Dokument & lagar (19 träffar)

Statens offentliga utredningar 1916:4

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MALT DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ KÖRANDE XLVIII. KOMPLETTERING AV AVLÖNINGSBESTÄMMELSERNA FÖR GENERALTULLSTYRELSEN. STOCKHOLM 1916 KUNOr.BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1BH369 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrivelse till Konungen.iin. Betänkande och förslag.

1916-02-18

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 10047 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:4

JÄRNVÄGSSTYRELSENS UNDERDÅNIGA SKRIVELSE DEN 11 FEBRUARI 1916 ANGÅENDE FORTSÄTTNING AV INLANDSBANAN JÄMTE ANLÄGGNING AV TVÄRBANOR MELLAN DENSAMMA OCH NORRA STAMBANAN. CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 191 C. REGISTER. Inlandsbanan norr om Ångermanälven. Sid. Redogörelse för Styrelsens underdåniga skrivelse den 13 mars

1916-02-11

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 19436 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:4

BETÄNKANDE I FRÅGA OM REVISION AF FÖRORDNINGEN OM AUTOMOBILTRAFIK DEN 21 SEPTEMBER 1906 SAMT OMARBETANDE AF LAGEN DEN 8 JUNI SAMMA ÅR OM ANSVARIGHET FÖR SKADA I FÖLJD AF AUTOMOBILTRAFIK JÄMTE DE I STRAFFLAGEN FÖREKOMMANDE BESTÄMMELSER I ÄMNET, AFGIFVET AF DÄRTILL UTSEDDA SAKKUNNIGE. 120308 STOCKHOLM KJJNOL. BOKTRYCKERIET.

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 5619 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:4

K0MMERSK0LLEGI1K0MM1TTÉNS BETÄNKANDE:III HANDELSKAMRARNA STOCKHOLM KUNQL. BOKTRYCKERIET. I.A. NORSTEDT il 8ÖNKR 1914 141044 Till KONUNGEN. Genom nådigt beslut den 13 november 1908 tillsatte Eders Kungl. Maj:t en kommitté med uppdrag att efter verkställd utredning inkomma med utlåtande och förslag rörande förändrad

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 5235 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:3

SAKKUNNIGA FÖR UTREDNING AV VT SISA TILL STRAFFLAGSTIFTNINGEN HÖRANDE FRÅGOR I F 0 R 8 L A G TILL LAG ANGÅENDE VERKSTÄLLIGHET AV STRAFFARBETE OCH FÄNGELSESTRAFF STOCKHOLM 1915 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER 142016 Till herr statsrådet ock chefen för kungl. justitiedepartementet. Sedan Kungl. Maj:t

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:3 (pdf, 6093 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:3

ÅLRERROMSFÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN. Y. BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE FÖRSÄKRING FÖR OLYCKSFALL I ARBETE STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1915. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till Konungen.V Lagförslag.1 Motiv: Inledning.19 Socialförsäkring.19 Social olycksfallsförsäkring.20 Allmänna grunder 21 Svenska

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:3 (pdf, 17173 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:2

BILAGA TILL 1914 ÅRS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M. SAMMANDRAG AV INKOMNA YTTRANDEN ÖVER 1911 ÅRS FÖRSLAG RÖRANDE FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD M. M. TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1914 INNEHÅLL. Sid. Myndigheter, som avgivit utlåtande 1 Remissen till överintendentsämbetet,

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:2 (pdf, 12501 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:2

BILAGA TILL 1914 ÅRS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M. EXEMPEL TILL VÄGLEDNING VID UPPLÄGGANDE OCH FÖRANDE AV FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD OCH AV SÄRSKILD TOMTBOK FÖR VISSA OMRÅDEN Å LANDET ENLIGT 1914 ÅRS KOMMISSIONS FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER I ÄMNET TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:2 (pdf, 13152 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:2

1914 ARS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M. FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD ÄVENSOM TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR TRYCKT HOS t.PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 19U. III INNEHÅLL. Sid. Skrivelse till Statsrådet och Chefen för kungl. justitiedepartementet.v

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:2 (pdf, 10013 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:1

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD ÄFVENSOM TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR I FÖRFATTNINGFÖRSLAG STOCKHOLM KUKGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1911 090308 in INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse.v Förslag till 1 förordning angående fastighetsregister för stad.1.

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:1 (pdf, 16187 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:1

BETÄNKANDE AFGIFVET DEN 30 JANUARI 1890 AF DEN UNDER DEN 5 OKTOBER 1889 I NÄDER TILLSATTA BÅNKKOMITÉN STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1890. INNEHÅLL. Sid. Skrifvelse till Körningen.5, lagförslag-Förslag till lag för Sveriges riksbank 9. Förslag till ändringar i regeringsformen ocli riksdagsordningen.27. Förslag

1890-01-30

Statens offentliga utredningar 1890:1 (pdf, 4320 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:5

UNDERDÅNIGA UTLÅTANDEN OCH YTTRANDEN ANGÅENDE LÅEOVEKKSKOMITÉNS DEN 2 5 AUGUSTI 18 84 DATEKADE BETÄNKANDE ii. AFGIFNA AF DOMKAPITLEN, DIREKTIONERNA ÖFVER STOCKHOLMS STADS UNDERVISNINGSVERK OCH NYA ELEMENTARSKOLAN I STOCKHOLM ÄFVENSOM ÅTSKILLIGA LÄROVERKSKOLLEGIER. STOCKHOLM IVAR HAjGGSTRÖMS boktryckeri 1885.

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:5 (pdf, 15469 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:5

UNDERDÅNIGA UTLÅTANDEN OCH YTTRANDEN ANGÅENDE LÅEOYERKS KOMITÉ NS DEN 2 5 AUGUSTI 18 84 DATERADE BETÄNKANDE in. AFGIFNA AF KOMMUNALA MYNDIGHETER i BE STÄDER OCH KÖPINGAR, HVILKAS LÄROVERK KOMITÉN FÖRESLAGIT TILL OMBILDNING ELLER INDRAGNING. STOCKHOLM IVAR HA3GGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1885. Innehållsförteckning. 1

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:5 (pdf, 8062 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:5

UNDERDÅNIGA OCH YTTRANDEN ANGÅENDE LÅROVERKSKOMITÉNS DEN 2 5 AUGUSTI 18 84 DATERADE BETÄNKANDE i. AFGRENA AF KANSLERN FÖR RIKETS UNIVERSITET SAMT DE AKADEMISKA KONSISTORIERNA OCH FAKULTETERNA I UPSALA OCH LUND, LÄRAREKOLLEGIET VID KAROLINSKA MEDIKOKIRURGISICA INSTITUTET ÄFVENSOM DIREKTIONEN ÖFVER GYMNASTISKA

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:5 (pdf, 11483 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:5

UNDERDÅNIGA UTLÅTANDEN OCH YTTRANDEN ANGÅENDE LÅROYERKSKOMITÉNS PÅ DESS HYGIENISKA UNDERSÖKNING GRUNDADE FRAMSTÄLLNINGAR OCH FÖRSLAG IV. AEGIFNA AP MEDICINALSTYRELSEN, DE MEDICINSKA FAKULTETERNA VID UNIVERSITETEN I LUND OCH UPSALA samt LÄRAREKOLLEGIET VID KAROLINSKA MEDIKO-KIRURGISKA INSTITUTET I STOCKHOLM. STOCKHOLM

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:5 (pdf, 2291 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:4

LÄROVERKSKOMITÉNS: UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE DERMED SAMMANHÄNGANDE FRÅGOR. BILAGA E. REDOGÖRELSE FÖR DEN HYGIENISKA UNDERSÖKNINGEN AFGIFVEN AF KOMITÉNS LEDAMOT Prof. AXEL KEY. ANDRA AFDELNINGEN:TABELLER. STOCKHOLM, 1885. kongl. boktryckeriet. P. A. NORSTEDT SÖNER. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. A. Siffertal

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:4 (pdf, 78816 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:3

LÄROVERKSKOMITÉNS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE ORGANISATIONEN tf RIKETS ALLMÄNNA LÄROVI OCH DERMED SAMMANHÄNGANDE FRÅGOR. BILAGA E. REDOGÖRELSE FÖR DEN HYGIENISKA UNDERSÖKNINGEN AEGIFVEN AE KOMITÉNS LEDAMOT PROF. AXEL KEY. FÖRSTA AFDELNINGEN:TEXT. STOCKHOLM, 1885. KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:3 (pdf, 17917 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:2

L ARO VER KSKOMITENS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE TONEN ÅF RIKETS ALLMÄNNA LÄR OCH DERMED SAMMANHÄNGANDE FRÅGOR. AFGIFVET DEN 25 AUGUSTI 1884. STOCKHOLM, 1884. KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT i SÖNER. Innehållsförteckning, Komiténs underd. skrifvelse till Kungl. Maj:t I. Betänkande: Kap. I. Allmän

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:2 (pdf, 14345 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET DEN 5 APRIL 1887 AF DEN AF KONGL. MAJ:T DEN 6 NOVEMBER 1885 TILLSATTA KOMITÉ FÖR GRANSKNING AF UPPGJORDT FÖRSLAG TILL INSTRUKTION FÖR PROVINSIALLÄKARE MED FLERE LÄKARE ÄFVENSOM FÖR UTREDANDE AF ÅTSKILLIGA ANDRA I SAMBAND DERMED STÅENDE FRÅGOR. STOCKHOLM, 1887. KONGL. BOKTRYCKERIET.

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:1 (pdf, 14779 kB)