Dokument & lagar (17 träffar)

Yttrande 1997/98:KRU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över vissa delar av 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 jämte motioner i de delar som rör kulturutskottets beredningsområde. Med anledning av propositionen har ett antal motioner väckts.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över vissa delar av 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 jämte motioner i de delar som rör kulturutskottets beredningsområde. Med anledning av propositionen har ett antal motioner väckts.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 2 april 1998 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna i de delar som rör kulturutskottets

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 finansplan m.m.jämte motioner, i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 i de delar som berör utskottets beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 finansplan m.m.i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden

1998-01-01

Yttrande 1995/96:KRU12Y

Finansutskottet har den 20 juni 1996 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. jämte motioner, allt i den del som berör kulturutskottets beredningsområde. Med anledning

1996-01-01

Yttrande 1995/96:KRU11Y

Skatteutskottet har den 16 april 1996 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1995/96:191 Mervärdesskatt på entréavgifter till biografföreställningar jämte motioner, allt i de delar som berör kulturutskott-ets beredningsområde. Med anledning av propositionen har väckts motionerna 1995/96:Sk30-Sk32.

1996-01-01

Yttrande 1995/96:KRU10Y

Näringsutskottet har den 16 april 1996 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att i de delar som berör utskottets beredningsområde avge yttrande över proposition 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande jämte motioner. Med anledning av propositionen har väckts motionerna 1995/96:N26-N31. Kulturutskottet

1996-01-01

Yttrande 1995/96:KRU9Y

Finansutskottet har den 18 april 1996 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. jämte motioner i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

1996-01-01

Yttrande 1995/96:KRU8Y

Finansutskottet har den 21 mars 1996 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m. jämte motioner i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde. Med anledning av propositionen har väckts motionerna 1995/96:

1996-01-01

Yttrande 1995/96:KRU7Y

Trafikutskottet har den 19 mars 1996 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik jämte motioner, allt i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde. Med anledning av propositionen har väckts motionerna

1996-01-01

Yttrande 1995/96:KRU6Y

Konstitutionsutskottet har den 14 mars 1996 beslutat hemställa om yttranden från övriga utskott och EU-nämnden angående EU-frågornas behandling i riksdagen. Som underlag för dessa yttranden har inom konstitutionsutskottets kansli upprättats en promemoria med frågor till utskotten och EU-nämnden. Kulturutskottet yttrar sig

1996-01-01

Yttrande 1995/96:KRU5Y

Konstitutionsutskottet har beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1995/96:15 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen i de delar som har samband med kulturutskottets beredningsområde. Utskottet Kulturutskottet har kunnat konstatera att regeringens

1996-01-01

Yttrande 1995/96:KRU4Y

Utrikesutskottet har den 1 februari 1996 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996 jämte motioner i de delar som har samband med kulturutskottets beredningsområde. Kulturutskottet yttrar sig över dels skrivelsen i vad avser kulturutskottets

1996-01-01

Yttrande 1995/96:KRU3Y

Näringsutskottet har den 21 november 1995 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1994/95:94 Exportinsatser för små och medelstora företag, m.m. jämte motioner, allt i den del som berör kulturutskottets beredningsområde. Med anledning av propositionen har väckts motionerna 1995/96:N15- N19.

1996-01-01

Yttrande 1995/96:KRU2Y

Finansutskottet har den 16 november 1995 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att i de delar som berör utskottets beredningsområde avge yttrande över proposition 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling jämte motioner. Kulturutskottet yttrar sig i det följande över propositionen i vad avser kapitel

1996-01-01

Yttrande 1995/96:KRU1Y

Lagutskottet har den 26 oktober 1995 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1995/96:61 om former för verksamhet som är beroende av statligt stöd, m.m. jämte motioner. Med anledning av propositionen har väckts motionerna 1995/96: L20-L22. Utskottet Vissa bakgrundsuppgifter. Propositionens

1996-01-01