Dokument & lagar (1 206 träffar)

Yttrande 1997/98:NU7Y

Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över propo-sition 1997/98:84 om Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m. jämte motioner, såvitt propositionen och motionerna rör närings-utskottets beredningsområde. Företrädare för Celsius AB har inför näringsutskottet

1998-01-01

Yttrande 1997/98:NU6Y

Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:62 om regional tillväxt för arbete och välfärd jämte motioner som väckts med anledning av propositionen, i de delar propositionen och motionerna berör näringsutskottets beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:NU5Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:90 om följdlagstiftning till miljöbalken m.m. jämte motioner, i de delar som berör näringsutskottets beredningsområde. I den nämnda propositionen föreslår regeringen följdlagstiftning till miljöbalken

1998-01-01

Yttrande 1997/98:NU4Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:60 med berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1997 jämte motioner, i de delar som berör näringsutskottets beredningsområde. Näringsutskottet yttrar sig över sammanlagt fyra yrkanden

1998-01-01

Yttrande 1997/98:NU3Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:58 om Amsterdamfördraget jämte motioner i de delar som har samband med näringsutskottets beredningsområde. Till näringsutskottet har från den allmänna motionstiden hänvisats ett yrkande 4 i motion 1997/98:U412

1998-01-01

Yttrande 1997/98:NU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över budgetpropositionen för år 1998 prop. 1997/98:1 jämte motioner, såvitt avser förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 i de delar som berör näringsutskottets beredningsområde. Propositionen Näringsutskottet

1998-01-01

Yttrande 1997/98:NU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över budgetpropositionen för år 1998 prop. 1997/98:1 jämte motioner, såvitt avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkningen av statsinkomsterna,

1998-01-01

Yttrande 1997/98:LU3Y

Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 10 februari 1998 beslutat att bereda lagutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m. jämte eventuella motioner. Lagutskottet har beslutat avge yttrande över dels propositionens förslag såvitt gäller ackord och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:LU2Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 27 januari 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet, justitieutskottet, lagutskottet, socialutskottet, kulturutskottet och bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:45 Miljöbalk jämte motioner, i de delar respektive utskotts beredningsområde

1998-01-01

Yttrande 1997/98:LU1Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 9 oktober 1997 beslutat att bereda lagutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:167 Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet jämte följdmotioner. I propositionen lämnas förslag om att sådana företag som omfattas av 1995 års årsredovisningslag

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU12Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:153 Vissa kommunala frågor jämte motionerna 1997/98:Fi62 och 1997/98:Fi63 i de delar som berör konstitutionsutskottets beredningsområde. Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till att gälla frågan

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU11Y

Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 21 april 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m. jämte följdmotioner. Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till frågor om tullens befogenheter att

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU10Y

Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 26 mars 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:97 Polisens register jämte följdmotioner. Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till frågor om reformbehovet, sekretess, innehållet i belastnings- och misstankeregistren,

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU9Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 12 mars 1998 beslutat att bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 27 mars 1998 yttra sig över proposition 1997/98:58 Amsterdamfördraget i de delar som har samband med utskottets beredningsområde samt över motioner väckta med anledning av skrivelsen och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU8Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:45 Miljöbalk jämte motioner i de delar utskottets beredningsområde berörs. Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till att gälla frågan om ersättning vid ingripanden från det

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU7Y

Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 21 oktober 1997 beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:15 Ansvar för elektroniska anslagstavlor jämte motioner. Två motioner har väckts med anledning av propositionen och tre motioner, som berör det område som behandlas i

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU6Y

Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 9 oktober 1997 berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:9 Skydd för förföljda personer, samordningsnummer, m.m. jämte motion 1997/98:Sk14 av Gun Hellsvik m.fl. mvilken väckts med anledning av propositionen. Konstitutionsutskottet begränsar

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner i de delar som berör respektive

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU4Y

Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 18 september 1997 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:155 om enhetlig registerlagstiftning på socialförsäkringsområdet, m.m. jämte följdmotioner såvitt avser förslaget till socialförsäkringsregisterlag.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU3Y

Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 15 september 1997 beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1996/97:176 lag om kärnkraftens avveckling jämte motioner i de delar som berör konstitutionsutskottets beredningsområde. Fyra motioner har väckts med anledning av propositionen.

1998-01-01