Dokument & lagar (282 träffar)

Riksdagens protokoll 1914:67

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1914. Andra kammaren. Nr 67. Lördagen den 22 augusti, f. in. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 16 innevarande augusti. 2. Sedan riksdagens båda kamrar förehaft ock godkänt de uti bankoutskottets memorial nr 16, statsutskottets memorial nr 62, jordbruksutskottets memorial nr 115 ävensom

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:67 (pdf, 4570 kB)

Riksdagens protokoll 1914:66

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Första kammaren. Nr 66. Fredagen den 28 augusti. Kammaren sammanträdde kl. 3,30 e. m. Herr statsrådet Westman avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 277, med förslag till lag om förhindrande av oskälig prisstegring å vissa varor vid krig eller krigsfara. Denna proposition, som härpå

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:66 (pdf, 272 kB)

Riksdagens protokoll 1914:66

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Andra kammaren. Nr 66. Fredagen den 21 augusti. Kl. 3,30 e. m. 1. Justerades protokollen för den 14 och den 15 innevarande augusti. 2. Ordet lämnades härefter på begäran till Chefen för ecklesiastikdepartementet, herr statsrådet W estman, som anförde:Herr talman Med kammarens tillstånd har

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:66 (pdf, 909 kB)

Riksdagens protokoll 1914:65

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1914. Första kammaren. Nr 65. Torsdagen den 27 augusti. Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m. Justerades protokollet för den 21 i denna månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtanden: nr 100, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående lån till statens livsmedelskommissions förfogande,

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:65 (pdf, 157 kB)

Riksdagens protokoll 1914:65

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Andra kammaren. Nr 65. Onsdagen den 19 augusti. Kl. 11 f. m. 1. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att herr riksdagsmannen A. R. Rosenqvist på grund av bronchitis acuta akut luftrörskatarr är förhindrad att deltaga i riksdagsarbetet under 1 vecka, räknat från och med denna

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:65 (pdf, 4997 kB)

Riksdagens protokoll 1914:64

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Andra kammaren. Nr 64. Söndagen den IG augusti. Kl. 7 e. m. I anledning av förfall för sekreteraren tjänstgjorde undertecknad, jämlikt lierr talmannens förordnande, vid protokollet. 1. Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kungl. Maj:ts å kammarens bord vilande proposition, nr 270, med

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:64 (pdf, 383 kB)

Riksdagens protokoll 1914:64

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Första kammaren. Nr 64. Onsdagen den 26 augusti, e. ni. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 7, angående regleringen av utgifterna under riksstatens sjunde huvudtitel, innefattande anslagen till finansdepartementet

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:64 (pdf, 2821 kB)

Riksdagens protokoll 1914:63

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Första kammaren. Nr 63. Onsdagen åen 26 augusti, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet friherre Beck-Friis avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga propositioner: nr 274, angående lån till statens livsmedelskommissions förfogande och nr 275, med förslag till ändrad lydelse av 9 och

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:63 (pdf, 4472 kB)

Riksdagens protokoll 1914:63

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Ändra kammaren. Nr 63. Lördagen den 15 augusti, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att ledamoten av riksdagens 2:dra kammare, herr Greve R. G. Hamilton pa grund av nervös kraftnedsättning är förhindrad

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:63 (pdf, 2839 kB)

Riksdagens protokoll 1914:62

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Första kammaren. Nr 62. Tisdagen den 25 augusti. Kammaren sammanträdde kl. 3,30 e. m. Justerades protokollet för den 19 i denna månad. Anmäldes och bordlädes lagutskottets utlåtande nr 30, i anledmng av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående förbud mot lufttrafik över svenskt

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:62 (pdf, 173 kB)

Riksdagens protokoll 1914:62

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Andra kammaren. Nr 62. Lördagen den 15 augusti, f. m. Kl. 11 f. m. Förhandlingarna vid detta sammanträde leddes till en början av herr vice talmannen. I Herr statsrådet Vennersten avlämnade Kungl. Maj:ts proposition, nr 271, angående statens övertagande i vissa fall av ansvar för krigsrisk

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:62 (pdf, 3808 kB)

Riksdagens protokoll 1914:61

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1914. Första kammaren. Nr 61. Måndagen den 24 augusti. Kammaren sammanträdde kl. 3,30 e. m.och dess förhandlingar leddes av herr vice talmannen. Föredrogos, men bordlädes ånyo på flera ledamöters begäran följande den 22 i denna månad bordlagda ärenden, nämligen konstitutionsutskottets utlåtande

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:61 (pdf, 122 kB)

Riksdagens protokoll 1914:61

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Andra kammaren. Nr 61. Fredagen den 14 augusti. Kl. 3,30 e. m. 1. Justerades protokollet för den 8 innevarande augusti. 2. Herr statsrådet Vennersten avlämnade Kung Maj:ts propositioner: nr 268, med förslag till ändrad lydelse av 72 regeringsformen nr 263, med förslag till lag angående förordnande

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:61 (pdf, 280 kB)

Riksdagens protokoll 1914:60

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Första kammaren. Nr 60. Lördagen den 22 augusti, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m.och dess förhandlingar leddes av vice talmannen. Justerades sju protokollsutdrag för sammanträdet på förmidda gen. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 194, till

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:60 (pdf, 173 kB)

Riksdagens protokoll 1914:60

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1914. Andra kammaren. Nr 60 Onsdagen den 12 augusti, e. m. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till avgörande förelåg först statsutskottets utlåtande nr 80 anledning av vackla motioner om dyrtidstillägg och tillfälligt löne tillägg åt viss personal av lägre grad vid

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:60 (pdf, 5155 kB)

Riksdagens protokoll 1914:59

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1914. Första kammaren. Nr 59. Lördagen den 22 augusti, f. in. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Anställdes jämlikt 65 riksdagsordningen omröstning över följande av bankoutskottet i dess memorial nr 16 föreslagna och av båda kamrarna godkända voteringsproposition: Den, som i likhet med första kammaren

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:59 (pdf, 3339 kB)

Riksdagens protokoll 1914:59

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1914. Nr 59. Onsdagen den 12 augusti, f. in. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 6 innevarande augusti. 2. Upplästes och lades till handlingarna följande till kammaren inkomna protokoll: Protokoll, hållet vid sammanträde med herr talmannen i riksdagens andra kammare och de kammarens ledamöter,

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:59 (pdf, 4993 kB)

Riksdagens protokoll 1914:58

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1914. Första kammaren. Nr 58. Fredagen den 21 augusti. Kammaren sammanträdde kl. 3,30 e. m. Justerades protokollen för den 14, 15 och 16 i denna månad. Anmäldes och godkändes konstitutionsutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 189, till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:58 (pdf, 166 kB)

Riksdagens protokoll 1914:58

RIKSDAGENS PROTOKOLL. I9i4. Andra kammaren. Nr58. Tisdagen den 11 augusti. T£l. 3,30 e. m. 1. protokollen för den 4 den 5 innevarande 2. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet herr Lindhagens in. fl. ä kammarens bord vilande motion Dr 265. 3. Vicare drogos, men bordlädes åter konstitutionsutskottets utlåtanden

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:58 (pdf, 417 kB)

Riksdagens protokoll 1914:57

RIKSDAGENS PROTOKOLL. Kammaren sammanträdde kl. 11 m.och dess förhandlingar leddes till en början av herr vice talmannen. Upplästes följande ingivna läkarintyg: Att professorn Bud. Kjellén på grund av akut öronkatarr är förhindrad att under de närmaste dagarna deltaga i riksdagsarbetet, intygas. Stockholm den 18 aug.

1914-01-01

Riksdagens protokoll 1914:57 (pdf, 1888 kB)