Dokument & lagar (18 träffar)

Framställning / redogörelse 1917:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1910 av dem verkställda granskning av STATSVERKETS jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1915 jämte de, i anledning av samma berättelse, infordrade och till KUNGi. MAJ:T avgivna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM 1917 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1917-01-27

Framställning / redogörelse 1917:SV (pdf, 25487 kB)

Framställning / redogörelse 1917:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal på rikasalen. 1 Kungl. Maj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 16 januari 1917. Gode Herrar och Svenske Män Tung är den tid, vari Konung och Riksdag åter mötas i samfällt ansvar för rikets säkerhet och framtid. Jag hälsar Eder välkomna, när I nu samlens till Edert viktiga värv. Till Eder

1917-01-16

Framställning / redogörelse 1917:Kmtal (pdf, 220 kB)

Framställning / redogörelse 1917:Mo

MILITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1917 STOCKHOLM 1917 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG c J t 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Allmän redogörelse för mllltieombudsmansämbetets förvaltningRedogörelse för anhänglggjorda åtal och därmed jämförliga åtgärder. A. Mål, som varit föremål för

1917-01-15

Framställning / redogörelse 1917:Mo (pdf, 15965 kB)

Framställning / redogörelse 1917:KMB

Kungl. Maj.ts skrivelser om talmansförordnanden. 1 Yl GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes JLOnung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till talman i riksdagens första kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad landshövdingen,

1917-01-13

Framställning / redogörelse 1917:KMB (pdf, 171 kB)

protutdr 1917

Protokollsutdrag den 17 januari 1917. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari 1917. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter för att deltaga i talmansöverläggningarna, och befunnos efter valförrättningens slut därtill hava blivit utsedde: herr

1917-01-01

Framställning / redogörelse 1917:Rber

Berättelse om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit given Stockholms slott å rikssalen den 16 januari 1917. För konungahus och folk har Hans Kungl. Höghet Hertigens av Dalarne födelse i Stockholm den 31 oktober 1916 utgjort en glädjande tilldragelse. I enlighet med det beslut om

1917-01-01

Framställning / redogörelse 1917:Rber (pdf, 13768 kB)

Framställning / redogörelse 1917:RGK

RIKSDAGENS år 1910 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen av RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, A.B. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1917. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Inledning Riksgäldskoutorets skulder vid 1915 års utgång Riksgäldskontorets tillgångar vid 1915 års utgång Riksgäldskoutorets

1917-01-01

Framställning / redogörelse 1917:RGK (pdf, 17968 kB)

Framställning / redogörelse 1917:RB

BERÄTTELSE TILL 1917 ÅRS LAGTIMA RIKSDAGI ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1916. STOCKHOLM. A.P. T. A. NYMANS EFTERTRÄDARE 1916. Till 1917 års lagtima riksdag. Av de vid 1916 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1917-01-01

Framställning / redogörelse 1917:RB (pdf, 7041 kB)

Framställning / redogörelse 1917:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE avgiven till lagtima riksdagen år 1917 ännu Tryckfrihetskommitterades berättelse. STOCKHOLM 1917 TVÄR HjBGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberåttelse. Sid Q Inledning.Angående justitieombudsmannens ämbetsbefogenhet it I. Redogörelse för åtal, anställda

1917-01-01

Framställning / redogörelse 1917:Jo (pdf, 17010 kB)

Framställning / redogörelse 1914:Jo - b

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE afgifven vid andra lagtima riksmötet år 1914 samt Tryckfrihetskommitterades berättelse. 3STOCKHOLM IVAR boktryckeri a. b. 1914 INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Sid. Inledning.1 Redogörelse för åtal, anställda mot: 1 stadsfiskalen Anton Olsson, för förbud emot

1914-04-24

Framställning / redogörelse 1914:Jo - b (pdf, 4535 kB)

Framställning / redogörelse 1914:SV - a

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1913 av dem verkställda granskning av STATSVERKETS jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1912 jämte de, i anledning av samma berättelse, infordrade och till KUNGrL. MAJ:T avgivna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MARCU6 1914.

1914-02-07

Framställning / redogörelse 1914:SV - a (pdf, 22139 kB)

Framställning / redogörelse 1914:Kmtal - a

Kungl. Maj.ts tal på rikssalen. 1 Kungl. Maj:ts tal på rikssalen vid Riksdagens öppnande den 16 januari 1914. Gode Herrar och Svenske Mån Jag hälsar eder, svenska folkets representanter, välkomna till edra ansvarsfulla värv Endast ett par veckor hava förflutit sedan min högt älskade moder, änkedrottning Sofia, efter

1914-01-16

Framställning / redogörelse 1914:Kmtal - a (pdf, 226 kB)

Framställning / redogörelse 1914:RGK - a

RIKSDAGENS år 1913 församlade REVISORERS BEKÄTTELSE om granskningen av RIKSGÅLDSKONTORETS tillstånd ock förvaltning. STOCKHOLM, A.B. B. A. NYMANS KBTUllTIlAliAKKS THYCKKRt, 1914. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Inledning.Sid. Riksgäldskontorets skulder vid 1912 års utgång.Riksgäldskontorets tillgångar vid 1912 års utgång Riksgäldskontorets

1914-01-15

Framställning / redogörelse 1914:RGK - a (pdf, 17391 kB)

Framställning / redogörelse 1914:KMB - a

KungMaj:ts skrivelser om talmansförordnanden. 1 Vi GUSTAF,med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vetides Konung, vilja härigenom giva Riksdagens Första kammare till känna, att Vi i nåder förordnat:till Talman i Riksdagens Första kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten av samma kammare för Stockholms stad,

1914-01-14

Framställning / redogörelse 1914:KMB - a (pdf, 187 kB)

protutdr 1914: - b

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID SENARE LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1914 SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarna. Protokollsutdrag den 20 maj 1914. 1 Den 20 maj. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 20 maj 1914. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter

1914-01-01

Framställning / redogörelse 1914:Rber - a

Berättelse om råd i rikets styrelse sedan sista lagtima Riksdags sammanträde sig tilldragit given Stockholms slott å rikssalen den 16 januari 1914. En djupt smärtande förlust har under det förflutna året träffat kungahus och folk genom Hennes Majestät Änkedrottning Sofia Wilhelmina Mariana Henriettas bortgång ur tiden.

1914-01-01

Framställning / redogörelse 1914:Rber - a (pdf, 12980 kB)

Framställning / redogörelse 1914:RB - a

BERÄTTELSE TILL 1914 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1913, STOCKHOLM. A.B. 1.A. NYMANS KFTKRTRÄD ARR. 1913. Till 1914 års lagtima Riksdag. Av de vid 1913 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäld skontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1914-01-01

Framställning / redogörelse 1914:RB - a (pdf, 8214 kB)

Framställning / redogörelse 1914:Jo - a

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBEB ÄTTELSE afgifven vid lagtima riksmötet år 1914 samt Tryckfrihetskommitterades berättelse. STOCKHOLM IVAR H/EGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Sid. Inledning.1 Redogörelse för åtal, anställda mot: 1 rådmannen H. Brodin m. fl.för felaktigt beslut

1914-01-01

Framställning / redogörelse 1914:Jo - a (pdf, 15898 kB)