Dokument & lagar (9 träffar)

Yttrande 1997/98:AU9Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i den del som avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 samt över de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar som avser arbetsmarknadsutskottets

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU8Y

Till kulturutskottet Inledning Kulturutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:87 Konstnärernas villkor och de motioner som väckts med anledning av propositionen och rör arbetsmarknadsutskottets beredningsområde. Arbetsmarknadsutskottet kommer i detta yttrande huvudsakligen

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU7Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 26 mars berett fyra av riksdagens utskott, däribland arbetsmarknadsutskottet, tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1997, över de motioner som väckts med anledning av skrivelsen och över elva motioner

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU6Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:58 Amsterdamfördraget jämte två motions-yrkanden som avser arbetsmarknadsutskottets beredningsområde. Utskottet yttrar sig i det följande över propositionens avsnitt 10.2 Sysselsättning,

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i de delar som avser den ekonomiska politiken, utgiftstaket och EU-medel samt över de motioner som väckts med anledning av propositionen, i de delar som avser arbetsmarknadsutskottets

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU4Y

Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 9 oktober berett åtta av riksdagens utskott, däribland arbetsmarknadsutskottet, tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik, över de motioner som väckts med anledning

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 jämte motioner i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 jämte motioner i de delar som berör arbetsmarknadsutskottets beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 jämte motioner i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområdena och beräkningen

1998-01-01