Dokument & lagar (33 träffar)

Yttrande 1997/98:KU12Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:153 Vissa kommunala frågor jämte motionerna 1997/98:Fi62 och 1997/98:Fi63 i de delar som berör konstitutionsutskottets beredningsområde. Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till att gälla frågan

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU11Y

Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 21 april 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m. jämte följdmotioner. Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till frågor om tullens befogenheter att

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU10Y

Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 26 mars 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:97 Polisens register jämte följdmotioner. Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till frågor om reformbehovet, sekretess, innehållet i belastnings- och misstankeregistren,

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU9Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 12 mars 1998 beslutat att bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 27 mars 1998 yttra sig över proposition 1997/98:58 Amsterdamfördraget i de delar som har samband med utskottets beredningsområde samt över motioner väckta med anledning av skrivelsen och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU8Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:45 Miljöbalk jämte motioner i de delar utskottets beredningsområde berörs. Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till att gälla frågan om ersättning vid ingripanden från det

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU7Y

Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 21 oktober 1997 beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:15 Ansvar för elektroniska anslagstavlor jämte motioner. Två motioner har väckts med anledning av propositionen och tre motioner, som berör det område som behandlas i

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU6Y

Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 9 oktober 1997 berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:9 Skydd för förföljda personer, samordningsnummer, m.m. jämte motion 1997/98:Sk14 av Gun Hellsvik m.fl. mvilken väckts med anledning av propositionen. Konstitutionsutskottet begränsar

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner i de delar som berör respektive

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU4Y

Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 18 september 1997 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:155 om enhetlig registerlagstiftning på socialförsäkringsområdet, m.m. jämte följdmotioner såvitt avser förslaget till socialförsäkringsregisterlag.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU3Y

Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 15 september 1997 beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1996/97:176 lag om kärnkraftens avveckling jämte motioner i de delar som berör konstitutionsutskottets beredningsområde. Fyra motioner har väckts med anledning av propositionen.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkning

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 yrkandena 10-49 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande de förslag i propositionen som avser utgiftsområdena

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1 jämte motioner i bl.a. de delar som berör utgiftsramarna inom jordbruksutskottets beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande

1998-01-01

Yttrande 1993/94:KU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1993/94:KU4y Lagstiftning om ingripande mot odllbörligt beteende avseende offentlig upphandling nytt förslag 1993/94 KU4y Till finansutskottet Finansutskottet har den 26 april 1994 beslufat att bereda konstitutionsutskottet

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KU4 (pdf, 169 kB)

Yttrande 1993/94:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrancde 1993/94:KU3y Lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offendig upphandling 1993/94 KU3y Till finansutskottet Finansutskottet har den 9 november 1993 beslutat bereda konstilulionsulskottel tillfålle

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KU3 (pdf, 335 kB)

Yttrande 1993/94:KU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrancje l993/94:KU2y Postlag och förändrad verksamhetsform för Postverket m.m. 1993/94 KU2y Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 26 oktober 1993 beslutat att bereda konstitulionsutskoltel tillfålle att senast den 18 november

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KU2 (pdf, 474 kB)

Yttrande 1993/94:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttranje 1993/94:KUly Sveriges tillträde till konventionen om förlikning och skiljedom inom Europeiska säkerhetskonferensen ESK m.m. 1993/94 KUly Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 21 oktober 1993 beslutat bereda konstitutionsutskotlet

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KU1 (pdf, 259 kB)

Yttrande 1993/94:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1993/94:JoUly Bygder och regioner i utveckling Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 29 mars 1994 beslutat bereda jordbruksutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:140 Bygder och regioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JoU1 (pdf, 204 kB)
Paginering