års riksdag. Nr å Uti. resp. mern. A. Arbetarskyddslagstif tving: ang. viss ändring i sjöarbetstidslagen 27 Arbetsförmedling: förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 18 april 1935 nr 113 med vissa bestämmelser örn arbetsförmedling

1942-01-01

Register 1942:L2u (pdf, 474 kB)

Register 1942:L1u

1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1942 års lagtima riksdag. Nr å uti. eller mern. A. Abort: ändrad lydelse av 10, 12 och 13 lagen den 17 juni 1938 om av brytande av havandeskap.18 Ackordsförhandling: ändrad lydelse av 50 lagen den 13 maj 1921 om ackordsförhandling utan konkurs 18 Alkoholfria

1942-01-01

Register 1942:L1u (pdf, 570 kB)

Register 1942:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1942 års lagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling i Anmärkningar första kammaren andra kammaren 1 I anledning av Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen om in-rättande

1942-01-01

Register 1942:Ku (pdf, 516 kB)

Register 1942:Ju

1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1942 års riksdag. Personregister se under Motioner.Nr å afl. A. eller mern. Ahlsko, seismologiska och magnetiska iakttagelser i, bidrag till 1: 227. Ackordslån och hjälplån till jordbrukare.28: 24. Ackordsuppgörelser i fråga om kronans fordringar för försålda

1942-01-01

Register 1942:Ju (pdf, 1370 kB)

Register 1942:Bu

Bankoutskottets register. 1 Register över bankoutskottets utlåtanden oell memorial vid 1942 års riksdag. I. Riksbanken. Nr å uti. eller mern. Ansvarsfrihet för fullmäktige.4: 4. Avdelningskontor, Se Avskrivning och Göteborg. Avskrivning av osäkra fordringar.44. Bankoreglementet, ang. tillämpningen av vid krig eller krigsfara

1942-01-01

Register 1942:Bu (pdf, 573 kB)

Register 1942:reg - höst

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSDAGEN 1942 TILLÄGG omfattande förhandlingarna efter vårsessionens avslutande STOCKHOLM 1943 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 40 4 3 liggare:AVD. 1, 4. 3 1. LIGGARE. 1. KM:ts propositioner och skrivelser. Nr 365:Ang. muntliga meddelanden till RD Utskott Sml

1942-01-01

Register 1942:reg - höst (pdf, 781 kB)