Dokument & lagar (28 träffar)

Statens offentliga utredningar 1916:4

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MALT DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ KÖRANDE XLVIII. KOMPLETTERING AV AVLÖNINGSBESTÄMMELSERNA FÖR GENERALTULLSTYRELSEN. STOCKHOLM 1916 KUNOr.BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1BH369 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrivelse till Konungen.iin. Betänkande och förslag.

1916-02-18

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 10047 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:4

JÄRNVÄGSSTYRELSENS UNDERDÅNIGA SKRIVELSE DEN 11 FEBRUARI 1916 ANGÅENDE FORTSÄTTNING AV INLANDSBANAN JÄMTE ANLÄGGNING AV TVÄRBANOR MELLAN DENSAMMA OCH NORRA STAMBANAN. CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 191 C. REGISTER. Inlandsbanan norr om Ångermanälven. Sid. Redogörelse för Styrelsens underdåniga skrivelse den 13 mars

1916-02-11

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 19436 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:4

BETÄNKANDE I FRÅGA OM REVISION AF FÖRORDNINGEN OM AUTOMOBILTRAFIK DEN 21 SEPTEMBER 1906 SAMT OMARBETANDE AF LAGEN DEN 8 JUNI SAMMA ÅR OM ANSVARIGHET FÖR SKADA I FÖLJD AF AUTOMOBILTRAFIK JÄMTE DE I STRAFFLAGEN FÖREKOMMANDE BESTÄMMELSER I ÄMNET, AFGIFVET AF DÄRTILL UTSEDDA SAKKUNNIGE. 120308 STOCKHOLM KJJNOL. BOKTRYCKERIET.

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 5619 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:4

K0MMERSK0LLEGI1K0MM1TTÉNS BETÄNKANDE:III HANDELSKAMRARNA STOCKHOLM KUNQL. BOKTRYCKERIET. I.A. NORSTEDT il 8ÖNKR 1914 141044 Till KONUNGEN. Genom nådigt beslut den 13 november 1908 tillsatte Eders Kungl. Maj:t en kommitté med uppdrag att efter verkställd utredning inkomma med utlåtande och förslag rörande förändrad

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:4 (pdf, 5235 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:3

SAKKUNNIGA FÖR UTREDNING AV VT SISA TILL STRAFFLAGSTIFTNINGEN HÖRANDE FRÅGOR I F 0 R 8 L A G TILL LAG ANGÅENDE VERKSTÄLLIGHET AV STRAFFARBETE OCH FÄNGELSESTRAFF STOCKHOLM 1915 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER 142016 Till herr statsrådet ock chefen för kungl. justitiedepartementet. Sedan Kungl. Maj:t

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:3 (pdf, 6093 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:3

ÅLRERROMSFÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN. Y. BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE FÖRSÄKRING FÖR OLYCKSFALL I ARBETE STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1915. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till Konungen.V Lagförslag.1 Motiv: Inledning.19 Socialförsäkring.19 Social olycksfallsförsäkring.20 Allmänna grunder 21 Svenska

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:3 (pdf, 17173 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:2

BILAGA TILL 1914 ÅRS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M. SAMMANDRAG AV INKOMNA YTTRANDEN ÖVER 1911 ÅRS FÖRSLAG RÖRANDE FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD M. M. TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1914 INNEHÅLL. Sid. Myndigheter, som avgivit utlåtande 1 Remissen till överintendentsämbetet,

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:2 (pdf, 12501 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:2

BILAGA TILL 1914 ÅRS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M. EXEMPEL TILL VÄGLEDNING VID UPPLÄGGANDE OCH FÖRANDE AV FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD OCH AV SÄRSKILD TOMTBOK FÖR VISSA OMRÅDEN Å LANDET ENLIGT 1914 ÅRS KOMMISSIONS FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER I ÄMNET TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:2 (pdf, 13152 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:2

1914 ARS KOMMISSIONS BETÄNKANDE ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER M. M. FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD ÄVENSOM TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR TRYCKT HOS t.PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 19U. III INNEHÅLL. Sid. Skrivelse till Statsrådet och Chefen för kungl. justitiedepartementet.v

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:2 (pdf, 10013 kB)

Statens offentliga utredningar 1916:1

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD ÄFVENSOM TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR I FÖRFATTNINGFÖRSLAG STOCKHOLM KUKGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1911 090308 in INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrifvelse.v Förslag till 1 förordning angående fastighetsregister för stad.1.

1916-01-01

Statens offentliga utredningar 1916:1 (pdf, 16187 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:5 - b

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV KUNGTL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE XLI. REGLERING AV LÖNEFÖRHÅLLANDEN M. M. BETRÄFFANDE NATURHISTORISKA RIKSMUSEET. STOCKHOLM KUNGBOKTUYCKEUIET. P. A. KOKBTEDT Si SÖXKE 1914 133012 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrivelse till Konungen.in. Betänkande

1914-04-24

Statens offentliga utredningar 1914:5 - b (pdf, 17130 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:2 - b

YTTRANDEN AVGIVNA AV DE1 JÄMLIKT KUNGL. MAJrTS BEMYNDIGANDE AV DEN 1 DECEMBER 1911 TILLSATTA TREDJE FÖRSVARSBEREDNINGEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1914 141281 M 3 Inledning. Detta band innehåller följande yttranden m. m.som avgivits av den jämlikt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 1 december

1914-01-11

Statens offentliga utredningar 1914:2 - b (pdf, 14443 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:6 - b

NYKTERHETSKOMMITTÉN V UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE FÖRSÄLJNING AV RUSDRYCKER M. M. AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 17 NOVEMBER 1911 TILLSATTA NYKTERHETSKOMMITTÉN. STOCKHOLM 1914 OSKÄR JJK1UNIIS BOKTRYCKERI. I serien Nykterhetskommitténs betänkanden hava förut utkommit: I. Utlåtande

1914-01-05

Statens offentliga utredningar 1914:6 - b (pdf, 14982 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:7 - b

PATE NTLAGST1FT NINGSKOMMITTÉNS BETÄNKAN DEN in. FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE FÖRBUD MOT VARORS FÖRSEENDE MED ORIKTIG URSPRUNGSBETECKNING OCH SALUHÅLLANDE AV ORIKTIGT MÄRKTA VAROR STOCKHOLM 1913 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Innehållsförteckning. Sid. Underdånig skrivelse.5 Lagförslag.9 Motivering. Inhemska

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:7 - b (pdf, 1882 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:7 - b

NYKTERHETSKOMMITTÉN VI BILAGOR TILL BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL FÖRORD NING ANGÅENDE FÖRSÄLJNING AV RUSDRYCKER. 1. REDOGÖRELSE FÖR LAGSTIFTNINGEN I SVERIGE OM RUS. DRYCKERS FÖRSÄLJNING 1800-1911 AV S. E. BRING. STOCKHOLM 19X4 OSKÄR EKLUNDS BOKTRYCKERI. I serien Nykterhetskommitténs betänkanden hava förut utkommit:

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:7 - b (pdf, 15180 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:6 - b

AF KUNGL. MAJ:T ANBEFALLD NÄRINGS- OCH ARBETSSTATISTISK UTREDNING ANGÅENDE TILLVERKNINGEN AF ALKOHOLHALTIGA DRYCKER INOM RIKET OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FRÅGOR PÅ UPPDRAG AF KUNGL. KOMMERSKOLLEGIUM VERKSTÄLLD AF DR K. KEY-ÅBERQ BYRÅCHEF I KOMMERSKOLLEGIUM STOCKHOLM 1913 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:6 - b (pdf, 25047 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:5 - b

YTTERLIGARE BETÄNKANDE I FRÅGAN, HURUVIDA STATEN BÖR TILL UPPFOSTRAN OCH VÅRD OMHÄNDERTAGA DE BLINDA MED KOMPLICERAT LYTE. AVGIVET I APRIL 1914 AV SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGE. STOCKHOLM IVAB H.T.GGSTRÖMS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 1914 I Till Herr Statsrådet och Chefen för Kung/Ecklesiastikdepartementet Genom

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:5 - b (pdf, 3118 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:5 - b

BÖR STATEN TILL UPPFOSTRAN OCH VÅRD OMHÄNDERTAGA DE RLINDA DÖVSTUMMA OCH DE RLINDA SINNESSLÖA BETÄNKANDE AVGIVET AV SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGE FÖR BEREDANDE AV FRÅGAN OM STATENS ÖVERTAGANDE AV DROTTNING SOFIAS STIFTELSE. STOCKHOLM IVAR H.EGGSTRÖMS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 1913 Herr Statsrådet och Chefen för

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:5 - b (pdf, 9909 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:5 - b

BETÄNKANDE ANGÅENDE UPPRÄTTANDE AV NYA HANDELSGYMNASIER AVGIVET ENLIGT NÅDIGT BESLUT DEN 29 AUGUSTI 1913 TILLKALLADE KOMMITTERADE UPPSALA EDV. BERLINGS BOKTRYCKERI 1913. Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Finansdepartementet. Sedan Kungl. Maj:t på därom gjord framställning funnit gott bemyndiga Chefen för Kungl.

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:5 - b (pdf, 3284 kB)

Statens offentliga utredningar 1914:4 - b

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE REGLERING AF TO B A KS RES K A TTN INGEN AFGIFNA DEN 2 SEPTEMBER 1911 AF SÄRSKILDT UTSEDDA KOMMITTERADE DEL I STOCKHOLM 1911 ISAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG Innehållsförteckning Skrifvelse till statsrådet och chefen för kungl. finansdepartementet.Förslag: Alternativ I:Förslag till

1914-01-01

Statens offentliga utredningar 1914:4 - b (pdf, 17930 kB)
Paginering