Dokument & lagar (25 träffar)

Yttrande 1997/98:LU3Y

Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 10 februari 1998 beslutat att bereda lagutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m. jämte eventuella motioner. Lagutskottet har beslutat avge yttrande över dels propositionens förslag såvitt gäller ackord och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:LU2Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 27 januari 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet, justitieutskottet, lagutskottet, socialutskottet, kulturutskottet och bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:45 Miljöbalk jämte motioner, i de delar respektive utskotts beredningsområde

1998-01-01

Yttrande 1997/98:LU1Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 9 oktober 1997 beslutat att bereda lagutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:167 Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet jämte följdmotioner. I propositionen lämnas förslag om att sådana företag som omfattas av 1995 års årsredovisningslag

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 yrkandena 10-49 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande de förslag i propositionen som avser utgiftsområdena

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1 jämte motioner i bl.a. de delar som berör utgiftsramarna inom jordbruksutskottets beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande

1998-01-01

Yttrande 1993/94:LU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1993/94:LU5y Riktlinjer för vissa ändringar i äktenskapsbalkens bodelningsregler 1993/94 LU5y Till söcialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 3 maj 1994 beslutat att bereda bl.a. lagutskottet tillfålle att avge

1993-12-31

Yttrande 1993/94:LU5 (pdf, 295 kB)

Yttrande 1993/94:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1993/94:LU4y Ändringar av EES-avtalet m.m. Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 14 april 1994 berett samtliga utskott tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:203 om ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska

1993-12-31

Yttrande 1993/94:LU4 (pdf, 239 kB)

Yttrande 1993/94:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1993/94:LU3y Ny lag om Allmänna arvsfonden Till socialutskottet Socialutskottet har den 15 februari 1994 beslutat bereda lagutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:124 om ny lag om Allmänna arvsfonden och eventuella

1993-12-31

Yttrande 1993/94:LU3 (pdf, 111 kB)

Yttrande 1993/94:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1993/94:LU2y Konsekvensanalyser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 25 november 1993 beslutat att granska konsekvensanalyser i propositioner avlämnade under år 1993 granskningsärende 1993/94:24 och därvid berett

1993-12-31

Yttrande 1993/94:LU2 (pdf, 77 kB)

Yttrande 1993/94:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1993/94:LUly Sjöfylleri Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 26 oktober 1993 beslutat att bereda lagutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:44 Grovt rattfylleri m.m. jämte eventuella motioner i den

1993-12-31

Yttrande 1993/94:LU1 (pdf, 223 kB)

Yttrande 1993/94:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1993/94:JoUly Bygder och regioner i utveckling Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 29 mars 1994 beslutat bereda jordbruksutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:140 Bygder och regioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JoU1 (pdf, 204 kB)

Yttrande 1991/92:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1991/92:LU2y Patenttiden för läkemedelsuppfinningar Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett lagutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:151 om vi.ssa ändringar i förmånssystemet för

1991-12-31

Yttrande 1991/92:LU2 (pdf, 181 kB)

Yttrande 1991/92:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1991/92:LUly Avgift vid indrivning Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:93 om ett nytt avgiftssystem vid försenade skatteinbetalningar m.m. Lagutskottet

1991-12-31

Yttrande 1991/92:LU1 (pdf, 84 kB)

Yttrande 1991/92:JoU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU10y Bidrag till skogsvård m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU10 (pdf, 157 kB)

Yttrande 1991/92:JoU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU9y Riktlinjer för överföring av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform 1991/92 JoU9y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 9 april 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU9 (pdf, 737 kB)

Yttrande 1991/92:JoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU8y FN:s konferens Miljö och utveckling m.m. Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 10 mars 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över vissa under den allmänna motionstiden 1992 väckta motioner

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU8 (pdf, 501 kB)

Yttrande 1991/92:JoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU7y Riksskogstaxeringen Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 18 februari 1992 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att yttra sig över motionerna l991/92:Ub707 m och 1991/92:Ub708 vavseende

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU7 (pdf, 123 kB)

Yttrande 1991/92:JoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU6y Främjande av biobränsleanvändningen Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 10 mars 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:97 om främjande av biobränsleanvändningen

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU6 (pdf, 200 kB)
Paginering