Dokument & lagar (26 träffar)

Statens offentliga utredningar 1922:4

JÄRNVÄGSSTYRELSENS ERINRINGAR MED ANLEDNING AV OSTKUSTBANEKOMMITTÉNS PROMEMORIA AV DEN 23 MARS 1922 STOCKHOLM 1922 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 3 KungJärnvägsstyrelsens erinringar med anledning av Ostkustbanekommitténs promemoria av den 23 mars 1922. Kommittén bär icke delat järnvägsstyrelsens mening, att den av

1922-04-11

Statens offentliga utredningar 1922:4 (pdf, 1424 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:4

OSTKUSTBANEKOMMITTÉNS PROMEMORIA MED ANLEDNING AV JÄRNVÄGSSTYRELSENS YTTRANDE DEN 9 MARS 1922 ÖVER KOMMITTÉNS BETÄNKANDE DEN 3 FEBRUARI 1922 STOCKHOLM 1922 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI fiol 22 trafik Ostkustbanekommitténs promemoria med anledning- av järnvägsstyrelsens yttrande den i mars 1922 över kommitténs

1922-03-23

Statens offentliga utredningar 1922:4 (pdf, 1513 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:4

JÄRNVÄGSSTYRELSENS SKRIVELSE TILL KUNGL. MAJ:T DEN 9 MARS 1922 MED YTTRANDE ÖVER OSTKUSTB ANEKOMMITTÉN S BETÄNKANDE STOCKHOLM 1922 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI Till KONUNGEN. Järnvägsstyrelsen, som erhållit anbefallning att avgiva yttrande över ostkustbanekommittéus betänkande, får i anledning härav anföra följande.

1922-03-07

Statens offentliga utredningar 1922:4 (pdf, 2494 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:6

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE RÖRANDE LÖNEREGLERING FÖR REFATTNINGSHAVARE VID LOTS- OCH FYRSTATEN M. M. AVGIVET AV LOTSSTYRELSEN OCH TILLKALLADE LÖNESAKKUNNIGA STOCKHOLM 1922 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG INNEHÅLL. Skrivelse till Konungen Utredning och förslag rörande lönereglering för befattningshavare vid lots-

1922-02-25

Statens offentliga utredningar 1922:6 (pdf, 4819 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:5

Tull- och traktatkommitténs utredningar och betänkanden VIII UTLÅTANDE I VALUTAFRÅGAN STOCKHOLM 1922 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Till KONUNGEN. Enligt ett till tull- och traktatkommittén överlämnat utdrag av statsrådsprotokoll över handelsärenden den 2 december 1021 har Eders Kung.Maj:t uppdragit åt kommittén,

1922-02-07

Statens offentliga utredningar 1922:5 (pdf, 1339 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:4

BETÄNKANDE I FRÅGA OM PLAN FÖR UTFÖRANDE AV OSTKUSTBANAN M. M. AVGIVET AV DEN AV KDNGL. MAJ:T DEN 30 JUNI 1920 FÖR ÄNDAMÅLET TILLSATTA KOMMITTÉN OSTKUSTB A NEKOMMITTÉN STOCKHOLM 1922 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 710 21 j c- III INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid Kommitténs skrivelse till Konungen vn Inledning 1 Kap. I.

1922-02-03

Statens offentliga utredningar 1922:4 (pdf, 24050 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:6

BETÄNKANDE I, AVGIVET AV 1919 ÅRS SAKKUNNIGE FÖR CHALMERSSKA INSTITUTETS OMORGANISATION NYBYGGNADER FÖR CHALMERS TEKNISKA INSTITUTS KEMISKA OCH FYSISKA INSTITUTIONER STOCKHOLM 1920 IVAR H-EGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. 200602 Till KONUNGEN. Genom beslut i statsråd den 20 juni 1919 bemyndigades statsrådet och. chefen

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:6 (pdf, 22640 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:6

BETÄNKANDE RÖRANDE OMORGANISATION AV HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN MED FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE ÄNDRADE ALLMÄNNA GRUNDER FÖR HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPENS ORGANISATION M. M. SAMT HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPENS EKONOMISKA STÄLLNING OCH ANSLAGSBEHOV AVGIVET DEN 8 JUNI 1921 AV SÄRSKILDA AV CHEFEN FÖR JORDBRUKSDEPARTEMENTET

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:6 (pdf, 15968 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:6

Tull- och utredningar och VII UTLÅTANDE ANGÅENDE FRÅGAN OM DIFFERENTIALTULLAR TILL SKYDD MOT VALUTADUMPING STOCKHOLM 1921 ISAAC MARCUSBOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Stockholm den 22 november 1921. Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Handelsdepartementet. I skrivelse den 25 juni 1921 anmodade dåvarande statsrådet och

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:6 (pdf, 2345 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:6

BETÄNKANDE AVGIVET AV DE JÄMLIKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 30 JUNI 1920 TILL KALLADE SAKKUNNIGA BETRÄFFANDE DOMÄNVERKETS ORGANISATIONS OCH AVLÖNINGS FORHÅLLANDEN M. M. I. UTREDNING OCH FÖRSLAG BETRÄFFANDE DEFINITIV LÖNEREGLERING, PROVISORISKA PENSIONSBESTÄMMELSER OCH VISSA ORGANISATORISKA SPÖRSMÅL VID DOMÄNVERKET.

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:6 (pdf, 10051 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:5

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE TILLVERKNING, INFÖRSEL OCH BEHANDLING AV VIN STOCKHOLM 1918 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT Sc SÖNER 182232 Till Statsrådet och Chefen för Kungl. Finansdepartementet. På grund av nådigt bemyndigande har Chefen för Kungl. Finansdepartementet dels den 25 juni

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:5 (pdf, 6995 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:5

VÄGKOMMISSIONENS BETÄNKANDEN III. FÖRSLAG TILL FÖRORDNING OM AUTOMOBILSKATT M. M. AVGIVET AV DEN INOM KUNGL. FINANSDEPARTEMENTET, JÄMLIKT NÅD. BEMYNDIGANDE DEN 29 SEPTEMBER 1911 TILLSATTA VÄGKOMMISSIONEN S T O C K H O L M 1920 ISA AC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG c Y Sida 7 Innehållsförteckning. Skrivelse till

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:5 (pdf, 9606 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:5

BETÄNKANDE FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE TILLVERKNING OCH BESKATTNING AV MALTDRYCKER M. M. AVGIVET AV 1920 ÅRS MALTDRYCKSSAKKUNNIGA STOCKHOLM 1922 IVAR HAsGGSTRÖMS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 218038 Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Finansdepartementet. Sedan Kungl. Maj:t den 15 oktober 1920 bemyndigat dåvarande

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:5 (pdf, 5535 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:5

1921 ÅRS PENSIONSKOMMITTÉS BETÄNKANDE I. BETÄNKANDE med FÖRSLAG TILL FÖRFATTNINGAR ANGÅENDE DYRTIDSTILLÄGG OCH PENSIONSTILLÄGG ÅT VISSA PENSIONÄRER. AVGIVET ENLIGT DET AV KUNGL. MAJ:T DEN 29 JUNI 1921 LÄMNADE UPPDRAG. STOCKHOLM 1921 IVAK HiEGGSTHÖMS BOKTRYCKERI A. B. INNEHALL Underdånig skrivelse till Konungen.Betänkande:

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:5 (pdf, 5211 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:4

TAXERINGSSAKKUNNIGA FÖRSLAG TILL VISS OMORGANISATION AV PRÖVNINGSNÄMNDEN 0 STOCKHOLM 1921 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Till KONUNGEN. Genom särskilda nådiga remisser liava 1920 års taxeringssakktinniga fått sig anbefallt att avgiva underdåniga utlåtanden dels över landskamrerarnas i riket underdåniga framställning

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:4 (pdf, 4386 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:4

FÖRSLAG TILL LAG OM SPARBANKER M. M. AVGIVET AV INOM KUNGL. FINANSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA 0 STOCKHOLM 1921 1SAAG MAHCUSBOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. finansdepartementet. Sedan Kungl. Maj:t den 23 januari 1920 bemyndigat chefen för kungl. finansdepartementet att

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:4 (pdf, 6189 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:3

BETÄNKAN 11 AVGIVET ANDE FÖR UTARBETANDE AV FÖRSLAG TILL L U FTTR AF IK FÖ RO R DN IN G FÖR SVERIGE AV CHEFEN FÖR KUNGL. CIVILDEPARTEMENTET JÄMLIKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1917 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Civildepartementet. På grund av

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:3 (pdf, 2190 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:3

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG LAG OM ALLMÄNNA YÄGAE PÅ LANDET M. M. AVGIVET AV 1920 ÅRS VÄGSAKKUNNIGA STOCKHOLM 1921 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER 212153 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till herr statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet 5 Förslag till Lag om allmänna vägar på landet.9

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:3 (pdf, 9857 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:3

VÄGKOMMISSIONENS BETÄNKANDEN VÄ G VÄSENDE T PÅ LANDET II. FÖRSLAG LAG OM VÄGKOMMUNAL STYRELSE PÅ LANDET OCH TILL ÖVERGANGSLAG TILL LAGARNA OM ALLMÄNNA VÄGAR PÅ LANDET OCH OM VÄGKOMMUNAL STYRELSE PÅ LANDET AVGIVET AV DEN INOM KUNGL. FINANSDEPARTEMENTET, JÄMLIKT NÅD. BEMYNDIGANDE DEN 29 SEPTEMBER 1911 TILLSATTA VÄGKOMMISSIONEN

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:3 (pdf, 8055 kB)

Statens offentliga utredningar 1922:3

BETÄNKANDE ANGÅENDE OMORGANISATION AV POSTSPARBANKEN AVGIVET AV DE, ENLIGT BEMYNDIGANDE AV KUNGL. MA.LT DEN 16 JULI 1920, TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1921 A. B. FAHLCRANTZ BOKTRYCKERI INNEHÅLL. Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Finansdepartementet.sid. V Betänkande. Kap. I. Historik 1 II. Postsparbankens

1922-01-01

Statens offentliga utredningar 1922:3 (pdf, 8071 kB)
Paginering