Dokument & lagar (50 träffar)

utskottsdokument 2007/08:CC24F

Finansutskottets verksamhet 2007/08 DOCPROPERTY BetänkandeNr DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 F inansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet.

2008-11-26

utskottsdokument 2007/08:CC154

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08 Sammanfattning Konstitutionsutskottet KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän och riksdagens

2008-09-04

Omröstning 2007/08:KU24p1 Arbetskraftsinvandring m.m.

Votering: betänkande 2007/08:KU24 Indelning i utgiftsområden, förslagspunkt 1 Arbetskraftsinvandring m.m. Riksdagen a antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelse 4.6.15, b godkänner regeringens förslag till dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas

2008-06-18

Omröstning 2007/08:FiU21p14 Användning av anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m.

Votering: betänkande 2007/08:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2008, förslagspunkt 14 Användning av anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme

2008-06-18

Omröstning 2007/08:FiU21p23 Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Votering: betänkande 2007/08:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2008, förslagspunkt 23 Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med bifogad specifikation samt bemyndigar regeringen att under 2008 dels för det

2008-06-18

Omröstning 2007/08:FiU21p16 Nedläggning av Luftfartsstyrelsen

Votering: betänkande 2007/08:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2008, förslagspunkt 16 Nedläggning av Luftfartsstyrelsen Riksdagen godkänner att Luftfartsstyrelsen läggs ned den 1 januari 2009. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:99 punkt 17 och avslår motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 2. Datum: 2008-06-18

2008-06-18

Omröstning 2007/08:FiU20p1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken

Votering: betänkande 2007/08:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken. Därmed bifaller riksdagen proposition

2008-06-18

Omröstning 2007/08:KU9p1 Regeringens beredning om förslag om försäljning av sex bolag

Votering: betänkande 2007/08:KU9 Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag, förslagspunkt 1 Regeringens beredning om förslag om försäljning av sex bolag Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS4 och motionerna 2007/08:K1 yrkande 2 och 2007/08:N1 yrkande 2. Datum: 2008-06-16 Omröstning i sakfrågan

2008-06-16

Omröstning 2007/08:FiU24p1 Uppföljning av utvärderingen 1995-2005

Votering: betänkande 2007/08:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken, förslagspunkt 1 Uppföljning av utvärderingen 1995-2005 Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om resultatet av utvärderingen av den svenska penningpolitiken 1995-2005. Datum: 2008-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v

2008-06-16

Omröstning 2007/08:FiU31p1 Riksrevisionens styrelses framställning angående krisberedskap i betalningssystemet

Votering: betänkande 2007/08:FiU31 Krisberedskap i betalningssystemet, förslagspunkt 1 Riksrevisionens styrelses framställning angående krisberedskap i betalningssystemet Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS24. Datum: 2008-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej

2008-06-09

Omröstning 2007/08:FiU26p1 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet

Votering: betänkande 2007/08:FiU26 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet, förslagspunkt 1 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade, 2. lag om ändring i lagen 1965:269

2008-05-14

Omröstning 2007/08:FiU18p5 Kreditprövning och kreditupplysning

Votering: betänkande 2007/08:FiU18 Bankfrågor m.m.förslagspunkt 5 Kreditprövning och kreditupplysning Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi236 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Fi240 yrkandena 1, 2, 5 och 6, 2007/08:Fi261, 2007/08:C208 yrkandena 5 och 6 samt 2007/08:C383 yrkande 2. Datum: 2008-04-10 Omröstning i sakfrågan

2008-04-10

Omröstning 2007/08:FiU18p4 Saneringslån och statliga sociala lån

Votering: betänkande 2007/08:FiU18 Bankfrågor m.m.förslagspunkt 4 Saneringslån och statliga sociala lån Riksdagen avslår motion 2007/08:C208 yrkandena 10 och 11. Datum: 2008-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 96 0 0 34 m 76 0 0 21 c

2008-04-10

Omröstning 2007/08:FiU14p1 Översyn av EU:s budget

Votering: betänkande 2007/08:FiU14 Översyn av EU:s budget, förslagspunkt 1 Översyn av EU:s budget Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2008-04-10 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 95 0 1 34 m 76 0 0 21 c 23 0 0 6

2008-04-10

Omröstning 2007/08:FiU23p2 Undantag för Sverige från EMU:s tredje steg

Votering: betänkande 2007/08:FiU23 Riksbankens förvaltning 2007, förslagspunkt 2 Undantag för Sverige från EMU:s tredje steg Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K302 yrkande 1 och 2007/08:Fi272. Datum: 2008-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-04-03

Omröstning 2007/08:FiU17p1 Förlängning av Sveriges deltagande i Internationella valutafondens Nya lånearrangemang, NAB

Votering: betänkande 2007/08:FiU17 Förlängning av Sveriges deltagande i Internationella valutafondens IMF:s Nya lånearrangemang NABförslagspunkt 1 Förlängning av Sveriges deltagande i Internationella valutafondens Nya lånearrangemang, NAB Riksdagen medger att Riksbanken för Sveriges del får biträda det inom Internationella

2008-04-03

Omröstning 2007/08:KU18p7 Funktionshindrades möjligheter att delta i val

Votering: betänkande 2007/08:KU18 Vallagsfrågor, förslagspunkt 7 Funktionshindrades möjligheter att delta i val Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U232 yrkande 9 och 2006/07:So382 yrkande 10. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 93

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KU13p8 Teckenspråk

Votering: betänkande 2007/08:KU13 Minoritetsfrågor, förslagspunkt 8 Teckenspråk Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr242 yrkande 1, 2007/08:K220 och 2007/08:Kr280 yrkande 1. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 90 1 0 39 m 77

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KU15p2 Meddelarskydd för anställda utanför den offentliga sektorn

Votering: betänkande 2007/08:KU15 Tryck- och yttrandefrihet, förslagspunkt 2 Meddelarskydd för anställda utanför den offentliga sektorn Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K228 yrkandena 2 och 3, 2006/07:K347, 2006/07:K368 yrkande 14, 2007/08:K334, 2007/08:K347 yrkandena 2 och 3 samt 2007/08:Fi216 yrkande 2. Datum: 2008-03-12

2008-03-12

Omröstning 2007/08:KU15p14 Stöd till kulturtidningar

Votering: betänkande 2007/08:KU15 Tryck- och yttrandefrihet, förslagspunkt 14 Stöd till kulturtidningar Riksdagen avslår motion 2006/07:A270 yrkande 42. Datum: 2008-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 85 3 0 42 m 84 0 0 13 c 21 0

2008-03-12

Paginering