Dokument & lagar (11 träffar)

Yttrande 1997/98:UU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9vissa skattefrågor yrkandena 50-56kommunsektorn yrkandena 57-60 och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 jämte motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:LU3Y

Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 10 februari 1998 beslutat att bereda lagutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m. jämte eventuella motioner. Lagutskottet har beslutat avge yttrande över dels propositionens förslag såvitt gäller ackord och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:LU2Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 27 januari 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet, justitieutskottet, lagutskottet, socialutskottet, kulturutskottet och bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:45 Miljöbalk jämte motioner, i de delar respektive utskotts beredningsområde

1998-01-01

Yttrande 1997/98:LU1Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 9 oktober 1997 beslutat att bereda lagutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:167 Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet jämte följdmotioner. I propositionen lämnas förslag om att sådana företag som omfattas av 1995 års årsredovisningslag

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FÖU5Y

Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:151 om inkomstgrundad ålderspension m.m. jämte motioner, såvitt propositionen och motionerna rör försvarsutskottets beredningsområde. Försvarsutskottet Propositionen I proposition 1997/98:151

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FÖU4Y

Till finansutskottet Regeringen Utgiftsområde 6 Totalförsvar omfattar verksamheter inom det militära och civila försvaret, Kustbevakningen och nämnder samt stödverksamhet till det militära och civila försvaret. Inom utgiftsområdet ingår även den internationella fredsfrämjande verksamhet som genomförs med militär trupp

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FÖU3Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:29 Euro-atlantiska partnerskapsrådet och det fördjupade Partnerskap för fred-samarbetet, jämte tillhörande motioner. Utskottet behandlar endast de motioner som väckts med anledning av skrivelsen.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FÖU2Y

Till finansutskottet Regeringen Regeringen föreslår i proposition 1997/98:1 att ramanslaget B 3 Funktionen befolkningsskydd och räddningstjänst inom utgiftsområde 6 Totalförsvar ökas med 50 miljoner kronor för budgetåret 1997. För att finansiera ökningen inom utgiftsområdets ram föreslår regeringen att ramanslaget A 1

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FÖU1Y

Till finansutskottet Regeringen Utgiftsområde 6 Totalförsvar omfattar verksamheter inom det militära försvaret och det civila försvaret, nämnder samt stödverksamhet till det militära och civila försvaret. I utgiftsområdet ingår även den internationella fredsfrämjande verksamhet som genomförs med svensk militär trupp utomlands.

1998-01-01