Dokument & lagar (25 träffar)

Yttrande 1997/98:JUU11Y

Till lagutskottet Bakgrund Lagutskottet har den 23 april 1998 beslutat bereda justitieutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar jämte motionerna 1997/98:L24-L26 som väckts med anledning av propositionen. Utskottet Inledning I propositionen lägger regeringen

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU10Y

Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har den 2 april 1998 beslutat att bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. jämte motioner som väckts med anledning av propositionen i

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU9Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett samtliga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1998, vissa skattefrågor, bedömning av kommunsektorns ekonomiska

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU8Y

Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har berett samtliga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1998, vissa skattefrågor, bedömning av kommunsektorns

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU7Y

Ärendenumret utgår. Elanders Gotab, Stockholm 1998 B UUtkast 1997/98 JuU7y Justitieutskottets yttrande 1997/98:

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU6Y

Till utrikesutskottet Inledning Utrikesutskottet har den 12 mars 1998 beslutat bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att avge yttrande över regeringens proposition 1997/98:58 Amsterdamfördraget jämte motionerna 1997/98:U14-U21 som väckts med anledning av propositionen samt motionerna U501 yrkandena 3, 5 och 6, U503,

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU5Y

Till konstitutionsutskottet Inledning Konstitutionsutskottet har i ett beslut den 3 februari 1998 berett justitieutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden barnpornografifrågan m.m. i de delar som berör barnpornografi jämte

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU4Y

Till jordbruksutskottet Sammanfattning I detta yttrande behandlar utskottet regeringens förslag till miljöbalk i de delar förslaget avser miljödomstolar, miljöorganisationers talerätt, miljösanktionsavgifter och miljöbrott. Utskottet tillstyrker förslaget i angivna delar med en redaktionell ändring. Till yttrandet har

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU3Y

Till skatteutskottet Inledning Proposition 1997/98:9 om skydd för förföljda personer, samordningsnummer, m.m. har hänvisats till skatteutskottet. Skatteutskottet har beslutat att, under förutsättning av justitieutskottets medgivande, överlämna den med anledning av propositionen väckta motionen 1997/98:Sk14 av Gun Hellsvik

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU2Y

Till skatteutskottet Ärendet Skatteutskottet har berett justitieutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:10 Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m. jämte motioner. Med anledning av propositionen har väckts motionerna 1997/98:Sk17, Sk18, Sk19, Sk20 och Sk21. Utskottet avgränsar sitt

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU1Y

Till finansutskottet Ärendet Finansutskottet har berett samtliga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för budgetåret 1998 jämte motioner i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för år 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkningen

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 yrkandena 10-49 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande de förslag i propositionen som avser utgiftsområdena

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1 jämte motioner i bl.a. de delar som berör utgiftsramarna inom jordbruksutskottets beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande

1998-01-01

Yttrande 1991/92:JoU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU10y Bidrag till skogsvård m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU10 (pdf, 157 kB)

Yttrande 1991/92:JoU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU9y Riktlinjer för överföring av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform 1991/92 JoU9y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 9 april 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU9 (pdf, 737 kB)

Yttrande 1991/92:JoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU8y FN:s konferens Miljö och utveckling m.m. Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 10 mars 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över vissa under den allmänna motionstiden 1992 väckta motioner

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU8 (pdf, 501 kB)

Yttrande 1991/92:JoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU7y Riksskogstaxeringen Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 18 februari 1992 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att yttra sig över motionerna l991/92:Ub707 m och 1991/92:Ub708 vavseende

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU7 (pdf, 123 kB)

Yttrande 1991/92:JoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU6y Främjande av biobränsleanvändningen Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 10 mars 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:97 om främjande av biobränsleanvändningen

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU6 (pdf, 200 kB)
Paginering