Dokument & lagar (23 träffar)

Yttrande 1997/98:KU12Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:153 Vissa kommunala frågor jämte motionerna 1997/98:Fi62 och 1997/98:Fi63 i de delar som berör konstitutionsutskottets beredningsområde. Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till att gälla frågan

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU11Y

Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 21 april 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m. jämte följdmotioner. Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till frågor om tullens befogenheter att

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU10Y

Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 26 mars 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:97 Polisens register jämte följdmotioner. Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till frågor om reformbehovet, sekretess, innehållet i belastnings- och misstankeregistren,

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU9Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 12 mars 1998 beslutat att bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 27 mars 1998 yttra sig över proposition 1997/98:58 Amsterdamfördraget i de delar som har samband med utskottets beredningsområde samt över motioner väckta med anledning av skrivelsen och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU8Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:45 Miljöbalk jämte motioner i de delar utskottets beredningsområde berörs. Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till att gälla frågan om ersättning vid ingripanden från det

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU7Y

Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 21 oktober 1997 beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:15 Ansvar för elektroniska anslagstavlor jämte motioner. Två motioner har väckts med anledning av propositionen och tre motioner, som berör det område som behandlas i

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU6Y

Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 9 oktober 1997 berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:9 Skydd för förföljda personer, samordningsnummer, m.m. jämte motion 1997/98:Sk14 av Gun Hellsvik m.fl. mvilken väckts med anledning av propositionen. Konstitutionsutskottet begränsar

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner i de delar som berör respektive

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU4Y

Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 18 september 1997 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:155 om enhetlig registerlagstiftning på socialförsäkringsområdet, m.m. jämte följdmotioner såvitt avser förslaget till socialförsäkringsregisterlag.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU3Y

Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 15 september 1997 beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1996/97:176 lag om kärnkraftens avveckling jämte motioner i de delar som berör konstitutionsutskottets beredningsområde. Fyra motioner har väckts med anledning av propositionen.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkning

1998-01-01

Framställning / redogörelse 1997/98:TK1

Förslag till riksdagen 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer 1997/98 TK1 Sammanfattning Förslaget bygger på utredningsarbete som gjorts inom ramen för talmanskonferensens arbetsgrupp för vissa riksdagsfrågor. Gruppen har gjort en genomgång av olika frågor som rör riksdagsarbetet. Talmanskonferensen betonar vikten av


Utskottsberedning: --1997/98:KU27
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Framställning / redogörelse 1997/98:TK1 (pdf, 437 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR11

Förslag till riksdagen 1997/98:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Sveriges införlivande av EG-rätten 1997/98 RR11 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat hur Sverige har införlivat EG-rätten. Granskningen visar att införlivandet av EG-rätten i stort sett fungerar tillfredsställande,


Utskottsberedning: ---1998/99:KU11
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RR11 (pdf, 983 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR7

frsrdg 1997/98 RR7 Förslag till riksdagen 1997/98:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående resultatinformation som underlag för styrning av statlig verksamhet 1997/98 RR7 1 Revisorernas granskningar Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat hur regeringen och Rege- ringskansliet arbetar med att analysera


Utskottsberedning: -------1997/98:KU27 1997/98:KU31
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1997/98:RR7 (pdf, 1727 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR3

frsrdg 1997/98 RR3 Förslag till riksdagen 1997/98:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående 1997/98 kommittéväsendet RR3 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av kommittéväsendets roll och arbetsformer. Sammanfattning Kommittéväsendet fyller grundläggande funktioner i samhället för att förbe- reda


Utskottsberedning: ---1997/98:KU31
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1997/98:RR3 (pdf, 1905 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK4

Förslag till riksdagen 1997/98:RFK4 Förstärkt samordning inom riksdags- förvaltningen 1997/98 RFK4 Sammanfattning Syftet med de organisationsförändringar som föreslås är i korthet att förbättra ledning och samordning i riksdagsförvaltningen för att göra verksamheten effektivare. Riksdagsdirektören kammarsekreteraren


Utskottsberedning: -1997/98:KU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK4 (pdf, 84 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK3

Förslag till riksdagen 1997/98:RFK3 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ändringar i lagen 1988:144 om säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare och utskott 1997/98 RFK3 Förslagets huvudsakliga innehåll Förslaget innehåller ändringar i lagen om säkerhetskontroll så att säkerhetskontrollen vid kammarens


Utskottsberedning: -1997/98:KU33
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK3 (pdf, 54 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK2

Förslag till riksdagen 1997/98:RFK2 Riksdagens förvaltningskontors förslag till lag om ändring i lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter Förslagets huvudsakliga innehåll Riksdagens förvaltningskontor föreslår att punkt 4 övergångsbestämmelserna till lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens


Utskottsberedning: -1997/98:KU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK2 (pdf, 32 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK1

Redogörelse till riksdagen 1997/98:RFK1 Årsredovisning för riksdagsförvaltningen 1997/98 RFK1 Årsredovisning för riksdagsförvaltning har vid sammanträdet den 4 mars 1998 fastställts av riksdagens förvaltningsstyrelse. Anders Forsberg förvaltningsdirektör Ledamöter Birgitta Dahl s Mats Lindberg s Iréne Vestlund s

1998-01-01

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK1 (pdf, 669 kB)

JO1

Framställning / redogörelse 1997/98:JO1

Redogörelse 1997/98:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1997/98 JO1 SamlingDok 1 Omslag Eva Lena Johansson Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN 0282-0560 Gotab, Stockholm 1997 1997/98:JO1 1997/98:JO1 Innehåll Skrivelse till riksdagen 11 Allmänna domstolar m.m. Felaktig


Utskottsberedning: 1997/98:JoU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Paginering