Dokument & lagar (16 träffar)

Statens offentliga utredningar 1916:4

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MALT DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ KÖRANDE XLVIII. KOMPLETTERING AV AVLÖNINGSBESTÄMMELSERNA FÖR GENERALTULLSTYRELSEN. STOCKHOLM 1916 KUNOr.BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1BH369 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrivelse till Konungen.iin. Betänkande och förslag.

1916-02-18

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 10047 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:4

JÄRNVÄGSSTYRELSENS UNDERDÅNIGA SKRIVELSE DEN 11 FEBRUARI 1916 ANGÅENDE FORTSÄTTNING AV INLANDSBANAN JÄMTE ANLÄGGNING AV TVÄRBANOR MELLAN DENSAMMA OCH NORRA STAMBANAN. CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 191 C. REGISTER. Inlandsbanan norr om Ångermanälven. Sid. Redogörelse för Styrelsens underdåniga skrivelse den 13 mars

1916-02-11

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 19436 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:4

BETÄNKANDE I FRÅGA OM REVISION AF FÖRORDNINGEN OM AUTOMOBILTRAFIK DEN 21 SEPTEMBER 1906 SAMT OMARBETANDE AF LAGEN DEN 8 JUNI SAMMA ÅR OM ANSVARIGHET FÖR SKADA I FÖLJD AF AUTOMOBILTRAFIK JÄMTE DE I STRAFFLAGEN FÖREKOMMANDE BESTÄMMELSER I ÄMNET, AFGIFVET AF DÄRTILL UTSEDDA SAKKUNNIGE. 120308 STOCKHOLM KJJNOL. BOKTRYCKERIET.

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 5619 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:4

K0MMERSK0LLEGI1K0MM1TTÉNS BETÄNKANDE:III HANDELSKAMRARNA STOCKHOLM KUNQL. BOKTRYCKERIET. I.A. NORSTEDT il 8ÖNKR 1914 141044 Till KONUNGEN. Genom nådigt beslut den 13 november 1908 tillsatte Eders Kungl. Maj:t en kommitté med uppdrag att efter verkställd utredning inkomma med utlåtande och förslag rörande förändrad

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 5235 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:3

SAKKUNNIGA FÖR UTREDNING AV VT SISA TILL STRAFFLAGSTIFTNINGEN HÖRANDE FRÅGOR I F 0 R 8 L A G TILL LAG ANGÅENDE VERKSTÄLLIGHET AV STRAFFARBETE OCH FÄNGELSESTRAFF STOCKHOLM 1915 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER 142016 Till herr statsrådet ock chefen för kungl. justitiedepartementet. Sedan Kungl. Maj:t

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:3 (pdf, 6093 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:3

ÅLRERROMSFÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN. Y. BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE FÖRSÄKRING FÖR OLYCKSFALL I ARBETE STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1915. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till Konungen.V Lagförslag.1 Motiv: Inledning.19 Socialförsäkring.19 Social olycksfallsförsäkring.20 Allmänna grunder 21 Svenska

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:3 (pdf, 17173 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:2

BILAGA TILL 1914 ÅRS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M. SAMMANDRAG AV INKOMNA YTTRANDEN ÖVER 1911 ÅRS FÖRSLAG RÖRANDE FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD M. M. TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1914 INNEHÅLL. Sid. Myndigheter, som avgivit utlåtande 1 Remissen till överintendentsämbetet,

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:2 (pdf, 12501 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:2

BILAGA TILL 1914 ÅRS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M. EXEMPEL TILL VÄGLEDNING VID UPPLÄGGANDE OCH FÖRANDE AV FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD OCH AV SÄRSKILD TOMTBOK FÖR VISSA OMRÅDEN Å LANDET ENLIGT 1914 ÅRS KOMMISSIONS FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER I ÄMNET TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:2 (pdf, 13152 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:2

1914 ARS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M. FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD ÄVENSOM TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR TRYCKT HOS t.PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 19U. III INNEHÅLL. Sid. Skrivelse till Statsrådet och Chefen för kungl. justitiedepartementet.v

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:2 (pdf, 10013 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:1

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD ÄFVENSOM TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR I FÖRFATTNINGFÖRSLAG STOCKHOLM KUKGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1911 090308 in INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse.v Förslag till 1 förordning angående fastighetsregister för stad.1.

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:1 (pdf, 16187 kB)

Statens offentliga utredningar 1871:6

Underdånigt Betänkande, med Förslag till Förordning angående fattigvården i riket m. m.afgifvet den 5 December 1870 af dertill i Nåder förordnade Komiterade. Stockholm, tryckt hos Å. L. Norman, 1871. Stormäktigste, Allernådigste Konung Uti underdånig skrifvelse af den 13 Maj 1869 har Riksdagen anmält, att inom densamma

1871-01-01

Statens offentliga utredningar 1871:6 (pdf, 5273 kB)

Statens offentliga utredningar 1871:5

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIEVET DEN 21 JANUARI 1870 KONGL. THEATERKOMITÉN. STOCKHOLM. ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI, 1870. Stormägtigste Allernådigste Konung Genom Nådigt Bref af den 7 Maj nästlidne år har Eders Kongl. Maj:t behagat uppdraga åt undertecknade att såsom särskilda komiterade sammanträda för att, efter utredning

1871-01-01

Statens offentliga utredningar 1871:5 (pdf, 3045 kB)

Statens offentliga utredningar 1871:4

BETÄNKANDE ANGÅENDE SVERIGES ÖFVERGÅNG TILL ETT NYTT MYNTSYSTEM MED GULD SÅSOM VÄRDEMÄTARE AFGIFVET AF DERTILL I NÅDER FÖRORDNADE KOM m/g TTERADE DEN 13 AUGUSTI 1870. STOCKHOLM, 1870. P. A. NORSTEDT SONER KONGL. BOKTRYCKARE. Innehåll. 1- 41. A. Betänkande: Redogörelse för den internationell Myntfrågans utveckling

1871-01-01

Statens offentliga utredningar 1871:4 (pdf, 19087 kB)

Statens offentliga utredningar 1871:3

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE ANGÅENDE PLAN FÖR ENSKILDA JERNVÄG8BYGGNADER AEGIEVET DEN 29 AUGUSTI 1870 AF DEN DERTILL I NA DKR FÖRORDNADE KOMITÉ. STOCKHOLM, tryckt hos isaac maecus, 1870. Storma k tigs te, Allernådigste Konung Sedan Riksdagen, uti skrifvelse af den 12 Maj 1869, under anförande att, med afseende å behofvet

1871-01-01

Statens offentliga utredningar 1871:3 (pdf, 11158 kB)

Statens offentliga utredningar 1871:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE angående förändrad organisation af sjöförsva rots ekonomiska förvaltning m. m.afgifvet af dertill i nåder utsedde komiterade jemte deröfver inkomna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM, TRYCKT HOS BERGSTRÖM LINDROTH 1870. innehållsförteckning. 1. Komiterades betänkande sidd. 145. 2. Reservationer:

1871-01-01

Statens offentliga utredningar 1871:2 (pdf, 11568 kB)

Statens offentliga utredningar 1871:1

te i Underdånigt Betänkande, aigifvet af de för utredning af frågan om lindring i Båtsmansliållef den. 4 December 1868 i nåder förordnade Komiterade, STOCKHOLM, TRYCKT HOS A. L. NORMAN, 1871. Innehåll. Sid. Inledning 1. Historisk öfversigt 3. Tiden före Konung Carl XI:s anträde till regeringen år 1672 Tiden efter

1871-01-01

Statens offentliga utredningar 1871:1 (pdf, 14112 kB)