Dokument & lagar (8 träffar)

Yttrande 1997/98:UU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9vissa skattefrågor yrkandena 50-56kommunsektorn yrkandena 57-60 och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 jämte motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SKU5Y

Till finansutskottet I 1998 års ekonomiska vårproposi-tion 1997/98:150 ingår en tilläggsbudget för 1998 med ändrade ramar bl.a. för utgiftsområde 3 med ändringar i ansla-gen till Riksskatteverket och Tullen yrkande 49I detta yttrande behandlar utskottet propositionen i denna del och de motioner som har väckts i dessa frågor.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SKU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposi-tion 1997/98:150 och de motioner som har väckts i ärendet. I de riktlinjer som regeringen lägger fram rörande den ekonomiska politiken punkt 1 ingår olika skattefrågor. Skatteutskottets område berörs

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SKU3Y

Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling och de motioner som har väckts i ärendet, såvitt rör skatteutskottets ämnesområde. Förslagen i propositionen innebär bl.a. att räntebidrags-systemet och reglerna om

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SKU2Y

Till trafikutskottet Trafikutskottet har beslutat bereda skatteutskottet tillfälle att avge yttrande över de förslag i proposition 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling jämte motioner som berör skatteutskottets beredningsområde. Inledning I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner ett

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SKU1Y

Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över budget-pro-po-si-tio-nen för år 1998 prop. 1997/98:1 volym 1 i vad avser den ekono-mi-ska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas för-del-ning på utgiftsområden och beräkningen av statsinkomsterna,

1998-01-01