Dokument & lagar (5 träffar)

Yttrande 1997/98:FÖU5Y

Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:151 om inkomstgrundad ålderspension m.m. jämte motioner, såvitt propositionen och motionerna rör försvarsutskottets beredningsområde. Försvarsutskottet Propositionen I proposition 1997/98:151

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FÖU4Y

Till finansutskottet Regeringen Utgiftsområde 6 Totalförsvar omfattar verksamheter inom det militära och civila försvaret, Kustbevakningen och nämnder samt stödverksamhet till det militära och civila försvaret. Inom utgiftsområdet ingår även den internationella fredsfrämjande verksamhet som genomförs med militär trupp

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FÖU3Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:29 Euro-atlantiska partnerskapsrådet och det fördjupade Partnerskap för fred-samarbetet, jämte tillhörande motioner. Utskottet behandlar endast de motioner som väckts med anledning av skrivelsen.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FÖU2Y

Till finansutskottet Regeringen Regeringen föreslår i proposition 1997/98:1 att ramanslaget B 3 Funktionen befolkningsskydd och räddningstjänst inom utgiftsområde 6 Totalförsvar ökas med 50 miljoner kronor för budgetåret 1997. För att finansiera ökningen inom utgiftsområdets ram föreslår regeringen att ramanslaget A 1

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FÖU1Y

Till finansutskottet Regeringen Utgiftsområde 6 Totalförsvar omfattar verksamheter inom det militära försvaret och det civila försvaret, nämnder samt stödverksamhet till det militära och civila försvaret. I utgiftsområdet ingår även den internationella fredsfrämjande verksamhet som genomförs med svensk militär trupp utomlands.

1998-01-01