Dokument & lagar (20 träffar)

Yttrande 1997/98:SKU5Y

Till finansutskottet I 1998 års ekonomiska vårproposi-tion 1997/98:150 ingår en tilläggsbudget för 1998 med ändrade ramar bl.a. för utgiftsområde 3 med ändringar i ansla-gen till Riksskatteverket och Tullen yrkande 49I detta yttrande behandlar utskottet propositionen i denna del och de motioner som har väckts i dessa frågor.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SKU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposi-tion 1997/98:150 och de motioner som har väckts i ärendet. I de riktlinjer som regeringen lägger fram rörande den ekonomiska politiken punkt 1 ingår olika skattefrågor. Skatteutskottets område berörs

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SKU3Y

Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling och de motioner som har väckts i ärendet, såvitt rör skatteutskottets ämnesområde. Förslagen i propositionen innebär bl.a. att räntebidrags-systemet och reglerna om

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SKU2Y

Till trafikutskottet Trafikutskottet har beslutat bereda skatteutskottet tillfälle att avge yttrande över de förslag i proposition 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling jämte motioner som berör skatteutskottets beredningsområde. Inledning I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner ett

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SKU1Y

Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över budget-pro-po-si-tio-nen för år 1998 prop. 1997/98:1 volym 1 i vad avser den ekono-mi-ska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas för-del-ning på utgiftsområden och beräkningen av statsinkomsterna,

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 yrkandena 10-49 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande de förslag i propositionen som avser utgiftsområdena

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1 jämte motioner i bl.a. de delar som berör utgiftsramarna inom jordbruksutskottets beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande

1998-01-01

Yttrande 1993/94:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1993/94:JoUly Bygder och regioner i utveckling Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 29 mars 1994 beslutat bereda jordbruksutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:140 Bygder och regioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JoU1 (pdf, 204 kB)

Yttrande 1991/92:JoU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU10y Bidrag till skogsvård m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU10 (pdf, 157 kB)

Yttrande 1991/92:JoU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU9y Riktlinjer för överföring av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform 1991/92 JoU9y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 9 april 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU9 (pdf, 737 kB)

Yttrande 1991/92:JoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU8y FN:s konferens Miljö och utveckling m.m. Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 10 mars 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över vissa under den allmänna motionstiden 1992 väckta motioner

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU8 (pdf, 501 kB)

Yttrande 1991/92:JoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU7y Riksskogstaxeringen Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 18 februari 1992 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att yttra sig över motionerna l991/92:Ub707 m och 1991/92:Ub708 vavseende

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU7 (pdf, 123 kB)

Yttrande 1991/92:JoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU6y Främjande av biobränsleanvändningen Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 10 mars 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:97 om främjande av biobränsleanvändningen

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU6 (pdf, 200 kB)

Yttrande 1991/92:JoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU5y Privatisering av statligt ägda företag m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 26 november 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att senast den 3 december 1991 avge yttrande över proposition 1991/92:69

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU5 (pdf, 148 kB)

Yttrande 1991/92:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU4y Inriktningen av den ekonomiska politiken Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 november 1991 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att senast den 28 november 1991 yttra sig över proposition 1991/92:38

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU4 (pdf, 140 kB)

Yttrande 1991/92:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU3y Skogsvårdsavgiften Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 12 november 1991 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att inkomma med yttrande över proposition 1991/92:60 om skattepolitik för tillväxt jämte

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU3 (pdf, 244 kB)

Yttrande 1991/92:JoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU2y Skatten på etanol m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 12 november 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:67 om skatten på etanol m.m. jämte motioner. Propositionen

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU2 (pdf, 104 kB)

Yttrande 1991/92:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoUly ILOs konvention om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder 1991/92 JoUly Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 7 maj 1991 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att senast den 24 oktober

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU1 (pdf, 180 kB)