Dokument & lagar (29 träffar)

Yttrande 1997/98:SFU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9vissa skattefrågor yrkandena 50-56kommunsektorn yrkandena 57-60 och EU-medel yrkande

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SFU4Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 12 mars 1998 beslutat bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:58 Amsterdamfördraget jämte motioner väckta med anledning av propositionen samt fyra motioner från allmänna motionstiden år 1997 och ytterligare en motion,

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SFU3Y

Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 27 januari 1997 beslutat att bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:42 Schengensamarbetet i de delar som har samband med respektive utskotts beredningsområde jämte motioner väckta med anledning av propositionen

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SFU2Y

Till lagutskottet Lagutskottet har den 20 januari 1998 beslutat att bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna 1997/98:L4-11. Socialförsäkringsutskottet yttrar sig nedan om propositionens

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SFU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 yrkandena 10-49 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande de förslag i propositionen som avser utgiftsområdena

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1 jämte motioner i bl.a. de delar som berör utgiftsramarna inom jordbruksutskottets beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande

1998-01-01

Yttrande 1993/94:SfU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfU6y Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet m.m. 1993/94 SfU6y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SfU6 (pdf, 116 kB)

Yttrande 1993/94:SfU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfU5y vårdnadsbidrag Till socialutskottet Socialutskottet har den 15 mars 1994 beslutat bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:148 Vårdnadsbidrag jämte motioner.

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SfU5 (pdf, 104 kB)

Yttrande 1993/94:SfU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfU4y Konsekvensanalyser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över förekomsten och utformningen av konsekvensanalyser i propositioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SfU4 (pdf, 321 kB)

Yttrande 1993/94:SfU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfU3y Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till 1993/94 sjukvårdshuvudmännen m.m. SfU3y Till socialutskottet Socialutskottet har den 9 november 1993 beslutat bereda

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SfU3 (pdf, 586 kB)

Yttrande 1993/94:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfU2y En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring 1993/94 SfU2y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 16 november 1993 beslutat bereda socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SfU2 (pdf, 187 kB)

Yttrande 1993/94:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfUly Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. 1993/94 SfUly Till arbetsmarknadsutskottet Socialförsäkringsutskottet har beretts tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:66

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SfU1 (pdf, 294 kB)

Yttrande 1993/94:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1993/94:JoUly Bygder och regioner i utveckling Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 29 mars 1994 beslutat bereda jordbruksutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:140 Bygder och regioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JoU1 (pdf, 204 kB)

Yttrande 1991/92:SfU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1991/92:SfU3y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 berett bl.a. socialförsäkringsutskollet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:150 kompletleringspropositionen

1991-12-31

Yttrande 1991/92:SfU3 (pdf, 251 kB)

Yttrande 1991/92:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1991/92:SfU2y Slopande av intresserepresentation i vissa statliga myndigheters styrelser 1991/92 SfU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 2 april 1992 beslutat bereda socialförsäkringsutskollet

1991-12-31

Yttrande 1991/92:SfU2 (pdf, 174 kB)

Yttrande 1991/92:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1991/92:SfUly Privatisering av statligt ägda företag m.m. Till näringsutskottet Näringsulskottet har den 26 november 1991 beslutat bereda socialförsäkringsutskottet tillfålle all yttra sig över proposition 1991/92:69 om

1991-12-31

Yttrande 1991/92:SfU1 (pdf, 115 kB)

Yttrande 1991/92:JoU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU10y Bidrag till skogsvård m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU10 (pdf, 157 kB)
Paginering