Dokument & lagar (8 träffar)

Yttrande 1997/98:SFU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9vissa skattefrågor yrkandena 50-56kommunsektorn yrkandena 57-60 och EU-medel yrkande

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SFU4Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 12 mars 1998 beslutat bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:58 Amsterdamfördraget jämte motioner väckta med anledning av propositionen samt fyra motioner från allmänna motionstiden år 1997 och ytterligare en motion,

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SFU3Y

Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 27 januari 1997 beslutat att bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:42 Schengensamarbetet i de delar som har samband med respektive utskotts beredningsområde jämte motioner väckta med anledning av propositionen

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SFU2Y

Till lagutskottet Lagutskottet har den 20 januari 1998 beslutat att bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna 1997/98:L4-11. Socialförsäkringsutskottet yttrar sig nedan om propositionens

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SFU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och

1998-01-01

Yttrande 1991/92:SfU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1991/92:SfU3y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 berett bl.a. socialförsäkringsutskollet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:150 kompletleringspropositionen

1991-12-31

Yttrande 1991/92:SfU3 (pdf, 251 kB)

Yttrande 1991/92:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1991/92:SfU2y Slopande av intresserepresentation i vissa statliga myndigheters styrelser 1991/92 SfU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 2 april 1992 beslutat bereda socialförsäkringsutskollet

1991-12-31

Yttrande 1991/92:SfU2 (pdf, 174 kB)

Yttrande 1991/92:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1991/92:SfUly Privatisering av statligt ägda företag m.m. Till näringsutskottet Näringsulskottet har den 26 november 1991 beslutat bereda socialförsäkringsutskottet tillfålle all yttra sig över proposition 1991/92:69 om

1991-12-31

Yttrande 1991/92:SfU1 (pdf, 115 kB)