Dokument & lagar (27 träffar)

Betänkande 1997/98:UU25

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1998/99.


Justering: 1998-05-26 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:UU17

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik.


Justering: 1998-05-26 Debatt: 1998-06-03

Betänkande 1997/98:UU24

Riksdagen beslutade, på utrikesutskottets initiativ, om en tidsbegränsad lagändring som gör det möjligt att bestraffa överträdelser av bl.a. det vapenembargo mot f.d. Jugoslavien som EU tidigare beslutat om. Regeringen fick i uppdrag att återkomma med förslag till permanent lagstiftning som kan träda i kraft vid årsskiftet 1998/99.


Justering: 1998-05-14 Debatt: 1998-05-25

Betänkande 1997/98:UU20

Riksdagen behandlade regeringens redogörelse för verksamheten i Europeiska unionen under 1997. Skrivelsen lades till handlingarna.


Justering: 1998-05-14 Debatt: 1998-05-29

Betänkande 1997/98:UU16

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1996 och 1997 om nedrustningsfrågor.


Justering: 1998-05-14 Debatt: 1998-06-03

Betänkande 1997/98:UU15

Riksdagen behandlade regeringens redogörelse för en sammanhållen strategi för demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges utvecklingssamarbete. Skrivelsen lades till handlingarna.


Justering: 1998-05-14 Debatt: 1998-06-03

Betänkande 1997/98:UU14

Riksdagen behandlade regeringens förslag om en förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet. Förslaget syftar till att utveckla ett närmare och mer jämbördigt samarbete - partnerskap - mellan Sverige och Afrika. Den svenska politiken ska syfta till att stödja afrikanskt ledda förändringsprocesser mot fördjupad demokrati och uthållig ekonomisk tillväxt med särskild inriktning på fattiga människors situation, utveckla partnerskap mellan Afrika och omvärlden, stärka det långsiktiga utbytet mellan Sverige och Afrika. Skrivelsen lades till handlingarna.


Justering: 1998-05-14 Debatt: 1998-05-25

Betänkande 1997/98:UU11

Riksdagen behandlade regeringens redogörelse för Förenta nationernas verksamhet och olika aspekter på svensk FN-politik efter FN:s 50-årsjubileum 1995. Skrivelsen lades till handlingarna.


Justering: 1998-05-11 Debatt: 1998-05-25

Betänkande 1997/98:UU12

Riksdagen godkände regeringens förslag till mål för utvecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa samt ett nytt treårsprogram för perioden 1999-2001. Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina ska vara prioriterade samarbetsländer. Den huvudsakliga inriktningen ska vara åtgärder som leder till gott grannskap, en ekonomiskt dynamisk Östersjöregion, EU-medlemskap för Estland, Lettland, Litauen och Polen, en vidare integration av Ryssland och Ukraina i europeiska samarbetsstrukturer samt åtgärder för att förbättra den sociala situationen i samarbetsländerna.


Justering: 1998-05-07 Debatt: 1998-05-25

Betänkande 1997/98:UU18

Riksdagen behandlade regeringens redogörelse för verksamheten inom ramen för Nordiska ministerrådet 1997 och Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1997. Skrivelsen och redogörelsen lades till handlingarna.


Justering: 1998-05-04 Debatt: 1998-05-25

Betänkande 1997/98:UU22

Riksdagen behandlade dels regeringens redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under 1997, dels en redogörelse från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling om verksamheten under 1997. Skrivelsen och redogörelsen lades till handlingarna.


Justering: 1998-04-29

Betänkande 1997/98:UU21

Riksdagen behandlade regeringens redogörelse för verksamheten i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 1997. Skrivelsen lades till handlingarna.


Justering: 1998-04-29

Betänkande 1997/98:UU10

Riksdagen behandlade en redogörelse från regeringen för ett Europa-Medelhavsinterimsavtal om associering samt om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen (EG) och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza. Skrivelsen lades till handlingarna.


Justering: 1998-04-28 Debatt: 1998-05-06

Betänkande 1997/98:UU13

Riksdagen godkände EU:s Amsterdamfördrag. Amsterdamfördraget innebär en ökad fokusering på sakfrågor som är viktiga för medborgarna, t. ex. sysselsättningen, miljön, öppenheten, jämställdheten, konsumentpolitiken och effektiv brottsbekämpning. Amsterdamfördraget innebär även utökat samarbete vad gäller fri rörlighet för personer inom EU och förstärkta möjligheter till humanitära insatser och krishantering inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Innan det nya fördraget kan börja gälla måste det godkännas i alla medlemsländernas parlament.


Justering: 1998-04-21 Debatt: 1998-04-29

Betänkande 1997/98:UU7

Riksdagen behandlade Riksdagens revisorers förslag om Sveriges deltagande i internationella mellanstatliga organisationer. Förslagen rör budgetering och redovisning av resultat, omprövning av det svenska deltagandet, konsekvenser av EU-medlemskapet, riksdagens delaktighet samt behovet av lättillgänglig information. Riksdagen beslutade inte om några åtgärder med anledning av förslagen bl.a. mot bakgrund av att flera av frågorna är föremål för studier.


Justering: 1998-03-26 Debatt: 1998-04-22

Betänkande 1997/98:UU23

Riksdagen behandlade Riksdagens revisorers förslag om utrikesförvaltningen utan att besluta om några åtgärder med anledning av förslaget. Revisorerna föreslår dels en generell översyn av utrikesförvaltningen, dels att regeringen genomför åtgärder inom ramen för förvaltningens nuvarande struktur, bl.a. när det gäller utlandsmyndigheterna.


Justering: 1998-03-12 Debatt: 1998-03-26

Betänkande 1997/98:UU9

Riksdagen godkände regeringens redovisning av fattigdomsbekämpningen i Sveriges utvecklingssamarbete. Bl.a. konstateras att fattigdomsbekämpning kräver ett integrerat synsätt, där sambanden mellan demokratisk, ekonomisk och social utveckling är centrala.


Justering: 1998-03-12 Debatt: 1998-03-26

Yttrande 1997/98:UU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9vissa skattefrågor yrkandena 50-56kommunsektorn yrkandena 57-60 och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 jämte motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och

1998-01-01

Paginering