Dokument & lagar (37 träffar)

Yttrande 1997/98:UBU11Y

Till finansutskottet Finansutkottet har den 15 april 1998 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:155 om utvecklingen inom den kommunala sektorn jämte motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde. Utbildningsutskottet beslutade den 21 april 1998 att yttra

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU10Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150bl.a. i vad avser den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9samt över de motioner som väckts i anslutning därtill, i de delar som berör

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU9Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 bl.a. i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 jämte motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Utbildningsutskottet

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU8Y

Till kulturutskottet Kulturutskottet har den 2 april 1998 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:115 Folkbildning jämte motioner i ärendet, i de delar som propositionen och motionerna berör utskottets beredningsområde. Utbildningsutskottet behandlar i det följande motionerna

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU7Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 2 april 1998 berett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna 1997/98:Fi12-16 i de delar som berör utskottets

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU6Y

Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 19 mars 1998 berett bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd jämte motioner, i de delar som propositionen och motionerna berör vederbörande utskotts beredningsområde. Utbildningsutskottet

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU5Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 12 mars 1998 berett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:58 Amsterdamfördraget jämte motioner väckta med anledning av propositionen samt vissa motionsyrkanden från allmänna motionstiden. När utrikesutskottet våren 1996 behandlade

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU4Y

Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 9 oktober 1997 berett utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik jämte motioner väckta med anledning av propositionen och övriga motioner

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU2Y

Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 11 juni 1997 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1996/97:142 Handlingsoffentlighet vid vissa stiftelser jämte eventuella motioner. Med anledning av propositionen har väckts motionerna 1996/97:K39 m och 1996/97:K40 fpBakgrund

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkningen

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 yrkandena 10-49 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande de förslag i propositionen som avser utgiftsområdena

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1 jämte motioner i bl.a. de delar som berör utgiftsramarna inom jordbruksutskottets beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande

1998-01-01

Yttrande 1993/94:UbU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1993/94:UbU6y Kompletteringspropositionen prop. 1993/94:150 bil. 8 1993/94 UbU6y Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 maj 1994 berett utbildningsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:150 med

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UbU6 (pdf, 1069 kB)

Yttrande 1993/94:UbU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1993/94:UbU5y Lämplighetsprövning för patientorienterade yrken, m.m. 1993/94 UbU5y Till socialutskottet Socialutskottet har den 14 april 1994 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfålle att yttra sig över Riksdagens revisorers

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UbU5 (pdf, 186 kB)

Yttrande 1993/94:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1993/94:UbU4y Regionalpolitiken Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 29 mars 1994 berett utbildningsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UbU4 (pdf, 322 kB)

Yttrande 1993/94:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1993/94:UbU3y Jämställdhetspolitiken Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 15 mars och den 12 april 1994 beslutat bereda utbildningsui:skottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken:

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UbU3 (pdf, 396 kB)

Yttrande 1993/94:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1993/94:UbU2y Revisionen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond 1993/94 UbU2y Till finansutskottet Finansutskottet har den 22 februari 1994 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfålle att avge yttrande över motion 1993/94:Fi404

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UbU2 (pdf, 115 kB)
Paginering