Dokument & lagar (2 091 träffar)

Yttrande 1997/98:UU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9vissa skattefrågor yrkandena 50-56kommunsektorn yrkandena 57-60 och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 jämte motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU11Y

Till finansutskottet Finansutkottet har den 15 april 1998 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:155 om utvecklingen inom den kommunala sektorn jämte motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde. Utbildningsutskottet beslutade den 21 april 1998 att yttra

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU10Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150bl.a. i vad avser den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9samt över de motioner som väckts i anslutning därtill, i de delar som berör

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU9Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 bl.a. i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 jämte motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Utbildningsutskottet

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU8Y

Till kulturutskottet Kulturutskottet har den 2 april 1998 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:115 Folkbildning jämte motioner i ärendet, i de delar som propositionen och motionerna berör utskottets beredningsområde. Utbildningsutskottet behandlar i det följande motionerna

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU7Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 2 april 1998 berett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna 1997/98:Fi12-16 i de delar som berör utskottets

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU6Y

Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 19 mars 1998 berett bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd jämte motioner, i de delar som propositionen och motionerna berör vederbörande utskotts beredningsområde. Utbildningsutskottet

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU5Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 12 mars 1998 berett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:58 Amsterdamfördraget jämte motioner väckta med anledning av propositionen samt vissa motionsyrkanden från allmänna motionstiden. När utrikesutskottet våren 1996 behandlade

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU4Y

Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 9 oktober 1997 berett utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik jämte motioner väckta med anledning av propositionen och övriga motioner

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU2Y

Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 11 juni 1997 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1996/97:142 Handlingsoffentlighet vid vissa stiftelser jämte eventuella motioner. Med anledning av propositionen har väckts motionerna 1996/97:K39 m och 1996/97:K40 fpBakgrund

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkningen

1998-01-01

Yttrande 1997/98:TU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 15 april 1998 att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9vissa skattefrågor yrkandena 50-56kommunsektorn yrkandena 57-60 och EU-medel yrkande

1998-01-01

Yttrande 1997/98:TU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 15 april 1998 att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9vissa skattefrågor yrkandena 50-56kommunsektorn yrkandena 57-60 och EU-medel yrkande

1998-01-01

Yttrande 1997/98:TU3Y

Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet beslöt den 19 mars 1998 att bereda utbildningsutskottet, trafikutskottet respektive näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde jämte de motioner

1998-01-01

Yttrande 1997/98:TU2Y

Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 9 oktober 1997 beslutat bereda trafikutskottet tillfälle att senast den 4 november yttra sig över proposition 1997/98:12 Vägavgift för vissa tunga fordon jämte eventuella motioner. Trafikutskottet avger med anledning härav följande yttrande. 1 Regeringens förslag I propositionen

1998-01-01

Yttrande 1997/98:TU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 8 oktober 1997 att bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkningen

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SOU9Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:155 om utvecklingen inom den kommunala sektorn. Socialutskottet begränsar yttrandet till avsnitten 3 Hälso- och sjukvård, 5 Handikappomsorg och 6 Individ- och familjeomsorg

1998-01-01