Dokument & lagar (1 205 träffar)

Yttrande 1997/98:AU6Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:58 Amsterdamfördraget jämte två motions-yrkanden som avser arbetsmarknadsutskottets beredningsområde. Utskottet yttrar sig i det följande över propositionens avsnitt 10.2 Sysselsättning,

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i de delar som avser den ekonomiska politiken, utgiftstaket och EU-medel samt över de motioner som väckts med anledning av propositionen, i de delar som avser arbetsmarknadsutskottets

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU4Y

Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 9 oktober berett åtta av riksdagens utskott, däribland arbetsmarknadsutskottet, tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik, över de motioner som väckts med anledning

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 jämte motioner i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 jämte motioner i de delar som berör arbetsmarknadsutskottets beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 jämte motioner i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområdena och beräkningen

1998-01-01

Skriftlig fråga 1997/98:1103 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:1103 av Ragnhild Pohanka mp till socialministern om barnbidrag den 2 oktober När barnbidragen återställdes till 750 kr per barn och månad var lagstiftarnas avsikt att ge barnen och barnfamiljerna en bättre situation. Efter faktainsamling hur kommunerna har handlat, när det gäller familjer som har socialbidrag,

Inlämnad: 1998-10-02 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1102 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1102 av Eva Goës mp till utrikesministern om kärnvapenstopp den 2 oktober Minatom, det ryska atomenergibolaget, planerar att utföra subkritiska prov i Novaja Zemlja efter att USA har återupptagit subkritiska prov i Nevadaöknen. Läkare mot kärnvapen m.fl. har reagerat starkt mot att provsprängningar av

Inlämnad: 1998-10-02 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1101 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1101 av Eva Goës mp till näringsministern om Polenkabeln den 2 oktober Byggandet av kabeln till Polen skall påbörjas i dag mot folkets vilja. Det påstås att med den nya lösningen behövs ingen ny prövning av ärendet. Allan Lundberg, SwePol Links vd, säger emellertid följande: De två strömkablarna kommer

Inlämnad: 1998-10-02 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1100 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:1100 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om underhållsstödet den 2 oktober Det nya underhållsstödet skulle spara pengar åt staten och hjälpa föräldrar med så låga inkomster som 36 000 kr/år att betala underhållsstöd till boendeföräldern. Om man ej kan betala ackumuleras skulden

Inlämnad: 1998-01-01

Skriftlig fråga 1997/98:1099 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1099 av Eva Goës mp till utrikesministern om Malaysia och de mänskliga rättigheterna den 1 oktober Förföljelse och godtyckliga fängslanden av oliktänkande har trappats upp i Malaysia. Anwar Ibrahim, Deputy Prime Minister och förgrundsgestalt för en demokratisk utveckling i landet, har tagits till fånga

Inlämnad: 1998-10-01 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1098 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1098 av Eva Goës mp till miljöministern om MOX-bränsle den 29 september Vid den nyss avslutade IAEA-konferensen i Wien, framkom det att Belgien håller på att framställa MOX-bränsle, och att en av Belgiens kunder är Sverige. Jag har tidigare ställt frågor med anledning av OKG:s kärnavfall som tyvärr upparbetats

Inlämnad: 1998-09-29 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1097 av Klevenås, Lena (s)

Fråga 1997/98:1097 av Lena Klevenås s till jordbruksministern om kväveutsläpp till Östersjön den 28 september I början av 80-talet bestämde länderna runt Östersjön att läckage av kväve till Östersjön skulle halveras mellan 1985 och 1995. Man har misslyckats inte minst för att jordbruket i stort sett bedrivs på samma

Inlämnad: 1998-09-28 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1096 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:1096 av Dan Ericsson kd till jordbruksministern om ersättning för skador på skörden den 24 september Staten har ett övergripande ansvar för katastrofartade skador på skörden. Det kan handla om ekonomisk kompensation för företag som drabbats på grund av en väderlek som har naturkatastrofkaraktär. Årets

Inlämnad: 1998-09-24 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1095 av Samuelsson, Marianne (mp)

Fråga 1997/98:1095 av Marianne Samuelsson mp till miljöministern om farligt miljöavfall den 23 september Ständigt dyker det upp miljöproblem i form av övergivna dammar, soptippar m.m. Det finns ett sådant problem i Malå kommun, en övergiven sligdamm. Dammen är på 44 ha, och härrör från en tidigare gruvbrytning. Dammen

Inlämnad: 1998-09-23 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1094 av Larsson, Roland (c)

Fråga 1997/98:1094 av Roland Larsson c till socialministern om förskrivning av läkemedelssynonymer den 22 september Gällande regler för förskrivning av läkemedelssynonymer har ibland lett till att patienter fått ett synonymt läkemedel som gett biverkningar eller framkallat allergier som man inte drabbats av så länge

Inlämnad: 1998-09-22 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1093 av Larsson, Roland (c)

Fråga 1997/98:1093 av Roland Larsson c till justitieministern om spelautomater på restauranger den 22 september Enligt uppgift avser Svenska Spel AB att i restauranger på några platser i landet, på försök utplacera en ny typ av spelautomater kopplade direkt till det on-line-system som nu bara finns hos de ATG-ombuden.

Inlämnad: 1998-09-22 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1092 av Wallin, Gunnel (c)

Fråga 1997/98:1092 av Gunnel Wallin c till jordbruksministern om åtgärder mot salmonella den 18 september Obligatorisk kontroll eller frivilliga kontrollprogram mot salmonella krävs för svenska uppfödare. I enlighet med EU-regler tas endast stickprov på importerade djur för att kontrollera förekomst av smittan. Kraven

Inlämnad: 1998-09-18 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1091 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1997/98:1091 av Marianne Andersson c till statsrådet Pierre Schori om bistånd till norra Irak den 18 september Fred och mänskliga rättigheter är oupplösligt förenade med demokratisk samhällsutveckling. Därför är just demokratisk samhällsutveckling ett av målen för svensk biståndspolitik. Att stödja kunskaper

Inlämnad: 1998-09-18 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1090 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1997/98:1090 av Marianne Andersson c till statsrådet Pierre Schori om FN-biståndet i norra Irak den 18 september Situationen i norra Irak är osäker. Människor är rädda för framtiden och vill gärna ha utländsk närvaro i landet. Man känner att kurdfrågan inte är politiskt prioriterad internationellt. Efter 1996

Inlämnad: 1998-09-18 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)