Dokument & lagar (752 träffar)

Motion 1914:195 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 195. 7 Nr 195. Av herr Åkerman i Stockholm, om inrättande av G departementsskrivarbeställningar vid intendentur k åren. Generalintendenten har enligt statsverkspropositionen till 1914 års förra riksdag i underdånig skrivelse den 18 september 1913 framhållit, att då en teknisk revision genom

1914-06-07

Motion 1914:195 Andra kammaren - b (pdf, 264 kB)

Motion 1914:194 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren9 Nr 194. o Nr 194- Av herr Åkerman i Stockholm in. fl.med visst förslog i avseende å under officer sstater na vid infanteriregementena. Uti Kungl. Maj:ts proposition angående ny härordning ifrågasättas icke beträffande infanteriets underofficerskårer några andra ändringar än sådana, som föranledas

1914-06-07

Motion 1914:194 Andra kammaren - b (pdf, 177 kB)

Motion 1914:193 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammarm, Nr 193. Nr 193. Av herr Åkerman i Stockholm, om uppförande av 12 överstelqjtnantsbeställningar å gemensam stat för infanteriet. För att den stora utsvältning av hären, vilken avses i Kungl. Maj:ts proposition till ny härordning, skall innebära den förstärkning av våra lantstridskrafter, som

1914-06-07

Motion 1914:193 Andra kammaren - b (pdf, 289 kB)

Motion 1914:192 Andra kammaren - b

Motioner i Andra hammaren, Nr 192. 3 Nr 192. Av herr Karlstil i Mo, i anledning av KungMaj.ts proposition, nr 58, angående ny härordning. Frågan om en ändamålsenligarc förläggning av vårt kavalleri och om dess ökning särskilt i Norrland har förut vid några tillfällen varit föremål för riksdagens behandling. I en motion

1914-06-07

Motion 1914:192 Andra kammaren - b (pdf, 186 kB)

Motion 1914:190 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 190. 1 Nr 190. Av herr Rydén, om anslag till byggande av krigsfartyg m. m. Den proposition angående sjöförsvarets ordnande, som Kungl. Maj:t förelagt innevarande riksdag, är ägnad att i flera avseenden framkalla betänkligheter och gensagor. Till en början drager den ofantligt stora kostnader.

1914-06-07

Motion 1914:190 Andra kammaren - b (pdf, 2181 kB)

Motion 1914:189 Andra kammaren - b

Motioner i Andra hammaren, Nr 189. 3 Nr 189. Av herr Molin i Dombäcksmark, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 59, med förslag till värnpliktslag. Vid antagandet av en ny värnpliktslag torde det vara skäl uti att bland annat tillse, att däri intagna uttryckliga bestämmelser ej genom förordningar på administrativ

1914-06-07

Motion 1914:189 Andra kammaren - b (pdf, 324 kB)

Motion 1914:188 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren.Nr 188. 1 Nr 188. Av herr Johansson i Brånalt Itl. fl.om anordnande för de värnpliktige av frivillig undervisning i vissa ämnen. För att på bästa sätt kunna fylla uppgiften som medborgare i samhället ställas allt större fordringar på den enskilde individen, ej minst då det gäller kunskaper

1914-06-07

Motion 1914:188 Andra kammaren - b (pdf, 199 kB)

Motion 1914:187 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 187. 7 Nr 187. Av herr Wijk, om ändring i de uti Kungl. Maj:ts förslag till värnpliktslag upptagna bestämmelser angående de värnpliktigas övningstid. Under försvarsberedningarnas arbete på lösningen av frågan om infanteriets övningstid samlade sig som bekant den övervägande delen av beredningarnas

1914-06-07

Motion 1914:187 Andra kammaren - b (pdf, 172 kB)

Motion 1914:186 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 186. 5 Nr 186. Av herr Wijk, i anledning av bestämmelserna i 26 mom. 2 och 3 i Kungl. Maj:ts förslag till värnpliktslag. Enligt förslaget till värnpliktslag i Kungl. Maj:ts proposition nr 59 skola av vissa kategorier värnpliktiga, på sätt Konungen närmare förordnar, vid inskrivning uttagas

1914-06-07

Motion 1914:186 Andra kammaren - b (pdf, 181 kB)

Motion 1914:185 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 185. 1 Nr 185. Av herr Wijk, om ökat antal repetitionsövningar för vissa värnpliktiga. Den försvarsreform som föreligger till riksdagens behandling har till ett huvudsyfte att förvandla de äldre årsklasserna av beväringen jämte landstormen till en aktiv del av den svenska hären och därmed

1914-06-07

Motion 1914:185 Andra kammaren - b (pdf, 266 kB)

Motion 1914:184 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 184. o Nr 184. Av herr Gustafsson i Örebro, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 58, angående ny härordning. Uti Kungl. Maj:ts proposition angående ny härordning föreslås beträffande träng- och sjukvårdstruppernas organisation dels en ökning med: 1 överste och 24 distinktionskorpraler

1914-06-07

Motion 1914:184 Andra kammaren - b (pdf, 309 kB)

Motion 1914:183 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 183. 1 Nr 183. Av herr LuildgFGll, om rätt för underofficer att vinna befordran till reservofficer. I Kungl. Maj:ts proposition nr 58, sid. 209, lämnas under rubriken underofficerare en redogörelse för de förbättringar etc. i underofficersutbildningen, som Kungl. Maj:t finner vara önskvärda.

1914-06-07

Motion 1914:183 Andra kammaren - b (pdf, 275 kB)

Motion 1914:181 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 181. I Nr 181. Av herr Staaff m. fl.om anslag till byggande av krigsfartyg m. m. Såsom blivit framhållet i eu föregående motion angående lantförsvarets ordnandeföreter den av Kung Maj.t framlagda försvarsplanen en så stor stegring i utgifterna, att den samma icke synes kunna inrymmas inom

1914-06-07

Motion 1914:181 Andra kammaren - b (pdf, 2556 kB)

Motion 1914:177 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 111. 1 Nr m. Av herr Tliorssoil III. fl.om avslag ä Kungl. Maj:ts förslag angående ökning av de värnpliktigas övning stid in. m. Två gånger å rad ha nu Sveriges politiskt röstberättigade medborgare varit i tillfälle att giva uttryck å sin uppfattning rörande det militära försvarets ordnande.

1914-06-07

Motion 1914:177 Andra kammaren - b (pdf, 1018 kB)

Motion 1914:176 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 176. 1 Nr 176. Av herr TllOFSSOIl, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 58 angående ny härordning. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 58 angående ny härordning, anhåller undertecknad att i förevarande motion få framlägga följande förslag, avseende vissa ändringar i den nuvarande

1914-06-07

Motion 1914:176 Andra kammaren - b (pdf, 11745 kB)

Motion 1914:174 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 174. 1 Nr 174. Av herr vice talmannen. D. PGFSSOIl 1U. fL, om rätt för värnpliktig att under sommarrekrytskolan åtnjuta viss tids skör dep er mission. Enligt tjänstgöringsreglementet för armén äger regementschef rätt att under beväringsrekrytskola meddela värnpliktig viss tids permission

1914-06-07

Motion 1914:174 Andra kammaren - b (pdf, 162 kB)

Motion 1914:78 Första kammaren - b

Motioner i Första kammaren, Nr 78. 1 Nr 78. Av greve Hamilton, Carl, i anledning av Kungl. Maj:ts förslag till strafflag för krigsmakten m. m. Med anledning av Knngl. Maj:ts nådiga proposition nr 57 med förslag till ny strafflag för krigsmakten m. in. får jag hemställa följande. Beträffande förslaget till ny strafflag

1914-06-07

Motion 1914:78 Första kammaren - b (pdf, 705 kB)

Motion 1914:75 Första kammaren - b

Motioner i Första kammaren, Nr 75. 1 Nr 75. Av herr Kvarnzelius m. fl.i anledning av Kungl. Majds proposition angående sjöförsvarets ordnande. Såsom blivit framhållet i en föregående motion angående lantförsvarets ordnandeföreter den av KungMaj:t framlagda försvarsplanen eu så stor stegring i utgifterna, att den samma

1914-06-07

Motion 1914:75 Första kammaren - b (pdf, 2546 kB)

Motion 1914:68 Första kammaren - b

Motioner i Första kammaren, Nr 68. Nr 68. Av friherre Fleming i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ny härordning. Ett av huvudändamålen med den härordningsreform, som genom Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 58 föreslagits riksdagen, är att rid krigstillfälle kunna väsentligt öka arméns styrka utöver vad

1914-06-07

Motion 1914:68 Första kammaren - b (pdf, 1002 kB)

Motion 1914:203 Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 203. 1 Nr 203. Av herr IloSlltlillll in. IL, i anledning av Kungl. Majtts proposition, nr 60, angående sjöförsvarets ordnande. Lika viktig som en väl ordnad rekognoscering är för krigföringen till lands, lika nödvändig är under krigsoperationer till sjöss en effektiv spanings tjänst. Många

1914-06-06

Motion 1914:203 Andra kammaren - b (pdf, 279 kB)