Dokument & lagar (5 träffar)

Yttrande 1997/98:UU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9vissa skattefrågor yrkandena 50-56kommunsektorn yrkandena 57-60 och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 jämte motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och

1998-01-01

Yttrande 1978/79:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1978/79:2 y om Sveriges medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken IDB Till näringsutskottet Näringsulskottet har den 6 mars 1979 beslulal bereda ulrikesutskoitei lillfälle all avge yttrande över propositionen 1978/79:100,

1978-12-31

Yttrande 1978/79:UU2 (pdf, 351 kB)

Yttrande 1978/79:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1978/79:1 y med anledning av motioner om ett arabvärldsinstitut Till kulturutskottet Genom beslut den 14 mars 1978 har kullurulskoliel hemställt om uirikesulskoiieis yllrande över motionen 1977/78:1122 av Per Gahrton fp och moiionen

1978-12-31

Yttrande 1978/79:UU1 (pdf, 68 kB)