Dokument & lagar (140 träffar)

Betänkande 1997/98:FiU30

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1998/99.


Justering: 1998-05-28 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:FiU27

Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för 1998. Statens utgifter ökade därmed med 1,6 miljarder kronor netto. Efter de beslutade åtgärderna uppgick budgeteringsmarginalen till 857 miljoner kronor. Riksdagens beslut innebar bl.a. att kommuner och landsting får ytterligare 4 miljarder kronor i statsbidrag. Regeringen gavs rätt att träffa och genomföra för staten bindande avtal med Sydkraft om ersättning med anledning av avvecklingen av Barsebäck 1. För att Botniabanan AB utan dröjsmål ska kunna starta och bygga upp sin verksamhet gavs Banverket rätt att ge företaget lån inom en ram på 50 miljoner kronor. Regeringen gavs rätt att under 1998 fatta beslut som innebär sammanlagda utgifter om högst 1 miljard kronor under åren 1999, 2000 och 2001 under anslaget för regionalpolitiska åtgärder. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att fördela pengarna enligt samma princip som de s.k. länsanslagen. När det gäller resursarbete fick regeringen i uppdrag att ordna så att arbetsgivaren kan få bidrag från staten om ersättningen till deltagaren uppgår till högst 90 % av lönen enligt det ordinarie kollektivavtalet eller - om det är fördelaktigare för den enskilde - högst 90 % av den dagpenninggrundande inkomsten.


Justering: 1998-05-28 Debatt: 1998-06-09

Betänkande 1997/98:FiU20

Riksdagen godkände regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, skattefrågor m.m. Beslutet innebär bl.a. förbättringar i den offentliga sektorns kärnverksamhet: skolan, vården och omsorgen. Vidare förbättrades villkoren för pensionärerna och biståndet höjdes. Särskilda insatser ska genomföras på olika områden för den framtida tillväxten och sysselsättningen. Ett treårigt program för utvecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa ska genomföras, och ytterligare resurser ska satsas för insatser i Östersjöregionen. Vidare avsattes resurser för att minska segregationen och öka integrationen inom det svenska samhället. På finansutskottets initiativ beslutade riksdagen att sänka fastighetsskatten på bostäder från 1,7 till 1,5 % redan fr.o.m. 1998. Samtidigt beslutade riksdagen att sänka utgiftstaket med ett lika stort belopp som detta skattebortfall väntas förorsaka. Utgiftstaken för åren 1999-2001 fastställdes därmed till 734, 742 respektive 767 miljarder kronor. Under en övergångsperiod ska dessutom fastighetsskatten reduceras för fastboende ägare till strand- och strandnära fastigheter i attraktiva skärgårds- och kustområden. En ytterligare skiktgräns, med högre skattesats, för statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster infördes. Skattesatsen blir 25 % för den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger 360 000 kr. När det gäller beskattningen av småföretag infördes bl.a. en förstärkt reserveringsmöjlighet för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, ökat lättnadsutrymme vid beskattning av utdelning och reavinst på onoterade aktier samt ökade möjligheter till kvittning av reaförluster på onoterade aktier. Skatten på cigaretter sänkste, och indexeringen av skattesatserna för tobaksskatt och alkoholskatt slopades. Dessutom avskaffades reklamskatten på reklamtrycksaker.


Justering: 1998-05-28 Debatt: 1998-06-09

Betänkande 1997/98:SoU26

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1998/99.


Justering: 1998-05-26 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:SoU24

Riksdagen godkände regeringens förslag till nationella mål för äldrepolitiken. Målen är att äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, bemötas med respekt, ha tillgång till god vård och omsorg. När det gäller samverkan inom äldreomsorgen förutsatte riksdagen att de insatser som nu görs från olika håll kommer att leda till att samtliga särskilda äldreboenden kommer att få tillgång till läkare som tar ett helhetsansvar. Detta gav riksdagen regeringen tillkänna. I socialtjänstlagen infördes en generell anmälningsplikt för den som är verksam inom omsorger om äldre eller funktionshindrade. Det införs även bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten fortlöpande ska utvecklas och säkras. Regeringen avser att i 1999 års budgetpropositionen avsätta medel för försöksverksamheter i kommuner och landsting som syftar till utveckling och nytänkande inom vård-, omsorgs- och serviceverksamheter för äldre personer. Riksdagen menade att medlen bör användas för att utveckla och stimulera de äldres delaktighet och inflytande över vård och omsorg liksom äldres möjligheter till aktiviteter och social gemenskap. Denna verksamhet bör kunna bedrivas såväl av pensionärsorganisationer som av frivillig- och anhörigföreningar. Regeringen fick vidare i uppdrag att överväga om rätten till personlig assistans kan utvidgas så att den som erhållit assistans före 65 års ålder får behålla denna även efter 65-årsdagen.


Justering: 1998-05-26 Debatt: 1998-06-08

Betänkande 1997/98:FiU28

Kommuner och landsting fick rätt till ersättning från kommunkontosystemet för ingående mervärdesskatt som avser olika typer av omsorgsboende, dvs. ålderdomshem, sjukhem, gruppbostäder och servicehus. Det blev vidare möjligt för landstinget och kommunerna i Skåne respektive Västra Götalands län att lämna bidrag till en annan kommun. Syftet är att de aktuella landstingen och kommunerna i samband med de förestående indelningsändringarna övergångsvis ska kunna bidra till varandras kostnader.


Justering: 1998-05-26 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:FiU26

Riksdagen behandlade regeringens redovisning av utvecklingen inom den kommunala sektorn. Skrivelsen lades till handlingarna.


Justering: 1998-05-26 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:FiU29

Målet för statsskuldspolitiken - att långsiktigt minimera kostnaderna för statens upplåning - kompletterades med en restriktion med innebörden att risken i statsskuldsportföljen ska beaktas. Ansvarsfördelningen när det gäller statsskuldsförvaltningen mellan riksdagen, regeringen och Riksgäldskontoret förändrades och gjordes tydligare. Regeringen fick i uppdrag att göra en årlig utvärdering av statsskuldsförvaltningen i en skrivelse till riksdagen. Utvärderingen ska överlämnas den 25 april, något tidigare än regeringen föreslagit.


Justering: 1998-05-14 Debatt: 1998-05-28

Betänkande 1997/98:SoU25

Riksdagen beslutade om en ny tandvårdsförsäkring. Tandvårdsförsäkringen inriktas på att ge alla vuxna personer ett ekonomiskt stöd för den s.k. bastandvården. Tandvårdsförsäkringen ska också ge vissa äldre personer samt personer som till följd av sjukdom eller funktionshinder har särskilda tandvårdsbehov ett bättre ekonomiskt stöd än det nuvarande. För mer omfattande och kostnadskrävande behandlingar infördes ett särskilt högkostnadsskydd. För bastandvård infördes dessutom en möjlighet att teckna abonnemang hos en vårdgivare, vilket innebär att patienten under två år betalar en fast avgift. Den nuvarande principen med en högsttaxa avskaffades. Prissättningen på tandvård blev därmed fri. Anslutningsbegränsningen för tandläkare till ersättningssystemet för vuxentandvård upphävdes. Men tandvårdsersättning ska inte lämnas för vård som ges av tandläkare och tandhygienist som fyllt 65 år. För redan anslutna tandläkare ska vissa övergångsbestämmelser gälla. Riksdagen beslutade att motsvarande övergångsbestämmelser ska gälla för tandhygienister. Med anledning av motionsförslag gjorde riksdagen följande tillkännagivanden till regeringen: Det behövs ytterligare åtgärder för att främja konkurrensen mellan den offentliga och privata tandvården. Regeringen bör snarast ta initiativ till att frågan om särredovisning av folktandvårdens kostnader för vuxentandvården och barn- och ungdomstandvården ges en tillfredsställande lösning. Regeringen bör se till att nuvarande obalans mellan offentlig och privat tandvård när det gäller mervärdesskatt får en lösning. Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande till regeringen om att den bör överväga frågan om att inrätta ett kompetenscentrum med inriktning på dentala material.


Justering: 1998-05-12 Debatt: 1998-06-04

Betänkande 1997/98:FiU25

Riksdagen instämde i regeringens bedömning att den lokalförsörjnings- och fastighetsförvaltningsreform som genomfördes 1991-1992 var nödvändig. Reformen har lett till ökad effektivitet i fastighetsförvaltningen och myndigheternas lokalförsörjning. Riksdagen gjorde dock ett tillkännagivande till regeringen om att det krävs ökad klarhet beträffande hyressättningen av ändamålsfastigheter. Ställningstagandet innebär att hyressättningen för ändamålsfastigheter får en flexibel tillämpning.


Justering: 1998-05-12 Debatt: 1998-05-28

Betänkande 1997/98:SoU23

Riksdagen beslutade om två nya lagar som reglerar IT-användningen inom hälso- och sjukvården: lag om hälsodataregister och lag om vårdregister. Lagarna innehåller bl.a. bestämmelser om för vilka ändamål registren får föras, vilka uppgifter som registren får innehålla samt regler om samkörning, direktåtkomst, sekretess, rättelse och skadestånd. Automatiserad behandling av personuppgifter i ett hälsodataregister eller vårdregister får ske oavsett den enskildes inställning. Den enskilde har inte heller rätt att få uppgifter som behandlats på ett lagligt sätt strukna ur ett sådant register.


Justering: 1998-05-07 Debatt: 1998-06-04

Betänkande 1997/98:SoU22

Riksdagen beslutade att fyra nya yrkesgrupper ska omfattas av bestämmelserna om legitimation, nämligen apotekare, receptarier, arbetsterapeuter och sjukhusfysiker. Audionomer, biomedicinska analytiker, dietister och ortopedingenjörer ska omfattas av ett system med särskilt skyddade yrkestitlar. Rätten till en sådan knyts inte till legitimationen utan till ett visst examensbevis eller kompetensbevis. Vidare förlängdes den absoluta preskriptionstiden för åläggande av disciplinpåföljd från fem till tio år. Dessutom införs en ny sanktion, föreskrift om prövotid, mot legitimerad personal inom hälso- och sjukvården.


Justering: 1998-05-07 Debatt: 1998-06-04

Betänkande 1997/98:SoU21

Förvaringstiden i fryst tillstånd av befruktade ägg från människa förlängdes från ett till fem år. Den förlängda frystiden gör det möjligt för par bl.a. av medicinska skäl att göra uppehåll i behandlingsförsöken eller inleda en ny graviditet utan att behöva börja om hela behandlingsproceduren med bl.a. hormonstimulering.


Justering: 1998-04-16 Debatt: 1998-05-13

Betänkande 1997/98:SoU19

Riksdagen beslutade att Handikappinstitutet ska ombildas till Hjälpmedelsinstitutet (HI), en allmännyttig ideell förening. Staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet blir föreningsbildare och föreningens enda medlemmar. HI:s huvuduppgift ska vara att arbeta med forskning, utveckling, provning och standardisering av hjälpmedel samt information, utbildning och erfarenhetsutbyte. Verksamhet ska bekostas gemensamt av staten och landstingen.


Justering: 1998-04-16 Debatt: 1998-05-13

Betänkande 1997/98:FiU24

Mandattiden för huvudmän i sparbank förlängdes från tre till fyra år. Därmed kom mandattiden för kommunfullmäktige och mandattiden för sparbankernas huvudmän att sammanfalla. Riksdagen beslutade även att vissa finansieringsföretag ska få fortsätta att driva verksamhet till utgången av år 2000 utan krav på tillstånd.


Justering: 1998-04-15

Betänkande 1997/98:FiU23

Svenska skeppshypotekskassan fick möjlighet att i större utsträckning medverka vid finansiering av rederiverksamhet som bedrivs av en utländsk juridisk person där svenska fysiska eller juridiska personer har ett betydande inflytande eller intresse. Det blev även möjligt att som säkerhet för lån godta inteckning i fartyg som är äldre än tjugo år.


Justering: 1998-04-15

Betänkande 1997/98:FiU22

Riksdagen beslutade om en ny lag om utländska försäkringsgivare med verksamhet i Sverige som ersatte tidigare lagstiftning på området. Lagen innehåller regler för alla utländska försäkringsgivare som yrkesmässigt erbjuder försäkringstjänster i Sverige och ska tillämpas på direktförsäkringsverksamhet. Återförsäkringsrörelse och viss koassuransverksamhet (samförsäkring) undantas.


Justering: 1998-04-15

Betänkande 1997/98:FiU21

Tillsynen över börser stärktes samtidigt som de fick en mer oberoende ställning i förhållande till bl.a. större ägare. Lagregler infördes om ägarprövning och lämplighetsprövning av företagsledningen i börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer. Bestämmelserna motsvarar de som redan gäller för bl.a. banker och värdepappersbolag. Börser ska ha en disciplinnämnd som handlägger ärenden om överträdelser av börsens regler. Förbudet för en börs att låta inregistrera eller notera sina aktier eller andra fondpapper vid den egna marknadsplatsen förs in i lagtexten. Även andra juridiska personer än banker och värdepappersbolag får möjlighet att bli börsmedlemmar, dvs. delta direkt i handeln vid en börs.


Justering: 1998-04-02 Debatt: 1998-04-29

Betänkande 1997/98:FiU19

Riksdagen behandlade riksbanksfullmäktiges förvaltningsberättelse för 1997 med redogörelse för den förda kredit- och valutapolitiken samt för bankens verksamhet i övrigt. Fullmäktige beviljades ansvarsfrihet. Riksdagen ställde sig även bakom förslaget till disposition av Riksbankens resultat och fastställde balansräkning och resultaträkning.


Justering: 1998-04-02 Debatt: 1998-04-29

Betänkande 1997/98:FiU18

Riksdagen behandlade Riksdagens revisorers årsredovisning för verksamhetsåret 1997. Redogörelsen lades till handlingarna.


Justering: 1998-04-02 Debatt: 1998-04-20