Dokument & lagar (23 träffar)

rfs 1970:12 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 12 Nr 12 Stadgar för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond antagna av riksdagen den 2 december 1964, med den 15 december 1970 vidtagen ändring1 1 Stiftelsen, vars benämning skall vara Riksbankens jubileumsfond,

1970-01-01

rfs 1970:12 - höst (pdf, 261 kB)

rfs 1970:11 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 11 Nr 11 Instruktion för riksdagens revisorer antagen av riksdagen den 14- december 1967, med den 15 december 1970 vidtagen ändring1 Uppgifter 1 Riksdagens revisorer har till uppgift att som en statens överrevision

1970-01-01

rfs 1970:11 - höst (pdf, 288 kB)

rfs 1970:10 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 10 Nr 10 Instruktion för riksdagens ombudsmän antagen av riksdagen den U december 1967, med den 15 december 1970 vidtagen ändring1 Uppgifter 1 Riksdagens ombudsmän justitieombudsmännen har tillsyn över att de

1970-01-01

rfs 1970:10 - höst (pdf, 373 kB)

rfs 1970:9 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 9 Nr 9 Reglemente för Nordiska rådets svenska delegation antaget av riksdagen den 29 maj 1959, med t. o. m. höstsessionen 1970 vidtagna ändringar1 l.2 trnf IlksdaS väijas, enligt de regler som gälla för val till

1970-01-01

rfs 1970:9 - höst (pdf, 226 kB)

rfs 1970:8 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR Fwi to UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 8 Nr 8 Reglemente för riksgäldskontoret fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen 1970 vidtagna ändringar1 Allmänna bestämmelser 1 Riksgäldskontoret har till föremål: a

1970-01-01

rfs 1970:8 - höst (pdf, 644 kB)

rfs 1970:7 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 7 Nr 7 Reglemente för riksdagsbiblioteket fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen 1970 vidtagna ändringar1 Allmänna bestämmelser 1 2 Riksdagsbiblioteket omfattar de samlingar

1970-01-01

rfs 1970:7 - höst (pdf, 376 kB)

rfs 1970:6 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 6 Nr 6 Tj änstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning

1970-01-01

rfs 1970:6 - höst (pdf, 489 kB)

rfs 1970:5 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 5 Nr 5 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet fastställt av riksdagen den 15 december 19701 Om sedelutgivningen och bankrörelsen 1 1 mom. På de sedlar, som riksbanken utger, anbringas

1970-01-01

rfs 1970:5 - höst (pdf, 562 kB)

rfs 1970:4 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR i UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 4 Nr 4 Instruktion för riksdagens förvaltningskontor antagen av riksdagen den 15 december 1970l 1 Riksdagens förvaltningskontor är riksdagens centrala myndighet för handläggning av riksdagens förvaltningsärenden

1970-01-01

rfs 1970:4 - höst (pdf, 397 kB)

rfs 1970:3 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR JUL-H i-VT, b1 UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 3 Nr 3 Besvärsstadga för riksdagen ock dess verk antagen av riksdagen den 15 december 197O1 1 Över beslut som fattats av a riksdagens förvaltningsstyrelse eller förvaltningskontor, b fullmäktige

1970-01-01

rfs 1970:3 - höst (pdf, 229 kB)

rfs 1970:2 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 28 AUGUSTI n 1970 NR 2 Nr 2 Bestämmelser angående utdelning och försäljning av riksdagstryck m. m. fastställda av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 11 augusti 1970 Bundet riksdagstryck 1 Riksdagens ledamöter äger rätt

1970-01-01

rfs 1970:2 - höst (pdf, 223 kB)

rfs 1970:1 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 28 JULI 1970 1970 NR 1 Nr 1 Tj änstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning

1970-01-01

rfs 1970:1 - höst (pdf, 499 kB)

rfs 1970:reg - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING fe UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR 1970 Register för åren 19671970 Bankoreglementet se Riksbanken Besvärsstadga för riksdagen och dess verk:70:3 Ersättning se Riksdagsarvoden Europarådet se Riksdagsarvoden Företagsnämnder:bestämmelser om företagsnämnder m. m. inom riksdagsförvaltningen:

1970-01-01

rfs 1970:reg - höst (pdf, 171 kB)

Statens offentliga utredningar 1915:2

VATTENFALLSSAKKUNNIGES BETÄNKANDE I. FÖRSLAG TILL GRUNDER FÖR UPPLÅTELSE DELS AV VISSA VATTENFALL, BETRÄFFANDE VILKA KRONANS ÄGANDERÄTT ÄR ELLER KAN FÖRVÄNTAS BLIVA FÖREMÅL FÖR TVIST, DELS OCK AV VISSA KRONAN OSTRIDIGT TILLHÖRIGA STRÖMFALL M. M. AVGIVET AV SÄRSKILDA INOM CIVILDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA

1915-04-16

Statens offentliga utredningar 1915:2 (pdf, 5300 kB)

Statens offentliga utredningar 1915:2

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG AVGIVNA DEN 27 MARS 1915 AV DE AV STATSRÅDET OCH CHEFEN FÖR KUNGL. LANTFÖRSVARSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA FÖR REVISION AV BESTÄMMELSERNA RÖRANDE ARMÉNS OCH MARINENS AVLÖNING UNDER KRIGSTJÄNSTGÖRINGSTID STOCKHOLM 1915 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 144237 Till

1915-03-27

Statens offentliga utredningar 1915:2 (pdf, 7730 kB)

Statens offentliga utredningar 1915:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE XLY. STATENS VETERINÄRBAKTERIOLOGISKA ANSTALTS UPPFÖRANDE Å ORDINARIE STAT M. M. STOCKHOLM 1915 KUNGBOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT Sc SÖNER 143807 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrivelse till Konungen.rii. Betänkande

1915-02-13

Statens offentliga utredningar 1915:2 (pdf, 8789 kB)

Statens offentliga utredningar 1915:2

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE HÄSTHÅLLNINGEN FÖR OFFICERARE VID ARMÉN AVGIVET DEN 12 JANUARI 1915 AV SÄRSKILDA INOM KUNGL. LANTFÖRSVARSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1915 KUNGI.BOKTRYCKERIET. P. A NORSTEDT k SÖNER 144206 1NNEH ALLSFÖRTECK NING. Sid. Skrivelse till Herr Statsrådet och Chefen för

1915-01-12

Statens offentliga utredningar 1915:2 (pdf, 3379 kB)

Statens offentliga utredningar 1915:3

BETÄNKANDE AFGIFVET DEN 16 MARS 1912 AF NORRLÄNDSKA SKOGSVÅRDSKOMMITTÉN DEL I. STOCKHOLM 1912 ISAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG Till KONUNGEN. Den 5 juli 1907 fann Eders Kungl. Maj:t godt uppdraga åt en kommitté att verkställa utredning angående de åtgärder, som kunde böra vidtagas för att åstadkomma en rätt vård af

1915-01-01

Statens offentliga utredningar 1915:3 (pdf, 18104 kB)

Statens offentliga utredningar 1915:2

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG OM UTVIDGNING AV RIKSDAGENS BIBLIOTEK TILL CENTRALT FÖRYALTNINGSBIBLIOTEK AVGIVET AV DÄRTILL FÖRORDNADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM KUKGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT il SÖNER 1913 132627 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till Konungen.5 Betänkande.7 Behovet av ett centralt förvaltningsbibliotek.9

1915-01-01

Statens offentliga utredningar 1915:2 (pdf, 5972 kB)

Statens offentliga utredningar 1915:2

BETÄNKANDE ANGÅENDE SKYDD SKOPP YMPNINGENSORDNAN DE ENLIGT NÅDIG BEFALLNING AVGIVET AV Ål ED I Cl N ALST Y K ELSEN JÄMTE SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM KUNUL. BOKTHYCKEIIIKT. P. A. NORSTEDT i SÖNER 1913 131641 INNE HÅLLSFÖ RTEC KN ING. Sid. Underdånig skrivelse.v. K AlI. Ur smittkoppornas och skyddskoppympningens

1915-01-01

Statens offentliga utredningar 1915:2 (pdf, 12167 kB)
Paginering