Dokument & lagar (126 träffar)

Betänkande 1997/98:FiU30

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1998/99.


Justering: 1998-05-28 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:FiU27

Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för 1998. Statens utgifter ökade därmed med 1,6 miljarder kronor netto. Efter de beslutade åtgärderna uppgick budgeteringsmarginalen till 857 miljoner kronor. Riksdagens beslut innebar bl.a. att kommuner och landsting får ytterligare 4 miljarder kronor i statsbidrag. Regeringen gavs rätt att träffa och genomföra för staten bindande avtal med Sydkraft om ersättning med anledning av avvecklingen av Barsebäck 1. För att Botniabanan AB utan dröjsmål ska kunna starta och bygga upp sin verksamhet gavs Banverket rätt att ge företaget lån inom en ram på 50 miljoner kronor. Regeringen gavs rätt att under 1998 fatta beslut som innebär sammanlagda utgifter om högst 1 miljard kronor under åren 1999, 2000 och 2001 under anslaget för regionalpolitiska åtgärder. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att fördela pengarna enligt samma princip som de s.k. länsanslagen. När det gäller resursarbete fick regeringen i uppdrag att ordna så att arbetsgivaren kan få bidrag från staten om ersättningen till deltagaren uppgår till högst 90 % av lönen enligt det ordinarie kollektivavtalet eller - om det är fördelaktigare för den enskilde - högst 90 % av den dagpenninggrundande inkomsten.


Justering: 1998-05-28 Debatt: 1998-06-09

Betänkande 1997/98:FiU20

Riksdagen godkände regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, skattefrågor m.m. Beslutet innebär bl.a. förbättringar i den offentliga sektorns kärnverksamhet: skolan, vården och omsorgen. Vidare förbättrades villkoren för pensionärerna och biståndet höjdes. Särskilda insatser ska genomföras på olika områden för den framtida tillväxten och sysselsättningen. Ett treårigt program för utvecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa ska genomföras, och ytterligare resurser ska satsas för insatser i Östersjöregionen. Vidare avsattes resurser för att minska segregationen och öka integrationen inom det svenska samhället. På finansutskottets initiativ beslutade riksdagen att sänka fastighetsskatten på bostäder från 1,7 till 1,5 % redan fr.o.m. 1998. Samtidigt beslutade riksdagen att sänka utgiftstaket med ett lika stort belopp som detta skattebortfall väntas förorsaka. Utgiftstaken för åren 1999-2001 fastställdes därmed till 734, 742 respektive 767 miljarder kronor. Under en övergångsperiod ska dessutom fastighetsskatten reduceras för fastboende ägare till strand- och strandnära fastigheter i attraktiva skärgårds- och kustområden. En ytterligare skiktgräns, med högre skattesats, för statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster infördes. Skattesatsen blir 25 % för den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger 360 000 kr. När det gäller beskattningen av småföretag infördes bl.a. en förstärkt reserveringsmöjlighet för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, ökat lättnadsutrymme vid beskattning av utdelning och reavinst på onoterade aktier samt ökade möjligheter till kvittning av reaförluster på onoterade aktier. Skatten på cigaretter sänkste, och indexeringen av skattesatserna för tobaksskatt och alkoholskatt slopades. Dessutom avskaffades reklamskatten på reklamtrycksaker.


Justering: 1998-05-28 Debatt: 1998-06-09

Betänkande 1997/98:FiU28

Kommuner och landsting fick rätt till ersättning från kommunkontosystemet för ingående mervärdesskatt som avser olika typer av omsorgsboende, dvs. ålderdomshem, sjukhem, gruppbostäder och servicehus. Det blev vidare möjligt för landstinget och kommunerna i Skåne respektive Västra Götalands län att lämna bidrag till en annan kommun. Syftet är att de aktuella landstingen och kommunerna i samband med de förestående indelningsändringarna övergångsvis ska kunna bidra till varandras kostnader.


Justering: 1998-05-26 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:FiU26

Riksdagen behandlade regeringens redovisning av utvecklingen inom den kommunala sektorn. Skrivelsen lades till handlingarna.


Justering: 1998-05-26 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:BoU10

Riksdagen behandlade regeringen förslag till mål och inriktning för den framtida bostadspolitiken. Räntebidragssystemet enligt 1993 års regler reformeras. Ekologiskt hållbara investeringar främjas vid ny- och ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus. Reglerna ändras för statliga kreditgarantier vid ny- och ombyggnad av bostäder. Räntebidraget för nybyggda hyres- och bostadsrättshus avvecklas långsammare för fastigheter i de s.k. krisårgångarna. Den s.k. garanterade räntan trappas upp med 0,10 i stället för 0,35 procentenheter. Särskilt stöd lämnas till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet. Möjligheter öppnas också för att i vissa fall lösa av kommunala borgensåtaganden till förmån för bostadsrättsföreningar. Skattereduktionen för utgifter för reparationer m.m. på bostadshus förlängs t.o.m. den 31 mars 1999. Riksdagen ställde sig i ett tillkännagivande till regeringen bakom den bostadspolitiska målsättning som redovisas i regeringens proposition. I ytterligare ett tillkännavgivande gjordes ett förtydligande och en korrigering angående det statliga kreditgarantisystemet för bostäder. Förtydligandet gällde vilka bostadsinvesteringar som ska omfattas av den utvidgade möjligheten till kreditgaranti. Korrigeringen gällde tillämpningen av regeln om att ersättning ur kreditgarantin ska lämnas högst för förluster som avser det garanterade lånet samt 50 % av visst tillägg.


Justering: 1998-05-26 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:FiU29

Målet för statsskuldspolitiken - att långsiktigt minimera kostnaderna för statens upplåning - kompletterades med en restriktion med innebörden att risken i statsskuldsportföljen ska beaktas. Ansvarsfördelningen när det gäller statsskuldsförvaltningen mellan riksdagen, regeringen och Riksgäldskontoret förändrades och gjordes tydligare. Regeringen fick i uppdrag att göra en årlig utvärdering av statsskuldsförvaltningen i en skrivelse till riksdagen. Utvärderingen ska överlämnas den 25 april, något tidigare än regeringen föreslagit.


Justering: 1998-05-14 Debatt: 1998-05-28

Betänkande 1997/98:FiU25

Riksdagen instämde i regeringens bedömning att den lokalförsörjnings- och fastighetsförvaltningsreform som genomfördes 1991-1992 var nödvändig. Reformen har lett till ökad effektivitet i fastighetsförvaltningen och myndigheternas lokalförsörjning. Riksdagen gjorde dock ett tillkännagivande till regeringen om att det krävs ökad klarhet beträffande hyressättningen av ändamålsfastigheter. Ställningstagandet innebär att hyressättningen för ändamålsfastigheter får en flexibel tillämpning.


Justering: 1998-05-12 Debatt: 1998-05-28

Betänkande 1997/98:FiU24

Mandattiden för huvudmän i sparbank förlängdes från tre till fyra år. Därmed kom mandattiden för kommunfullmäktige och mandattiden för sparbankernas huvudmän att sammanfalla. Riksdagen beslutade även att vissa finansieringsföretag ska få fortsätta att driva verksamhet till utgången av år 2000 utan krav på tillstånd.


Justering: 1998-04-15

Betänkande 1997/98:FiU23

Svenska skeppshypotekskassan fick möjlighet att i större utsträckning medverka vid finansiering av rederiverksamhet som bedrivs av en utländsk juridisk person där svenska fysiska eller juridiska personer har ett betydande inflytande eller intresse. Det blev även möjligt att som säkerhet för lån godta inteckning i fartyg som är äldre än tjugo år.


Justering: 1998-04-15

Betänkande 1997/98:FiU22

Riksdagen beslutade om en ny lag om utländska försäkringsgivare med verksamhet i Sverige som ersatte tidigare lagstiftning på området. Lagen innehåller regler för alla utländska försäkringsgivare som yrkesmässigt erbjuder försäkringstjänster i Sverige och ska tillämpas på direktförsäkringsverksamhet. Återförsäkringsrörelse och viss koassuransverksamhet (samförsäkring) undantas.


Justering: 1998-04-15

Betänkande 1997/98:FiU21

Tillsynen över börser stärktes samtidigt som de fick en mer oberoende ställning i förhållande till bl.a. större ägare. Lagregler infördes om ägarprövning och lämplighetsprövning av företagsledningen i börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer. Bestämmelserna motsvarar de som redan gäller för bl.a. banker och värdepappersbolag. Börser ska ha en disciplinnämnd som handlägger ärenden om överträdelser av börsens regler. Förbudet för en börs att låta inregistrera eller notera sina aktier eller andra fondpapper vid den egna marknadsplatsen förs in i lagtexten. Även andra juridiska personer än banker och värdepappersbolag får möjlighet att bli börsmedlemmar, dvs. delta direkt i handeln vid en börs.


Justering: 1998-04-02 Debatt: 1998-04-29

Betänkande 1997/98:FiU19

Riksdagen behandlade riksbanksfullmäktiges förvaltningsberättelse för 1997 med redogörelse för den förda kredit- och valutapolitiken samt för bankens verksamhet i övrigt. Fullmäktige beviljades ansvarsfrihet. Riksdagen ställde sig även bakom förslaget till disposition av Riksbankens resultat och fastställde balansräkning och resultaträkning.


Justering: 1998-04-02 Debatt: 1998-04-29

Betänkande 1997/98:FiU18

Riksdagen behandlade Riksdagens revisorers årsredovisning för verksamhetsåret 1997. Redogörelsen lades till handlingarna.


Justering: 1998-04-02 Debatt: 1998-04-20

Betänkande 1997/98:FiU17

Riksdagen beslutade att upphäva lagen om allemanssparande. Allemansfonderna kom därmed att omfattas av samma regler som gäller för vanliga värdepappersfonder.


Justering: 1998-03-24 Debatt: 1998-04-29

Betänkande 1997/98:FiU16

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om statlig spelverksamhet.


Justering: 1998-03-10 Debatt: 1998-03-25

Betänkande 1997/98:FiU13

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att en parlamentarisk referensgrupp bör knytas till regeringens arbete med att utveckla en årsredovisning för staten. Ställningstagandet gjordes med anledning av förslag från Riksdagens revisorer.


Justering: 1998-03-03 Debatt: 1998-03-25

Betänkande 1997/98:FiU12

Riksdagen beslutade om vissa justeringar i bl.a. försäkringsrörelselagen med syftet att förbättra lagarnas överensstämmelse med EG:s försäkringsdirektiv.


Justering: 1998-03-03 Debatt: 1998-03-18

Betänkande 1997/98:BoU9

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om den regionala organisationen, länsindelningen samt den kommunala indelningen.


Justering: 1998-02-19 Debatt: 1998-03-11

Betänkande 1997/98:BoU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om grundvattenskydd, kretsloppsanpassning av vatten- och avloppssystemet samt om avvittringens konsekvenser.


Justering: 1998-02-19 Debatt: 1998-03-11