Dokument & lagar (24 träffar)

Yttrande 1999/2000:BoU10y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU10y Tilläggsbudget för år 2000 utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 1999/2000 BoU10y Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2000 års ekonomiska vårproposition prop. 1999/2000:100i

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU10y (doc, 96 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU9y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU9y Preliminära ramar för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 1999/2000 BoU9y Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över 2000 års ekonomiska vårproposition, jämte de motioner

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU9y (doc, 105 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU8y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU8y Ett informationssamhälle för alla 1999/2000 BoU8y Till trafikutskottet Trafikutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla jämte motioner i de delar de berör utskottets beredningsområde. Utskottet

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU8y (doc, 98 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU7y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU7y En ny organisation för forskningsfinansiering 1999/2000 BoU7y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har berett bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1999/2000:81 Forskning för framtiden en ny organisation för forskningsfinansiering

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU6y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU6y En nationell handlingsplan för handikappolitiken 1999/2000 BoU6y Till socialutskottet Socialutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över regeringens proposition 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU6y (doc, 131 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU5y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU5y Statliga kreditgarantier 1999/2000 BoU5y Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över Riksdagens revisorers förslag 1999/2000:RR8 Statliga kreditgarantier i de delar förslaget berör bostadsutskottets beredningsområde. Revisorernas

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU5y (doc, 83 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU4y Vissa frågor om fastighetsbeskattningen m.m. 1999/2000 BoU4y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över ett antal motioner från 1999 års allmänna motionstid angående bl.a. fastighetsbeskattningen, realisationsvinstbeskattningen

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU4y (doc, 135 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU3y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 1999/2000 BoU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skri-velser till regeringen i de delar

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU3y (doc, 76 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU2y Tilläggsbudget för 1999 för utgiftsområde 18 1999/2000 BoU2y Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU2y (doc, 78 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU1y Ramen för utgiftsområde 18 m.m. 1999/2000 BoU1y Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 volym 1 i vad avser bl.a. utgifternas fördelning på utgiftsområden jämte motioner.

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU1y (doc, 124 kB)

Yttrande 1997/98:BOU7Y

Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket samt vissa övriga frågor, dels tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998, jämte de

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU6Y

Till kulturutskottet Kulturutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning design jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna i vad ärendet berör bostadsutskottets beredningsområde. Sammanfattning

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda samtliga övriga riksdagsutskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition bl.a. i vad avser den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9 samt vissa skattefrågor yrkandena 50-56 jämte de motioner som kan komma att väckas, i

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU4Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. och i anledning av denna proposition väckta motioner i de delar som berör bostadsutskottets beredningsområde. Utskottet anser att regeringens förslag till lagändringar

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU3Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:45 Miljöbalk jämte motioner i den del bostadsutskottets beredningsområde berörs. Sammanfattning Bostadsutskottet lägger i yttrandet tyngdpunkten på frågan om plan- och bygglagens förhållande

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU2Y

Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik jämte motioner väckta med anledning av propositionen och övriga motioner som skall behandlas i ärendet

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1 jämte motioner i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkningen av statsinkomster

1998-01-01

Yttrande 1991/92:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU7y Förslag i kompletteringspropositionen om den kommunala ekonomin avseende bostadsutskottets beredningsområde 1991/92 BoU7y Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april beslutat att bereda bostadsutskottet

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU7 (pdf, 213 kB)

Yttrande 1991/92:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU6y Vissa förslag i kompletteringspropositionen avseende bostadsutskottets beredningsområde 1991/92 BoU6y Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 beslutat under förutsättning av att kammaren remitterar

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU6 (pdf, 630 kB)

Yttrande 1991/92:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU5y Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform 1991/92 BoU5y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 9 april 1992 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU5 (pdf, 300 kB)
Paginering