Dokument & lagar (20 träffar)

Yttrande 1997/98:NU9Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 jämte motioner i de delar som berör näringsutskottets beredningsområde. I detta yttrande behandlas förslag i propositionen om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret

1998-01-01

Yttrande 1997/98:NU8Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 jämte motioner i de delar som berör näringsutskottets beredningsområde. Näringsutskottet behandlar förslagen på tilläggsbudget i ett separat yttrande, 1997/98:NU9y. Näringsutskottet

1998-01-01

Yttrande 1997/98:NU7Y

Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över propo-sition 1997/98:84 om Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m. jämte motioner, såvitt propositionen och motionerna rör närings-utskottets beredningsområde. Företrädare för Celsius AB har inför näringsutskottet

1998-01-01

Yttrande 1997/98:NU6Y

Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:62 om regional tillväxt för arbete och välfärd jämte motioner som väckts med anledning av propositionen, i de delar propositionen och motionerna berör näringsutskottets beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:NU5Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:90 om följdlagstiftning till miljöbalken m.m. jämte motioner, i de delar som berör näringsutskottets beredningsområde. I den nämnda propositionen föreslår regeringen följdlagstiftning till miljöbalken

1998-01-01

Yttrande 1997/98:NU4Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:60 med berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1997 jämte motioner, i de delar som berör näringsutskottets beredningsområde. Näringsutskottet yttrar sig över sammanlagt fyra yrkanden

1998-01-01

Yttrande 1997/98:NU3Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:58 om Amsterdamfördraget jämte motioner i de delar som har samband med näringsutskottets beredningsområde. Till näringsutskottet har från den allmänna motionstiden hänvisats ett yrkande 4 i motion 1997/98:U412

1998-01-01

Yttrande 1997/98:NU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över budgetpropositionen för år 1998 prop. 1997/98:1 jämte motioner, såvitt avser förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 i de delar som berör näringsutskottets beredningsområde. Propositionen Näringsutskottet

1998-01-01

Yttrande 1997/98:NU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över budgetpropositionen för år 1998 prop. 1997/98:1 jämte motioner, såvitt avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkningen av statsinkomsterna,

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU11Y

Till lagutskottet Bakgrund Lagutskottet har den 23 april 1998 beslutat bereda justitieutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar jämte motionerna 1997/98:L24-L26 som väckts med anledning av propositionen. Utskottet Inledning I propositionen lägger regeringen

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU10Y

Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har den 2 april 1998 beslutat att bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. jämte motioner som väckts med anledning av propositionen i

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU9Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett samtliga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1998, vissa skattefrågor, bedömning av kommunsektorns ekonomiska

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU8Y

Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har berett samtliga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1998, vissa skattefrågor, bedömning av kommunsektorns

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU7Y

Ärendenumret utgår. Elanders Gotab, Stockholm 1998 B UUtkast 1997/98 JuU7y Justitieutskottets yttrande 1997/98:

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU6Y

Till utrikesutskottet Inledning Utrikesutskottet har den 12 mars 1998 beslutat bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att avge yttrande över regeringens proposition 1997/98:58 Amsterdamfördraget jämte motionerna 1997/98:U14-U21 som väckts med anledning av propositionen samt motionerna U501 yrkandena 3, 5 och 6, U503,

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU5Y

Till konstitutionsutskottet Inledning Konstitutionsutskottet har i ett beslut den 3 februari 1998 berett justitieutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden barnpornografifrågan m.m. i de delar som berör barnpornografi jämte

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU4Y

Till jordbruksutskottet Sammanfattning I detta yttrande behandlar utskottet regeringens förslag till miljöbalk i de delar förslaget avser miljödomstolar, miljöorganisationers talerätt, miljösanktionsavgifter och miljöbrott. Utskottet tillstyrker förslaget i angivna delar med en redaktionell ändring. Till yttrandet har

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU3Y

Till skatteutskottet Inledning Proposition 1997/98:9 om skydd för förföljda personer, samordningsnummer, m.m. har hänvisats till skatteutskottet. Skatteutskottet har beslutat att, under förutsättning av justitieutskottets medgivande, överlämna den med anledning av propositionen väckta motionen 1997/98:Sk14 av Gun Hellsvik

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU2Y

Till skatteutskottet Ärendet Skatteutskottet har berett justitieutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:10 Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m. jämte motioner. Med anledning av propositionen har väckts motionerna 1997/98:Sk17, Sk18, Sk19, Sk20 och Sk21. Utskottet avgränsar sitt

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU1Y

Till finansutskottet Ärendet Finansutskottet har berett samtliga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för budgetåret 1998 jämte motioner i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för år 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkningen

1998-01-01