Dokument & lagar (14 träffar)

Yttrande 1997/98:KU12Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:153 Vissa kommunala frågor jämte motionerna 1997/98:Fi62 och 1997/98:Fi63 i de delar som berör konstitutionsutskottets beredningsområde. Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till att gälla frågan

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU11Y

Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 21 april 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m. jämte följdmotioner. Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till frågor om tullens befogenheter att

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU10Y

Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 26 mars 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:97 Polisens register jämte följdmotioner. Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till frågor om reformbehovet, sekretess, innehållet i belastnings- och misstankeregistren,

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU9Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 12 mars 1998 beslutat att bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 27 mars 1998 yttra sig över proposition 1997/98:58 Amsterdamfördraget i de delar som har samband med utskottets beredningsområde samt över motioner väckta med anledning av skrivelsen och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU8Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:45 Miljöbalk jämte motioner i de delar utskottets beredningsområde berörs. Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till att gälla frågan om ersättning vid ingripanden från det

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU7Y

Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 21 oktober 1997 beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:15 Ansvar för elektroniska anslagstavlor jämte motioner. Två motioner har väckts med anledning av propositionen och tre motioner, som berör det område som behandlas i

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU6Y

Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 9 oktober 1997 berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:9 Skydd för förföljda personer, samordningsnummer, m.m. jämte motion 1997/98:Sk14 av Gun Hellsvik m.fl. mvilken väckts med anledning av propositionen. Konstitutionsutskottet begränsar

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner i de delar som berör respektive

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU4Y

Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 18 september 1997 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:155 om enhetlig registerlagstiftning på socialförsäkringsområdet, m.m. jämte följdmotioner såvitt avser förslaget till socialförsäkringsregisterlag.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU3Y

Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 15 september 1997 beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1996/97:176 lag om kärnkraftens avveckling jämte motioner i de delar som berör konstitutionsutskottets beredningsområde. Fyra motioner har väckts med anledning av propositionen.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkning

1998-01-01

Yttrande 1991/92:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1991/92:KU3y Den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 1993 1996 m.m. 1991/92 KU3y Till kulturutskottet Kulturutskottet har den 2 april 1992 beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfålle yttra sig över proposition

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KU3 (pdf, 652 kB)

Yttrande 1991/92:KU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1991/92:KU2y Förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården, m.m. 1991/92 KU2y Till socialutskottet Till socialutskottet har hänvisats proposition 1991/92:148 om förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården,

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KU2 (pdf, 154 kB)

Yttrande 1991/92:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrancje 1991/92:KUly Vissa konstitutionella frågor vid bolagisering av affärsverk 1991/92 KUly Till trafikutskottet Trafikutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfålle alt yttra sig över Riksdagens revisorers förslag 1991/92:17

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KU1 (pdf, 163 kB)