Dokument & lagar (491 träffar)

Riksdagsskrivelse 1942:424

Riksdagens skrivelse Nr 424. 1 Nr 424. Godkänd av första kammaren den 29 juni 1942. Godkänd av andra kammaren den 29 juni 1942. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Alaj:ts förslag till stat för riksgäldsfonden. Statsutskottets utlåtande nr 183.Till KONUNGEN. I propositionen nr 1 har Kungl. Maj:t föreslagit

1942-07-29

Riksdagsskrivelse 1942:424 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:489

Riksdagens skrivelse Nr 488489. 11 omorganisation av domsagoförvaltningen m. m.avsedd att träda i tillämpning den 1 juli 1943, sedan riksdagen, på framställning, anvisat medel för de av omorganisationen föranledda kostnaderna. I samband med propositionen har riksdagen till behandling förehaft fyra i anledning av propositionen

1942-07-11

Riksdagsskrivelse 1942:489 (pdf, 167 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:488

10 Riksdagens skrivelse Nr 487488. Nr 487. Godkänd av första kammaren den 10 juli 1942. Godkänd av andra kammaren den 10 juli 1942. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majlis proposition med förslag till lag om skyddsympning inom försvarsväsendet samt lag örn ändrad lydelse av 128 strafflagen för

1942-07-11

Riksdagsskrivelse 1942:488 (pdf, 179 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:477

4 Riksdagens skrivelse Nr 476477. Med bifogande av ett tryckt exemplar av nämnda utlåtande får riksdagen härmed anmäla, att riksdagen avslagit Eders Kungl. Maj ts förevarande proposition, samt anhålla, att Eders Kungl. Maj t ville låta, under beaktande av vad som anförts i ovannämnda utlåtande, verkställa ny allsidig

1942-07-11

Riksdagsskrivelse 1942:477 (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:476

Riksdagens skrivelse Nr 475476. 3 Nr 475. Godkänd av första kammaren den 8 juli 1942. Godkänd av andra kammaren den 8 juli 1942. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av konstitutionsutskottets memorial med förslag till utredning av frågan om ändrad lydelse av 35 och 36 regeringsformen. Konstitutionsutskottets

1942-07-11

Riksdagsskrivelse 1942:476 (pdf, 193 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:487

10 Riksdagens skrivelse Nr 487488. Nr 487. Godkänd av första kammaren den 10 juli 1942. Godkänd av andra kammaren den 10 juli 1942. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majlis proposition med förslag till lag om skyddsympning inom försvarsväsendet samt lag örn ändrad lydelse av 128 strafflagen för

1942-07-10

Riksdagsskrivelse 1942:487 (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:486

Riksdagens skrivelse Nr 485486. 9 I samband med propositionen har riksdagen till behandling förehaft fjorton i anledning av densamma inom riksdagen väckta motioner. I ärendet har andra lagutskottet avgivit utlåtande, nr 49, som av riksdagen godkänts. Under hänvisning till vad utskottet anfört i berörda utlåtande, varav

1942-07-10

Riksdagsskrivelse 1942:486 (pdf, 135 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:485

8 Riksdagens skrivelse Nr 484485. Nr 484. Godkänd av första kammaren den 10 juli 1942. Godkänd av andra kammaren den 10 juli 1942. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av konstitutionsutskottets memorial med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 stadgan den 21 februari 1941 nr 98 örn ersättning för

1942-07-10

Riksdagsskrivelse 1942:485 (pdf, 183 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:484

8 Riksdagens skrivelse Nr 484485. Nr 484. Godkänd av första kammaren den 10 juli 1942. Godkänd av andra kammaren den 10 juli 1942. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av konstitutionsutskottets memorial med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 stadgan den 21 februari 1941 nr 98 örn ersättning för

1942-07-10

Riksdagsskrivelse 1942:484 (pdf, 135 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:483

Riksdagens skrivelse Nr 482483. 7 Nr 482. Godkänd av första kammaren den 10 juli 1942. Godkänd av andra kammaren den 10 juli 1942. Riksdagens skrivelse till Korning en i anledning av Kungl. Murits proposition med förslag till folkskolans tjänste- och familjepensionsreglementen. Bankoutskottets utlåtande nr 67.Till Konungen.

1942-07-10

Riksdagsskrivelse 1942:483 (pdf, 131 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:482

Riksdagens skrivelse Nr 482483. 7 Nr 482. Godkänd av första kammaren den 10 juli 1942. Godkänd av andra kammaren den 10 juli 1942. Riksdagens skrivelse till Korning en i anledning av Kungl. Murits proposition med förslag till folkskolans tjänste- och familjepensionsreglementen. Bankoutskottets utlåtande nr 67.Till Konungen.

1942-07-10

Riksdagsskrivelse 1942:482 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:481

Riksdagens skrivelse Nr 480481. Nr 480. Godkänd av första kammaren den 10 juli 1942. Godkänd av andra kammaren den 10 juli 1942. Riksdagens skrivelse till Rönningen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nied förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 30 maj 1873 nr 31 om rikets mynt. Bankoutskottets

1942-07-10

Riksdagsskrivelse 1942:481 (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:480

Riksdagens skrivelse Nr 480481. Nr 480. Godkänd av första kammaren den 10 juli 1942. Godkänd av andra kammaren den 10 juli 1942. Riksdagens skrivelse till Rönningen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nied förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 30 maj 1873 nr 31 om rikets mynt. Bankoutskottets

1942-07-10

Riksdagsskrivelse 1942:480 (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:479

Riksdagens skrivelse Nr 478479. 5 Nr 478. Godkänd av första kammaren den 10 juli 1942. Godkänd av andra kammaren den 10 juli 1942. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majlis proposition angående ändrade pensionsbestämmelser för lärarpersonal vid folkhögskolor och vissa lantbruksundervisning sanstalt

1942-07-10

Riksdagsskrivelse 1942:479 (pdf, 135 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:478

Riksdagens skrivelse Nr 478479. 5 Nr 478. Godkänd av första kammaren den 10 juli 1942. Godkänd av andra kammaren den 10 juli 1942. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majlis proposition angående ändrade pensionsbestämmelser för lärarpersonal vid folkhögskolor och vissa lantbruksundervisning sanstalt

1942-07-10

Riksdagsskrivelse 1942:478 (pdf, 135 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:475

Riksdagens skrivelse Nr 475476. 3 Nr 475. Godkänd av första kammaren den 8 juli 1942. Godkänd av andra kammaren den 8 juli 1942. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av konstitutionsutskottets memorial med förslag till utredning av frågan om ändrad lydelse av 35 och 36 regeringsformen. Konstitutionsutskottets

1942-07-08

Riksdagsskrivelse 1942:475 (pdf, 139 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:423

Riksdagens skrivelse Nr 423. 1 Nr 423. Godkänd av första kammaren den 8 juli 1942. Godkänd av andra kammaren den 8 juli 1942. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av riksdagens dr 1941 församlade revisorers berättelse angående verkställd granskning av statsverkets jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse

1942-07-08

Riksdagsskrivelse 1942:423 (pdf, 1227 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:474

Riksdagens skrivelse Nr 473474. 1 Nr 473. Godkänd av första kammaren den 30 juni 1942. Godkänd av andra kammaren den 30 juni 1942. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen för budgetåret 1942/43 av utgifterna under huvudtiteln Riksdagen och dess verk m. m. Bankoutskottets utlåtande nr 61.Till Konungen.

1942-06-30

Riksdagsskrivelse 1942:474 (pdf, 183 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:473

Riksdagens skrivelse Nr 473474. 1 Nr 473. Godkänd av första kammaren den 30 juni 1942. Godkänd av andra kammaren den 30 juni 1942. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen för budgetåret 1942/43 av utgifterna under huvudtiteln Riksdagen och dess verk m. m. Bankoutskottets utlåtande nr 61.Till Konungen.

1942-06-30

Riksdagsskrivelse 1942:473 (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1942:472

12 Riksdagens skrivelse Nr 471472. hänför sig till anslag, äskade i särskilda propositioner utgöra 15,000,000 kronor anslag till tilläggslån till viss bostadsbyggnadsverksamhet och 28,000,000 kronor anslag till reglering av vedproduktionen. Stockholm den 30 juni 1942. Med undersåtlig vördnad. Nr m. Godkänd av första

1942-06-30

Riksdagsskrivelse 1942:472 (pdf, 115 kB)