Dokument & lagar (7 träffar)

Yttrande 1997/98:BOU7Y

Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket samt vissa övriga frågor, dels tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998, jämte de

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU6Y

Till kulturutskottet Kulturutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning design jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna i vad ärendet berör bostadsutskottets beredningsområde. Sammanfattning

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda samtliga övriga riksdagsutskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition bl.a. i vad avser den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9 samt vissa skattefrågor yrkandena 50-56 jämte de motioner som kan komma att väckas, i

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU4Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. och i anledning av denna proposition väckta motioner i de delar som berör bostadsutskottets beredningsområde. Utskottet anser att regeringens förslag till lagändringar

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU3Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:45 Miljöbalk jämte motioner i den del bostadsutskottets beredningsområde berörs. Sammanfattning Bostadsutskottet lägger i yttrandet tyngdpunkten på frågan om plan- och bygglagens förhållande

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU2Y

Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik jämte motioner väckta med anledning av propositionen och övriga motioner som skall behandlas i ärendet

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1 jämte motioner i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkningen av statsinkomster

1998-01-01