Dokument & lagar (774 träffar)

Motion 1916:333 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 383. 1 Nr 333. Av herr Eriksson i Grängesberg, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 250, angående anslag till riksförsäkringsanstalten m. m. I proposition nr 250 har KungMaj:t framlagt förslag angående anslag till riksförsäkringsanstalten. Däri föreslås, att riksförsäkringsanstalten

1916-05-26

Motion 1916:333 Andra kammaren (pdf, 218 kB)

Motion 1916:332 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 332. 3 Nr 332. Av herr Waldén, om anslag ur statsverkets fond av rusdrycksmedel till av kristiden föranledda utgifter för sociala ändamål. Under hänvisning till den av mig denna dag med anledning av Kungl. Maj:ts propositioner nr 238 och 240 väckta motionen hemställes, att riksdagen må

1916-05-20

Motion 1916:332 Andra kammaren (pdf, 108 kB)

Motion 1916:331 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 331. 1 Nr 331: Av herr Waldén, angående dispositionen av de medel, som komme att tillföras statsverket vid eventuellt bifall till Kungl. Maj:ts förslag i propositionerna nr 238 och 240 angående införande av spirituosaaccis samt höjning av maltskatten. Det torde kunna ifrågasättas, om icke

1916-05-20

Motion 1916:331 Andra kammaren (pdf, 146 kB)

Motion 1916:130 Första kammaren

Motioner i Första lcammaren, Nr 130. 3 Nr 130. Av herr Ekman, Carl 0-ustaf, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tillfälligt lönetillägg åt viss personal av lägre grad vid statens järnvägar. Kungl. Maj:t har i proposition nr 242 föreslagit riksdagen att för år 1917 bevilja tillfälligt lönetillägg till ordinarie

1916-05-20

Motion 1916:130 Första kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1916:129 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 129. 1 Nr 129. Av lierr K. Gr. Karlsson, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 238, med förslag till förordning om spirituosaaccis m. m. Avsikten med anordnandet av den fond, varom stadgas i kungl. förordningen den 18 juli 1913 angående statsverkets fond av rusdrycksmedel, torde

1916-05-20

Motion 1916:129 Första kammaren (pdf, 165 kB)

Motion 1916:330 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren Nr 330. 1 Nr 330. Av herr TllOFC, i anledning av Iiungl. Maj:ts proposition, nr 232, med förslag till förordning om tonnageavgift. Ehuru den i årets statsverksproposition bebådade särskatten på landets sjöfartsnäring inötts med enstämmigt ogillande såväl från näringens direkta utövare som jämväl

1916-05-19

Motion 1916:330 Andra kammaren (pdf, 960 kB)

Motion 1916:328 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren Nr 328, 3 Nr 328. Av herr Hellbergi Ljungskile, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 232, med förslag till förordning om tonnage avgift. Villigt åtaga sig säkerligen ansvarskännande medborgare den ökade skattebörda, som tidsläget nödvändiggör. I somliga fall är det dock förvisso ej

1916-05-19

Motion 1916:328 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1916:327 Andra kammaren

Motioni Avdra kammaren Atv 327. t Nr 327. Av herr Sandler, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 232, med förslag till förordning om tonnageavgift. I departementschefens motivering till Kungl. Maj:ts proposition nr 232 anföres bl. a. å sid. 49, att livsmedelskommissionen sammanfattat sina uttalanden sålunda,

1916-05-19

Motion 1916:327 Andra kammaren (pdf, 161 kB)

Motion 1916:128 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 128. 5 Nr 128. Av herr NilSOll, Karl August, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om tonnnageavgift. I anledning av Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 232 med förslagtill förordning om tonnageavgift anhåller undertecknad att, enär segelfartygen på grund av

1916-05-19

Motion 1916:128 Första kammaren (pdf, 174 kB)

Motion 1916:127 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 127. 1 Nr 127. Av herr Bäckström, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 232 med förslag till förordning om tonnageavgift. Enligt det av Kungl. Maj:t framlagda förslaget till förordning om tonnageavgift skall sådan avgift, med vissa undantag, erläggas för varje fartyg, som den 1 januari

1916-05-18

Motion 1916:127 Första kammaren (pdf, 278 kB)

Motion 1916:326 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren. Nr 326. 1 Nr 326. Av herr Ingvarson, i anledning av Kungl. Maj:ls proposition, nr 225 med förslag till förordning om krigsmaterielskatt m. m. I proposition nr 225 föreslår Kungl. Magt riksdagen att besluta en särskild krigsmaterielskatt, att efter vissa, i propositionen närmare angivna grunder

1916-05-17

Motion 1916:326 Andra kammaren (pdf, 294 kB)

Motion 1916:329 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren Nr 329. 1 Nr 329. Av herr SoiUllielillS, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 232, med förslag till förordning om tonnageavgift. I nådig proposition nr 132 till innevarande års riksdag föreslår Kungl. Maj:t riksdagen att antaga ett propositionen bilagt förslag till förordning om tonnageävgift.

1916-05-16

Motion 1916:329 Andra kammaren (pdf, 690 kB)

Motion 1916:325 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 325. 1 Nr 325. Av herr KlinefOFS, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 241, med förslag till förordning om krig skön tinktur skatt. Med anledning av Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 241 med förslag till förordning om krigskonjunkturskatt tillåter jag mig att anföra följande:

1916-05-16

Motion 1916:325 Andra kammaren (pdf, 623 kB)

Motion 1916:324 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 324. 1 Nr 324. Av herr Nilsson i Linnås, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 225, med förslag till förordning om krigsmaterielskatt m. m. Enligt Kungl. Maj:ts proposition nr 225 till innevarande riksdag med förslag till förordning om krigsmaterielskatt m. m. skall denna skatt utgå

1916-05-16

Motion 1916:324 Andra kammaren (pdf, 293 kB)

Motion 1916:320 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 320. 1 Nr 320. Av herr Gylfe, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 242, angående tillfälligt lönetillägg åt viss personal av lägre grad vid statens järnvägar. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 242 angående tillfälligt lönetillägg åt viss personal av lägre grad vid statens

1916-05-16

Motion 1916:320 Andra kammaren (pdf, 378 kB)

Motion 1916:322 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren Nr 322. 1 Nr 822. Av herr Wikström, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 241, med förslag till förordning om krigskonjunkturskatt. I Kungl. Maj:ts proposition, nr 241, har föreslagits antagande av en ny Förordning om krigskonjunkturskatb, i samband varmed 1915 års motsvarande förordning

1916-05-15

Motion 1916:322 Andra kammaren (pdf, 909 kB)

Motion 1916:321 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 321. 7 Nr 321. Av herr Palmstierna, i anledning av Kungl. Majds proposition, nr 241, med förslag till förordning om krig skonjunkturskatt. När krigskonjunkturskatten beslöts vid föregående års riksdag, torde man väsentligen ha utgått från den förutsättningen, att krigsvinster endast komme

1916-05-15

Motion 1916:321 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1916:319 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 319. 11 Nr 319. Av herr Pålsson m. fl,i anledning av Kungl. Maj ds propositioner nr 238, med förslag till förordning om spirituosaaccis in. m. och nr 240 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 2 1 mom.3 1 inom.8 och 23 samt 25 2 mom. i förordningen den 7 augusti 1907 angående

1916-05-15

Motion 1916:319 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1916:318 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 318. Nr 318. Av herr Pålsson m. fl,i anledning av KungMaj:ts proposition, nr 225, med förslag till förordning om krig smat er ielskatt m. m. 1 proposition nr 225 har Kungl. Maj:t för riksdagens antagande framlagt förslag till förordning om krigsmaterielskatt samt till förordning angående

1916-05-15

Motion 1916:318 Andra kammaren (pdf, 381 kB)

Motion 1916:317 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 317. 1 Nr 31Av herr Pålsson m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 244, angående täckande av kostnader, som avses i 63 regeringsformen. I proposition nr 244 har KungMaj:t föreslagit riksdagen vissa åtgärder angående täckande av neutralitetskostnaderna för år 1915, numera uppgivna

1916-05-15

Motion 1916:317 Andra kammaren (pdf, 274 kB)