Dokument & lagar (19 träffar)

Statens offentliga utredningar 1916:4

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MALT DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ KÖRANDE XLVIII. KOMPLETTERING AV AVLÖNINGSBESTÄMMELSERNA FÖR GENERALTULLSTYRELSEN. STOCKHOLM 1916 KUNOr.BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1BH369 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrivelse till Konungen.iin. Betänkande och förslag.

1916-02-18

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 10047 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:4

JÄRNVÄGSSTYRELSENS UNDERDÅNIGA SKRIVELSE DEN 11 FEBRUARI 1916 ANGÅENDE FORTSÄTTNING AV INLANDSBANAN JÄMTE ANLÄGGNING AV TVÄRBANOR MELLAN DENSAMMA OCH NORRA STAMBANAN. CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 191 C. REGISTER. Inlandsbanan norr om Ångermanälven. Sid. Redogörelse för Styrelsens underdåniga skrivelse den 13 mars

1916-02-11

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 19436 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:4

BETÄNKANDE I FRÅGA OM REVISION AF FÖRORDNINGEN OM AUTOMOBILTRAFIK DEN 21 SEPTEMBER 1906 SAMT OMARBETANDE AF LAGEN DEN 8 JUNI SAMMA ÅR OM ANSVARIGHET FÖR SKADA I FÖLJD AF AUTOMOBILTRAFIK JÄMTE DE I STRAFFLAGEN FÖREKOMMANDE BESTÄMMELSER I ÄMNET, AFGIFVET AF DÄRTILL UTSEDDA SAKKUNNIGE. 120308 STOCKHOLM KJJNOL. BOKTRYCKERIET.

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 5619 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:4

K0MMERSK0LLEGI1K0MM1TTÉNS BETÄNKANDE:III HANDELSKAMRARNA STOCKHOLM KUNQL. BOKTRYCKERIET. I.A. NORSTEDT il 8ÖNKR 1914 141044 Till KONUNGEN. Genom nådigt beslut den 13 november 1908 tillsatte Eders Kungl. Maj:t en kommitté med uppdrag att efter verkställd utredning inkomma med utlåtande och förslag rörande förändrad

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 5235 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:3

SAKKUNNIGA FÖR UTREDNING AV VT SISA TILL STRAFFLAGSTIFTNINGEN HÖRANDE FRÅGOR I F 0 R 8 L A G TILL LAG ANGÅENDE VERKSTÄLLIGHET AV STRAFFARBETE OCH FÄNGELSESTRAFF STOCKHOLM 1915 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER 142016 Till herr statsrådet ock chefen för kungl. justitiedepartementet. Sedan Kungl. Maj:t

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:3 (pdf, 6093 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:3

ÅLRERROMSFÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN. Y. BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE FÖRSÄKRING FÖR OLYCKSFALL I ARBETE STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1915. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till Konungen.V Lagförslag.1 Motiv: Inledning.19 Socialförsäkring.19 Social olycksfallsförsäkring.20 Allmänna grunder 21 Svenska

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:3 (pdf, 17173 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:2

BILAGA TILL 1914 ÅRS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M. SAMMANDRAG AV INKOMNA YTTRANDEN ÖVER 1911 ÅRS FÖRSLAG RÖRANDE FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD M. M. TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1914 INNEHÅLL. Sid. Myndigheter, som avgivit utlåtande 1 Remissen till överintendentsämbetet,

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:2 (pdf, 12501 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:2

BILAGA TILL 1914 ÅRS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M. EXEMPEL TILL VÄGLEDNING VID UPPLÄGGANDE OCH FÖRANDE AV FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD OCH AV SÄRSKILD TOMTBOK FÖR VISSA OMRÅDEN Å LANDET ENLIGT 1914 ÅRS KOMMISSIONS FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER I ÄMNET TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:2 (pdf, 13152 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:2

1914 ARS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M. FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD ÄVENSOM TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR TRYCKT HOS t.PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 19U. III INNEHÅLL. Sid. Skrivelse till Statsrådet och Chefen för kungl. justitiedepartementet.v

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:2 (pdf, 10013 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:1

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD ÄFVENSOM TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR I FÖRFATTNINGFÖRSLAG STOCKHOLM KUKGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1911 090308 in INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse.v Förslag till 1 förordning angående fastighetsregister för stad.1.

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:1 (pdf, 16187 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:2

YTTRANDEN AF TEÄARBETAEEFflRBUNDETS I SVERIGE STOCKHOLMSAFDELMGAR I. FL. ÖFVER NYÅ ARBETAREFÖRSÄKRINGSKOMITÉNS FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE FÖRSÄKRING FÖR BEREDANDE AF PENSION VID VARAKTIG OFÖRMÅGA TILL ARBETE. STOCKHOLM K. Ii. BECKMANS BOKTRYCKERI 1895. Till Kongl. Kommerskollegium. Nya arbetareförsäkringskomiténs

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 586 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:2

NYA ARBETAREFÖRSÄKRINGSK0M1TÉNS BETÄNKANDE. i. Utlåtande och förslag. STOCKHOLM TRYCKT 1IOS K. I.BKCKMAN I 8 JKINNEHÅLL. Skrifvelse till Kongl. Maj:t Lagförslag Motiv Reservation af herr Danielson Till Konungen. För att verkställa utredning, om och i hvad mån åtgärder kunde finnas lämpliga för ordnandet af förhållandet

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 19712 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:2

ÖFVERSTÅ THÅ EEA I1E EM BETETS OCH KONGMALIS SAMTLIGE BEFA LLNINGSHA F VA N DES UTLÅTANDEN ÖFVER HYA ARBETA REFÖRSÄKRIN GSKOMITÉHS BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL lag angående försäkring för beredande af pension vid varaktig OFÖRMÅGA TILL ARBETE ÄFVENSOM VID SAMMA UTLÅTANDEN FOGADE YTTRANDEN AF ANDRA MYNDIGHETER, FÖRENINGAR

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 7641 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:2

KONGL. MÅJ:TS OCH RIKETS KOMMERSKOLLEGII DEN 30 OKTOBER 1894- AFGIFNA UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE ÖFVER NYA ÅRBETAREFÖRSÄKRINGSKOMITÉNS FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE FÖRSÄKRING FÖR BEREDANDE AF PENSION VID VARAKTIG OFÖRMÅGA TILL ARBETE, STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1895. Till Konungen. Sedan den af Eders Kongl. Maj:t

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 4301 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE OM BÅRNMORSKEKÅRENS pensionering JÄMTE FÖRSLAG TILL REGLEMENTE BARNMORSKORNAS ÅLDERD OMSU NDERSTÖDSA NSTALT. AF G. BNESTRÖM. STOCKHOLM IVAR HA5GGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1883. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrifvelse till konungen.14. Gången af utredningen. Provisoriskt förslag till reglemente utarbetadt

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 18238 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

K0NGI, MAJ:TS OCH RIKETS KOMMERSKOLLEGII OCH KONGL. GENERALTULLSTYRELSENS GEMENSAMMA UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE AF DEN 28 DECEMBER 1894 ANGÅENDE SVERIGES OCH NORGES ÖMSESIDIGA HANDELS- OCH SJÖFARTSFÖRHÅLLANDEN ÄFVENSOM KONGL. LANDTBRUKSSTYRELSENS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE AF DEN 21 DECEMBER 1894 ANGÅENDE YISSA DELAR AP

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 15851 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

FÖESLAG TILL LAGAR OM ENKLA BOLAG OCH HANDELSBOLAG, OM AKTIEBOLAG SAMT OM FÖRENINGAR FÖR EKONOMISK VERKSAMHET M. AL, afgifnaAF DEN DERTILL I NÅDER UTSEDDA KOMITÉ. STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1890. TILL KONUNGEN. Enligt nådigt bref den 30 December 1885 har Eders Kongl. Maj:t funnit, godt uppdraga åt en komité

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 17824 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

KOm. STATSKONTORETS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE DEN 30 DECEMBER 1893, ANGÅENDE REGLERING AF LÖNE- OCH PENSIONSFÖRHÅLLANDENA FÖR TJENSTEMAN OCH BETJENTE VID DE ECKLESIASTIK A KONSISTORIERNA. STOCKHOLM IVAR HA2G G STRÖMS BOKTRYCKERI 1894. Till Konungen Uti underdånig skrifvelse den 25 september 1888 har Kyrkomötet, hos hvilket

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 9686 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

NYA LAGBEREDNINGENS ANGÅENDE HVAD KUNOL. FÖRSLAG TILL LAX f FAST EGENDOM lR STOCKHOLM 1892. nOKTRYCKEniKT. P. A. NORSTEDT SÖNER. 1 M i j 7 n. i jJr nili TILL KONUNGEN. Sedan Riksdagen i skrifvelse den 12 Maj 1885 i underdånighet gjort framställning derom, att Eders Kongl. Maj:t matte lata utreda hvad som borde

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 1946 kB)