Dokument & lagar (1 271 träffar)

Yttrande 1997/98:JOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1 jämte motioner i bl.a. de delar som berör utgiftsramarna inom jordbruksutskottets beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FÖU5Y

Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:151 om inkomstgrundad ålderspension m.m. jämte motioner, såvitt propositionen och motionerna rör försvarsutskottets beredningsområde. Försvarsutskottet Propositionen I proposition 1997/98:151

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FÖU4Y

Till finansutskottet Regeringen Utgiftsområde 6 Totalförsvar omfattar verksamheter inom det militära och civila försvaret, Kustbevakningen och nämnder samt stödverksamhet till det militära och civila försvaret. Inom utgiftsområdet ingår även den internationella fredsfrämjande verksamhet som genomförs med militär trupp

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FÖU3Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:29 Euro-atlantiska partnerskapsrådet och det fördjupade Partnerskap för fred-samarbetet, jämte tillhörande motioner. Utskottet behandlar endast de motioner som väckts med anledning av skrivelsen.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FÖU2Y

Till finansutskottet Regeringen Regeringen föreslår i proposition 1997/98:1 att ramanslaget B 3 Funktionen befolkningsskydd och räddningstjänst inom utgiftsområde 6 Totalförsvar ökas med 50 miljoner kronor för budgetåret 1997. För att finansiera ökningen inom utgiftsområdets ram föreslår regeringen att ramanslaget A 1

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FÖU1Y

Till finansutskottet Regeringen Utgiftsområde 6 Totalförsvar omfattar verksamheter inom det militära försvaret och det civila försvaret, nämnder samt stödverksamhet till det militära och civila försvaret. I utgiftsområdet ingår även den internationella fredsfrämjande verksamhet som genomförs med svensk militär trupp utomlands.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FIU4Y

Till trafikutskottet Ärendet Trafikutskottet har den 26 mars 1998 beslutat bereda finansutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd, mom. 5, jämte motioner i de delar som berör finansutskottets beredningsområde. I mom. 5 föreslås att riksdagen godkänner regeringens

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FIU3Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat bereda bland andra finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:60 om verksamheten i Europeiska unionen under 1997 jämte de motioner som har samband med utskottets beredningsområde. Finansutskottet yttrar sig över skrivelsen och fyra yrkanden

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FIU2Y

Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig över Riksdagens revisorers förslag 1997/98:RR7 angående resultatinformation som underlag för styrning av statlig verksamhet jämte motion 1997/98:K12. Riksdagens revisorer har granskat hur regeringen och Regeringskansliet

1998-01-01

Yttrande 1997/98:FIU1Y

Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 25 november 1997 berett finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:40 om Riksbankens ställning jämte de motioner som väckts i ärendet. Sammanfattning Finansutskottet tillstyrker i yttrandet i huvudsak propositionens förslag till

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU7Y

Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket samt vissa övriga frågor, dels tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998, jämte de

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU6Y

Till kulturutskottet Kulturutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning design jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna i vad ärendet berör bostadsutskottets beredningsområde. Sammanfattning

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda samtliga övriga riksdagsutskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition bl.a. i vad avser den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9 samt vissa skattefrågor yrkandena 50-56 jämte de motioner som kan komma att väckas, i

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU4Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. och i anledning av denna proposition väckta motioner i de delar som berör bostadsutskottets beredningsområde. Utskottet anser att regeringens förslag till lagändringar

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU3Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:45 Miljöbalk jämte motioner i den del bostadsutskottets beredningsområde berörs. Sammanfattning Bostadsutskottet lägger i yttrandet tyngdpunkten på frågan om plan- och bygglagens förhållande

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU2Y

Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik jämte motioner väckta med anledning av propositionen och övriga motioner som skall behandlas i ärendet

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1 jämte motioner i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkningen av statsinkomster

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU9Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i den del som avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 samt över de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar som avser arbetsmarknadsutskottets

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU8Y

Till kulturutskottet Inledning Kulturutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:87 Konstnärernas villkor och de motioner som väckts med anledning av propositionen och rör arbetsmarknadsutskottets beredningsområde. Arbetsmarknadsutskottet kommer i detta yttrande huvudsakligen

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU7Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 26 mars berett fyra av riksdagens utskott, däribland arbetsmarknadsutskottet, tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1997, över de motioner som väckts med anledning av skrivelsen och över elva motioner

1998-01-01