Dokument & lagar (4 träffar)

Statens offentliga utredningar 1869:4

KAMMARKOLLEGII OCH STATSKONTORETS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE DEN 12 OKTOBER 1867 ÖFVER ETT AE SÄRSKILDT FÖRORDNADE KOMITERADE DEN 18 JUNI 1866 AEGIEYET BETÄNKANDE, INNEFATTANDE UTREDNING AE ERÅGAN OM GRUNDSKATTERNAS INLÖSEN. STOCKHOLM, TRYCKT HOS ISAAC M ABC US, 1868. Stormäktigste, Allernådigste Konung Grenom nådig

1869-01-01

Statens offentliga utredningar 1869:4 (pdf, 16046 kB)

Statens offentliga utredningar 1869:3

Underdånigt Betänkande afgifvet i af de för utredande af frågan om Grundskatternas inlösen den 30 December 1864 i nåder förordnade KLomiterad©STOCKHOLM, TRYCKT HOS A. L. NORMAN, 1867. Innehåll. Inledning.Grundskatt, hemmantal, taxeringsvärde Skattejemkningsförslag Skatteförenkling.Grundskatterna i Stor-Britannien,

1869-01-01

Statens offentliga utredningar 1869:3 (pdf, 39348 kB)

Statens offentliga utredningar 1869:2

Underdånigt Betänkande, afgifVet af de för utredning af frågan om Eoterings- och Rustningshesväret den 8 Oktober 1867 1 nåder förordnade KLomiterade. STOCKHOLM, TRYCKT HOS A. L. NORMAN, 1869. Stormäktigste, Allernådigste Korning Sedan Riksdagen i underdånig skrifvelse den 18 Maj sistlidna år, angående väckta förslag

1869-01-01

Statens offentliga utredningar 1869:2 (pdf, 19396 kB)

Statens offentliga utredningar 1869:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE ANGÅENDE REVISION AF FÖREN1NGSAKTEN EMELLAN SVERIGE OCH NORGE, AFGIFVET AF DEN KOMITÉ, KONGL. MALT DEN 6 FEBRUARI 1865 I NÅDER FÖRORDNAT, JEMTE KOMITÉNS FÖRSLAG OCH PROTOKOLL. På Kongl. Maj:ts nådiga befallning utgifne. STOCKHOLM, 1867. P. A. NORSTEDT SÖNER KONGL. BOKTRYCKARE. Underdånigt

1869-01-01

Statens offentliga utredningar 1869:1 (pdf, 7386 kB)