Dokument & lagar (19 träffar)

Statens offentliga utredningar 1914:5 - b

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV KUNGTL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE XLI. REGLERING AV LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. BETRÄFFANDE NATURHISTORISKA RIKSMUSEET. STOCKHOLM KUNGBOKTUYCKEUIET. P. A. KOKBTEDT Si SÖXKE 1914 133012 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrivelse till Konungen.in. Betänkande

1914-04-24

Statens offentliga utredningar 1914:5 - b (pdf, 17130 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:2 - b

YTTRANDEN AVGIVNA AV DE1 JÄMLIKT KUNGL. MAJrTS BEMYNDIGANDE AV DEN 1 DECEMBER 1911 TILLSATTA TREDJE FÖRSVARSBEREDNINGEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1914 141281 M 3 Inledning. Detta band innehåller följande yttranden m. m.som avgivits av den jämlikt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 1 december

1914-01-11

Statens offentliga utredningar 1914:2 - b (pdf, 14443 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:6 - b

NYKTERHETSKOMMITTÉN V UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE FÖRSÄLJNING AV RUSDRYCKER M. M. AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 17 NOVEMBER 1911 TILLSATTA NYKTERHETSKOMMITTÉN. STOCKHOLM 1914 OSKÄR JJK1UNIIS BOKTRYCKERI. I serien Nykterhetskommitténs betänkanden hava förut utkommit: I. Utlåtande

1914-01-05

Statens offentliga utredningar 1914:6 - b (pdf, 14982 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:7 - b

PATE NTLAGST1FT NINGSKOMMITTÉNS BETÄNKAN DEN in. FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE FÖRBUD MOT VARORS FÖRSEENDE MED ORIKTIG URSPRUNGSBETECKNING OCH SALUHÅLLANDE AV ORIKTIGT MÄRKTA VAROR STOCKHOLM 1913 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Innehållsförteckning. Sid. Underdånig skrivelse.5 Lagförslag.9 Motivering. Inhemska

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:7 - b (pdf, 1882 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:7 - b

NYKTERHETSKOMMITTÉN VI BILAGOR TILL BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL FÖRORD NING ANGÅENDE FÖRSÄLJNING AV RUSDRYCKER. 1. REDOGÖRELSE FÖR LAGSTIFTNINGEN I SVERIGE OM RUS. DRYCKERS FÖRSÄLJNING 1800-1911 AV S. E. BRING. STOCKHOLM 19X4 OSKÄR EKLUNDS BOKTRYCKERI. I serien Nykterhetskommitténs betänkanden hava förut utkommit:

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:7 - b (pdf, 15180 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:6 - b

AF KUNGL. MAJ:T ANBEFALLD NÄRINGS- OCH ARBETSSTATISTISK UTREDNING ANGÅENDE TILLVERKNINGEN AF ALKOHOLHALTIGA DRYCKER INOM RIKET OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FRÅGOR PÅ UPPDRAG AF KUNGL. KOMMERSKOLLEGIUM VERKSTÄLLD AF DR K. KEY-ÅBERQ BYRÅCHEF I KOMMERSKOLLEGIUM STOCKHOLM 1913 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:6 - b (pdf, 25047 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:5 - b

YTTERLIGARE BETÄNKANDE I FRÅGAN, HURUVIDA STATEN BÖR TILL UPPFOSTRAN OCH VÅRD OMHÄNDERTAGA DE BLINDA MED KOMPLICERAT LYTE. AVGIVET I APRIL 1914 AV SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGE. STOCKHOLM IVAB H.T.GGSTRÖMS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 1914 I Till Herr Statsrådet och Chefen för Kung/Ecklesiastikdepartementet Genom

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:5 - b (pdf, 3118 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:5 - b

BÖR STATEN TILL UPPFOSTRAN OCH VÅRD OMHÄNDERTAGA DE RLINDA DÖVSTUMMA OCH DE RLINDA SINNESSLÖA BETÄNKANDE AVGIVET AV SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGE FÖR BEREDANDE AV FRÅGAN OM STATENS ÖVERTAGANDE AV DROTTNING SOFIAS STIFTELSE. STOCKHOLM IVAR H.EGGSTRÖMS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 1913 Herr Statsrådet och Chefen för

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:5 - b (pdf, 9909 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:5 - b

BETÄNKANDE ANGÅENDE UPPRÄTTANDE AV NYA HANDELSGYMNASIER AVGIVET ENLIGT NÅDIGT BESLUT DEN 29 AUGUSTI 1913 TILLKALLADE KOMMITTERADE UPPSALA EDV. BERLINGS BOKTRYCKERI 1913. Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Finansdepartementet. Sedan Kungl. Maj:t på därom gjord framställning funnit gott bemyndiga Chefen för Kungl.

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:5 - b (pdf, 3284 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:4 - b

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE REGLERING AF TO B A KS RES K A TTN INGEN AFGIFNA DEN 2 SEPTEMBER 1911 AF SÄRSKILDT UTSEDDA KOMMITTERADE DEL I STOCKHOLM 1911 ISAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG Innehållsförteckning Skrifvelse till statsrådet och chefen för kungl. finansdepartementet.Förslag: Alternativ I:Förslag till

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:4 - b (pdf, 17930 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:3 - b

SJÖFARTSSAKERHETSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE. II. FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I SJÖLAGEN, FÖRORDNING OM HVAD I VISSA AFSEENDEN SKALL IAKTTAGAS BETRÄFFANDE FARTYGS SJÖVÄRDIGHET, UTRUSTNING OCH LASTNING, LAG OM TILLSYN Å FARTYG, M. M. JÄMTE MOTIV, SÄRSKILDA MENINGAR, ÖFVERSIKT AF UTLÄNDSK LAGSTIFTNING SAMT BILAGOR STOCKHOLM

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:3 - b (pdf, 15819 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:2 - b

UTREDNING OCH FÖRSLAG I FRÅGA om UTARBETADE AV DÄRFÖR TILLKALLADE SAKKUNNIGE. I. ARMÉN. FALKÖPING. Falköpings-Postens Tryckeri. 1913. iNNEHÅLLSFÖRTECKNING. Pid. Ökrivélse till Herr Statsrådet Och Chefen för Kungl. Lantförs var sdepartementet. i. Redogörelse för befintliga understödskassor samt för villkoren beträffande

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:2 - b (pdf, 11120 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:2 - a

FÖRSLAG TILL LAG OM KOMMISSION, HANDELSAGENTUR OCH HANDELSRESANDE ÄFVENSOM TILL LAG- OM ÄNDRAD LYDELSE AF 2 I FÖRORDNINGEN DEN 4 MAJ 1855 ANGÅENDE HANDELSBÖCKER OCH HANDELSRÄKNINGAR AFGIFNA AF DÄRTILL UTSEDDA KOMMITTERADE STOCKHOLM 1913 I3AAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG Till KONUNGEN. Under loppet af år 1909

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:2 - a (pdf, 16049 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:2 - b

YTTRANDEN ÅT DEN JÄMLIKT KUNGL. MAJ:TS BESLUT DEN 1 DECEMBER 1911 TILLSATTA FJÄRDE FÖRSVARSBEREDNINGEN JÄMTE VISSA UTREDNINGAR, VERKSTÄLLDA PÅ FÖRANSTALTANDE AV NÄMNDA BEREDNING STOCKHOLM KUNQZ.BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT i SÖNER 1914 141286 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Fjärde försvarsberedningens av beredningarna

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:2 - b (pdf, 22672 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:1 - b

BILAGOR TILL ANDRA FÖRSVARSBEREDNINGENS PRINCIPBETÄNKANDE ANGÅENDE ARMÉNS OCH FLOTTANS INBÖRDES BETYDELSE FÖR SVERIGES FÖRSVAR STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1914 140528 I MEDDELANDE FRÅN ANDRA FÖRSVARSBEEEDNrNGEN. BIL. A. TILL BEREDNINGENS PRINCIPBETÄNKANDE. SAMMANSTÄLLNING AV OFFICIELLA

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:1 - b (pdf, 12382 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:1 - b

BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN JÄMLIKT IvUNGL. MAJ:TS BEMYNDIGANDE DEN 1 DECEMBER 1911 TILLSATTA FÖRSTA FÖRSVARSBEREMINGEN DEL II PRELIMINÄRSTOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER 1914 140497 I 3 En sammanställning av de utav beredningen i del I beräknade in komster och utgifter giver följande resultat:

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:1 - b (pdf, 10517 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:1 - b

BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN JÄMLIKT KUNGL. MAJ:TS BEMYNDIGANDE DEN 1 DECEMBER 1911 TILLSATTA FÖRSTA FÖRSVARSBEREDNINGEN DEL I. STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1914 140497 Genom beslut den 1 december 1911 bemyndigade Kungl. Maj:t cheferna för lantförsvars-sjöförsvars- och finansdepartementen

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:1 - b (pdf, 18909 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:1 - a

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE XXXIX. REGLERING AV LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. BETRÄFFANDE TJÄNSTEMÄN AV LÄGRE GRAD VID FÅNGYÅRDSSTATEN. STOCKHOLM KUNGBOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÄKER 1913 I31G71 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrivelse till Konungen.III.

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:1 - a (pdf, 11724 kB)

protutdr 1914: - b

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID SENARE LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1914 SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarna. Protokollsutdrag den 20 maj 1914. 1 Den 20 maj. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 20 maj 1914. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter

1914-01-01