Dokument & lagar (39 träffar)

Yttrande 1997/98:SOU9Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:155 om utvecklingen inom den kommunala sektorn. Socialutskottet begränsar yttrandet till avsnitten 3 Hälso- och sjukvård, 5 Handikappomsorg och 6 Individ- och familjeomsorg

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SOU8Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 jämte de motioner som kan komma att väckas i de delar som berör utskottets beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SOU7Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150 i vad avser den ekonomiska politiken och utgiftstaket och de motioner som kan komma att väckas i de delar som berör utskottets beredningsområde. Socialutskottet.begränsar

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SOU6Y

Till justitieutskottet Justitieutskottet har beslutat bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet jämte motioner. Socialutskottet begränsar detta yttrande till frågor om påföljder för unga lagöverträdare samt till motionerna 1997/98:Ju33 fp yrkandena

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SOU5Y

Till lagutskottet Lagutskottet har den 20 januari 1998 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge jämte motioner. Propositionen innehåller förslag till ändringar i framför allt föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad m.m. Förslagen syftar till

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SOU4Y

Till justitieutskottet Justitieutskottet har berett socialutskottet tillfälle att senast den 24 mars 1998 avge yttrande över proposition 1997/98:55 Kvinnofrid jämte motioner som väckts med anledning av propositionen, allt i de delar som remitterats till justitieutskottet. Socialutskottet begränsar sitt yttrande till avsnitten

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SOU3Y

Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 9 oktober 1997 beslutat bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att senast den 31 oktober 1997 avge yttrande över proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik jämte motioner i de delar som berör

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SOU2Y

Till trafikutskottet Trafikutskottet har beslutat bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik jämte motioner. Socialutskottet begränsar detta yttrande till frågorna om ökad tillgänglighet för funktionshindrade i kollektivtrafiken, villkor för meddelande av

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 jämte motioner i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden samt

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 yrkandena 10-49 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande de förslag i propositionen som avser utgiftsområdena

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1 jämte motioner i bl.a. de delar som berör utgiftsramarna inom jordbruksutskottets beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande

1998-01-01

Yttrande 1993/94:SoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfU7y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 maj 1994 berett socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:150 kompletteringspropositionen jämte

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SoU7 (pdf, 622 kB)

Yttrande 1993/94:SoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1993/94:SoU6y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har berett socialutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:150 Reviderad finansplan m.m. kompletteringspropositionen jämte eventuella

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SoU6 (pdf, 485 kB)

Yttrande 1993/94:SoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1993/94:SoU5y Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet 1993/94 m.m. SoU5y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat bereda vart och ett av riksdagens övriga utskott tillSlle att senast

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SoU5 (pdf, 32 kB)

Yttrande 1993/94:SoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1993/94:SoU4y Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst 1993/94 SoU4y Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har genom beslut den 14 april

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SoU4 (pdf, 312 kB)

Yttrande 1993/94:SoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1993/94:SoU3y Jämställdhetsfrågor Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har beslutat bereda socialutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken:Delad makt delat ansvar jämte

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SoU3 (pdf, 352 kB)

Yttrande 1993/94:SoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1993/94:SoU2y Avveckling av amalgam Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har beslutat bereda socialutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SoU2 (pdf, 362 kB)

Yttrande 1993/94:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1993/94:SoUly Konsekvensanalyser i regeringens propositioner Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 25 november 1993 beslutat att bereda bl.a. socialutskottet tillfålle att yttra sig över förekomsten och utformningen

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SoU1 (pdf, 227 kB)
Paginering